Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Preifatrwydd

Caiff y wefan hon ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydym yn ystyried eich preifatrwydd yn bwysig ac yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Byddwn ond yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei hanfon atom at y dibenion y byddwch yn ei darparu. Byddwn ond yn cadw eich gwybodaeth am gyhyd ag y bo angen at y dibenion hyn ac ni fyddwn yn ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Mae'n rhaid i bob gweithiwr sydd â mynediad at eich data personol ac sy'n gysylltiedig â thrin y data hwnnw barchu cyfrinachedd eich data personol. Mae eich holl gysylltiadau â ni yn cael eu diogelu rhag mynediad heb awdurdod gan drydydd partïon. Mae gan unigolion hawl i weld eu data personol sy'n cael ei brosesu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.
 
Os hoffech dderbyn copi o'ch data personol, cyfeiriwch at ein tudalen Mynediad i'r Pwnc. Nod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yw cadw'r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Fodd bynnag, os byddwch yn dod o hyd i wallau neu wallau yn eich data, byddwn yn dileu, cwblhau neu ddiwygio'r wybodaeth honno ar gais.
 
Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch prosesu eich data personol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, cysylltwch ag Adran Llywodraethu Gwybodaeth y BIP. Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd ynghylch unrhyw bryderon sydd gennych am y modd y mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn prosesu eich data personol.


Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru

Mae gwybodaeth am breifatrwydd sy'n ymwneud â rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar gael ar wefan GIG Cymru

Yn ogystal, am wybodaeth ranbarthol sy'n ymwneud â phrosesu data ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, cliciwch yma .

Rhaglen Brechu COVID-19

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd i'w ddefnyddio wrth frechu staff Cartrefi Gofal, Awdurdodau Lleol a staff y GIG.

Noder y bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn unol â chyflwyno'r rhaglen frechu.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Healios Panacea

I gael gwybodaeth am sut mae Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc y BIP yn prosesu data drwy blatfform Healios Panacea, gweler yma 


Gwybodaeth a Gasglwn

Gwybodaeth Bersonol

Er mwyn darparu ein gwasanaethau i unigolion, rydym yn casglu, storio a defnyddio llawer iawn o wybodaeth bersonol.  Gall hyn gynnwys gwybodaeth sensitif iawn am gyflyrau iechyd.  Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am unigolion.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn yn ofalus i ddeall sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau mewn perthynas â'r hysbysiad preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data:

 • Trwy anfon e-bost i'r Adran Llywodraethu Gwybodaeth: cav.ig.dept@wales.nhs.uk
 • Yn ysgrifenedig at:-
  James Webb
  Swyddog Diogelu Data
  BIP Caerdydd a’r Fro
  Llawr Daear, Tŷ Coetir
  Ffordd Maes-y-Coed
  CF144XW
 • Dros y ffôn ar 029 2074 4870

Edrychwch ar ein Polisi Cadw Data.

Yn unol ag Erthygl 9 (2) (g) y GDPR, mae'r Bwrdd hefyd yn prosesu data am rai o'r rhesymau sylweddol er budd y cyhoedd a restrir yn Atodlen 1, Rhan 2 Deddf Diogelu Data 2018. Amlinellir y dibenion hyn yn ein Dogfen Polisi Priodol.

Olrhain Defnyddwyr

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr i wella'r cynnwys a ddarperir ar y wefan. Mae Google Analytics yn wasanaeth rhad ac am ddim a ddarperir gan Google sy'n cynhyrchu ystadegau manwl am ymwelwyr â gwefan.

Mae'r wybodaeth a gesglir yn cynnwys cyfeirio/gadael tudalennau gwe, patrymau clicio, tudalennau gwe yr edrychir arnynt fwyaf / lleiaf, hyd y sesiwn, nifer yr ymwelwyr, math o borwr, system weithredu, ac ati. Cesglir gwybodaeth drwy ddefnyddio cwcis.

Sut rydym yn casglu gwybodaeth

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau a'i storio arnynt.
 
Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.
 
Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir yn flaenorol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Sylwer, os yw cwcis wedi'u hanalluogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.
 
Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Llawn a Thelerau Gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl.

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau bach yw cwcis y mae gwefannau yn eu rhoi ar yriant disg caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â nhw. Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro rydych yn ymweld â nhw. Fe'u defnyddir i adnabod porwyr gwe yn unigryw, olrhain tueddiadau defnyddwyr a storio gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr. Gallwch gyfyngu/analluogi cwcis ar eich porwr; nodwch efallai na fydd rhai nodweddion gwefan yn gweithio'n iawn heb gwcis.

Sut i Analluogi Cwcis

I newid eich gosodiadau cwcis:

 • Internet Explorer: Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen > Dewiswch 'Internet Options' > Dewiswch 'Privacy' > Disable / restrict cookies
 • Firefox: Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen > Dewiswch ‘Options’ > Dewiswch 'Privacy' > Disable / restrict cookies
 • Opera: Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen > Dewiswch ‘Preferences’ > Dewiswch 'Privacy / Advanced’' > Disable / restrict cookies

* Sylwch y gall y gosodiadau uchod fod yn wahanol yn dibynnu ar fersiwn y porwr. 

Pam rydym yn casglu ystadegau defnyddwyr 

Drwy ddeall ymddygiad a dewisiadau defnyddwyr, gallwn wella cynnwys ein gwefan er mwyn bodloni disgwyliadau ac anghenion defnyddwyr. 

Gwefannau allanol

Nid yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddolenni allanol; mae casglu gwybodaeth gan wefannau o'r fath yn ddarostyngedig i bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o'r fath yn ôl eich disgresiwn chi.

Dilynwch ni