Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol

"Os ydych chi'n aelod o staff rheng flaen fe'ch gwahoddir, trwy e-bost, i gael eich brechlyn Covid gan Adran Iechyd Cyhoeddus y Bwrdd Iechyd. Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, cysylltwch â'ch Rheolwr Llinell."

 

Croeso i dudalennau rhyngrwyd Iechyd Galwedigaethol. Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol i'r holl staff ac yn darparu cyngor iechyd galwedigaethol arbenigol i'r rheolwyr.

Pwy ydym ni:

Darganfyddwch fwy am pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Mynychu neu Ganslo: Gofynnwn yn garedig os nad ydych yn gallu mynychu apwyntiad eich bod yn cysylltu ag Iechyd Galwedigaethol mor gynnar â phosibl i roi gwybod i ni. Mae hyn yn ein galluogi i gynnig yr apwyntiad i gleient arall. Mae pob apwyntiad a gollir yn costio £160.00 ac mae methu â chanslo apwyntiadau yn arwain at amseroedd aros hirach i eraill. Diolch.

 

 

 

 

Rydym yn ymwneud â'r canlynol:
  • Yr effeithiau y gall gwaith eu cael ar eich iechyd

  • Yr effeithiau y gallai eich iechyd eu cael ar eich gallu i weithio

Ein nod yw:
  • Hyrwyddo ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch

  • Optimeiddio lefelau uchel o ffitrwydd

  • Hyrwyddo byw'n iach

  • Amddiffyn gweithwyr rhag risgiau sy'n codi yn eu gweithle

Pa wasanaethau a ddarperir gennym?
 
Cadarnhad eich bod chi'n ffit i weithio  Imiwneiddiadau a Brechiadau Cyngor a Dolenni Defnyddiol Cyngor Anafiadau Offer Miniog (Sharps)
Gwyliadwriaeth Iechyd

Ffliw [dolen fewnrwyd ar gael o gyfrifiaduron personol BIP yn unig]

Gwyddoniadur IG  

Atgyfeiriadau

Dylai rheolwyr sy'n dymuno atgyfeirio at Iechyd Galwedigaethol gwblhau Ffurflen Atgyfeirio Rheolwyr a darllen y canllaw hwn Gwneud y Gorau o Atgyfeiriad Rheolwyr. Gellir dod o hyd i gefnogaeth ychwanegol wrth lenwi'r ffurflen hon yn y Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr a Gweithwyr ynghylch: Ffurflen Atgyfeirio Rheolwyr. Gall aelodau staff sy'n cael anhawster yn y gweithle oherwydd mater yn ymwneud ag iechyd hunanatgyfeirio yn ysgrifenedig neu dros y ffôn, darllenwch hefyd Ganllaw IG ar gyfer Gweithwyr.

***Datganiad 15/01/2021 Apwyntiad Atgyfeirio Rheolwyr - nawr yn cynnig Ymgynghoriadau Fideo***

 

Gyda'r nod o wella'r ddarpariaeth gwasanaeth yn ystod pandemig Covid-19, mae'r gwasanaeth iechyd galwedigaethol bellach yn cynnig ymgynghoriadau Fideo (Mynychu yn unrhyw le) ar gyfer ein hapwyntiadau atgyfeirio rheolwyr, drwy ddull graddol. Bydd hyn yn ategu'r ddarpariaeth gyfredol o ymgynghoriadau ffôn ac erbyn 1af Chwefror, bydd pob clinigwr yn gallu cynnig apwyntiadau fideo. 

 

 

Dilynwch ni