Neidio i'r prif gynnwy

Alergeddau

Gall unrhyw nifer o ffactorau achosi alergeddau – mae cynhyrchion naturiol yr un mor debygol o achosi adweithiau â rhai artiffisial.

Achosion mwyaf cyffredin alergeddau yw:

 • Paill coed/glaswellt (Clwy'r gwair)
 • Gwiddon llwch
 • Anifeiliaid
 • Bwyd
 • Pigiadau pryfed
 • Meddyginiaethau
 • Llwydni
 • Defnydd glanhau'r cartref

Symptomau Alergedd

Er bod symptomau alergedd yn annymunol, anaml y byddant yn ddifrifol, ac nid ydynt yn peri gormod o ofid. Fodd bynnag, mae rhai adweithiau'n ddifrifol ac mae gofyn sylw meddygol arnynt ar unwaith (gweler isod).

Symptomau mwyaf cyffredin alergeddau yw:

 • Tisian neu drwyn coslyd/diferol/llawn
 • Llygaid dyfrllyd, coch, coslyd
 • Brech goch goslyd, chwyddedig
 • Croen sych, coch neu wedi cracio
 • Gwefusau, tafod neu wyneb wedi chwyddo – Cofiwch y gall y rhain fod yn symptomau cynnar o adwaith difrifol

Adwaith Alergaidd Difrifol (Anaffylacsis)

Mewn achosion prin iawn, gall alergedd fod yn ddifrifol a gall arwain at anaffylacsis a/neu sioc anaffylactig, sy'n gallu bygwth bywyd. Mae hyn yn effeithio ar y corff cyfan ac yn digwydd o fewn munudau i'r cysylltiad.

Mae'r symptomau'n cynnwys:

 • Chwyddo'r gwddf a'r geg
 • Anhawster yn anadlu
 • Penysgafnder
 • Dryswch
 • Ymgwympo a cholli ymwybyddiaeth

 

Sut mae lleihau effeithiau alergeddau gymaint â phosibl

 • Weithiau, efallai na fydd yn bosibl nodi beth sy'n achosi alergedd, ond os gallwch enwi'r hyn sy'n achosi'r alergedd, gallai'r cyngor canlynol fod o gymorth: 
 • Osgoi cyswllt ag alergenau os oes modd
 • Gofyn am fanylion cynnwys bwyd cywir os oes alergeddau bwyd arnoch
 • Cymryd gwrth-histaminau ar adegau pan fyddwch yn debygol o gael adwaith 
 • Efallai bydd gofyn i gleifion sydd ag alergeddau difrifol gario ‘Epi-pen’ – byddant yn cael hwn ar bresgripsiwn gan arbenigwr a bydd hyfforddiant yn cael ei roi ar sut i'w ddefnyddio

Sylw gan Feddyg Teulu/Ymarferwr Clinigol

Pwyntiau Allweddol

 • Nid yw'r rhan fwyaf o alergeddau'n ddifrifol ond pe byddech yn datblygu adwaith difrifol byddai angen ichi gael cymorth meddygol ar unwaith
 • Os oes mân alergedd arnoch, gallwch fynd i'ch Fferyllfa leol, lle cewch gyngor am achosion posibl a'r driniaeth sy'n ofynnol 
 • Os oes gennych alergedd i widdon llwch, gallai glanhau'n rheolaidd â sugnydd llwch helpu
 • Gall meddyginiaeth achosi symptomau alergedd, yn enwedig pan fydd yn newydd. Gallwch siarad â'ch Fferyllydd a fydd yn gallu helpu
 • Efallai bydd cael anifeiliaid anwes yn cynyddu risg alergedd, yn enwedig os ydych yn sensitif iddynt neu'r alergenau y gallent fod yn eu cario

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y GIG

 

 

Dilynwch ni