Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19

Llun o feirws

Salwch newydd yw COVID-19 sy'n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a'ch llwybrau anadlu. Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw dechreuad diweddar:

 • Peswch newydd parhaus
 • Tymheredd uchel neu dwymyn
 • Bod yn fyr o anadl
 • Colli synnwyr arogleuo neu flasu (anosmia)

Os ydych yn amau bod gennych COVID-19, dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymweld â Chleifion

Gall pob claf gael UN ymweliad y dydd am UN awr gydag uchafswm o DDAU ymwelydd. Darllenwch ragor am drefnu apwyntiad

Ardaloedd Pediatrig, Newyddenedigol a Mamolaeth

Gall hyd at ddau riant, gwarchodwr, neu ofalwr ymweld wrth ochr y gwely ar yr un pryd, ar gyfer cleifion mewnol pediatrig a babanod newydd-anedig, yn amodol ar benderfyniad lleol, ac yn dilyn asesiad risg yn cynnwys y gallu i gadw pellter cymdeithasol. Rydym wedi cynnal asesiadau risg yn yr ardaloedd Pediatrig a Newyddenedigol a byddwn yn caniatáu 2 ymwelydd lle bynnag y bo’n bosibl.

Mae’r canllaw hefyd yn cydnabod amgylchiadau arbennig partneriaid menywod yn y gwasanaethau mamolaeth. Mae egwyddor asesiad risg lleol yn gymwys o hyd. Byddwn yn parhau i gefnogi partneriaid geni lle bynnag y bo’n bosibl.


Adsefydlu ar ôl COVID-19

Mae tîm amlddisgyblaethol o weithwyr iechyd proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi datblygu Cadw Fi'n Iach, sef adnodd ar-lein i'ch helpu chi a'ch teulu i fyw yn iach. Mae'n cefnogi ein model ar gyfer adsefydlu ac yn cynnwys gwybodaeth a chanllawiau i helpu pobl y mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt, gan gynnwys y rhai hynny sy'n profi 'COVID-Hir'.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymagwedd at adsefydlu ar ôl y pandemig, ar gyfer pobl sydd wedi cael y feirws a phobl y mae'r amhariad ar wasanaethau arferol ac ynysu cymdeithasol wedi effeithio arnynt, gweler ein Model Adsefydlu COVID-19

  Ein gwasanaethau yn ystod COVID-19

  Rydym wedi ymrwymo i gadw gofal yn ddiogel ar yr un pryd â chynnal gwasanaethau hanfodol drwy gydol y pandemig COVID-19.

  Rydym yma i chi o hyd. Gallwch adael eich cartref i gael gwasanaethau iechyd. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, fel peswch newydd parhaus, twymyn, neu golled neu newid i'ch synnwyr blasu a/neu arogleuo, dylech hunanynysu ar unwaith a pheidiwch ag ymweld â'ch meddyg teulu, eich ysbyty na'ch fferyllfa.

  Bydd ein holl aelodau staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol bob amser, ac rydym wedi cynyddu safonau glanhau ym mhob adran.

  Dysgwch fwy am sut mae gwasanaethau'n cael eu cynnal yn ystod COVID-19

  Dilynwch ni