Neidio i'r prif gynnwy

Alcohol

Peint o gwrw
 

Gall yfed alcohol yn gymedrol fod yn bleserus i lawer o bobl, ond gall yfed yn ormodol neu 'oryfed mewn pyliau' gael effaith niweidiol ar ein hiechyd a'n llesiant, ac ar eraill o'n cwmpas. Yn aml, gall hynny rydych chi'n ei yfed gynyddu'n araf a chyn i chi sylweddoli, rydych yn yfed llawer mwy nag yr oeddech chi'n bwriadu.

Os gwnaethoch chi sgorio 0-4, yna rydych chi'n yfed o fewn y canllawiau ac yn cadw'ch risgiau'n isel.

Os gwnaethoch chi sgorio 5-10, rydych chi'n un o lawer o bobl sydd efallai'n yfed ar lefel a allai effeithio ar eich iechyd a'ch llesiant. Mae llawer o bobl yng Nghymru a'r DU yn yfed mwy na'r canllawiau a argymhellir. Efallai yr hoffech ystyried gwneud rhai newidiadau bach i'ch arferion yfed trwy ddilyn yr awgrymiadau isod.

Os gwnaethoch chi sgorio mwy na 10, yna efallai yr hoffech chi ystyried siarad â'ch meddyg teulu a chael rhywfaint o gefnogaeth i leihau eich yfed.

Faint yw gormod?

Ym mis Ionawr 2016, cyhoeddodd Prif Swyddogion Meddygol y DU ganllawiau newydd ar yfed alcohol, yn seiliedig ar dros 20 mlynedd o ymchwil a thystiolaeth.

  • Er mwyn cadw risgiau iechyd yn isel, argymhellir peidio ag yfed mwy na 14 uned mewn wythnos (i ddynion a menywod).
  • Rhannwch eich defnydd o alcohol dros 3 diwrnod neu fwy, a pheidiwch ag yfed yn ormodol ar unrhyw un diwrnod.
  • Os ydych chi'n feichiog, neu'n ceisio beichiogi, y cyngor mwyaf diogel yw peidio ag yfed o gwbl.

Gweler y daflen Meddwl am eich yfed’ am fwy o wybodaeth.

Torri i lawr ar alcohol

Gall gwneud newidiadau bach i'ch arferion yfed a dilyn y cyngor gael effeithiau cadarnhaol ar eich iechyd, eich gwasg a'ch waled.

Nid yw torri'n ôl ar alcohol yn golygu rhoi'r gorau iddi, ond mae yna ychydig o bethau syml efallai yr hoffech chi eu hystyried:

  • ceisiwch gyfnewid eich diod arferol am ddiod lai e.e. gwydraid llai o win neu botel o gwrw yn lle peint
  • rhowch gynnig ar ddiod cryfder is e.e. un â llai o unedau neu gynnwys alcohol is (ABV)
  • yfed diod feddal/ gwydraid o ddŵr bob yn ail â diod alcoholig
  • dim ond yfed gyda phryd o fwyd.

Nosweithiau allan ac alcohol

Efallai y bydd gwneud newidiadau i'ch arferion yfed yn ymddangos yn anodd pan fyddwch chi ar noson allan, ond mae llawer o gamau bach y gallwch chi eu cymryd. Ceisiwch osod terfyn i chi'ch hun ar faint y byddwch chi'n ei yfed cyn i chi fynd allan; gosod cyllideb i chi'ch hun neu ddechrau yfed yn hwyrach. Mae llawer o bobl yn gweld eu bod yn yfed mwy os yw diodydd yn cael eu prynu mewn rowndiau, felly ceisiwch osgoi hyn trwy beidio ymuno mewn rownd, neu gofyn am ddiod feddal yn lle diod alcoholig. Am fwy o awgrymiadau ar sut i dorri lawr ar yfed ar nosweithiau allan, beth am ymweld â gwefan Newid am Oes.

Ffyrdd o ymlacio heb alcohol

Mae llawer ohonom yn defnyddio alcohol i ymlacio ar ddiwedd wythnos brysur; fodd bynnag, mae llawer o ffyrdd eraill y gallwn ymlacio. Maldodwch eich hun gyda bath, dechreuwch hobi newydd neu ddal i fyny gyda ffrindiau dros y ffôn. Darganfyddwch fwy o ffyrdd y gallwch chi ymlacio heb alcohol.

Ionawr Sych

Mae llawer o bobl yn cymryd rhan yn ymgyrchoedd blynyddol Alcohol Concern, Ionawr Sych, i roi hwb i newid yn eu harferion yfed. Dangoswyd bod buddion iechyd i'w cael os ydych yn cael mis i ffwrdd o yfed alcohol, ac mae llawer o bobl, er eu bod yn dechrau yfed eto ar ôl mis Ionawr, yn canfod eu bod yn lleihau eu lefelau yfed. Rhowch gynnig arni a gweld sut mae'n gwneud i chi deimlo. Nid oes angen i chi gael Ionawr di-alcohol wrth gwrs; fe allech chi ei wneud ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond os ydych chi eisiau ymuno yn yr her genedlaethol, ymwelwch â gwefan Ionawr Sych i gofrestru.

Adnoddau Defnyddiol

 

Dilynwch ni