Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Brechu Torfol COVID-19

Diweddarwyd ddiwethaf: 12/09/23

Darganfyddwch fwy am ein tîm brechu ymroddedig yma

Mae ein rhaglen Dos Atgyfnerthu’r Gaeaf COVID-19 bellach ar y gweill. Cael y dos atgyfnerthu yw’r ffordd orau o amddiffyn eich hunain, eich anwyliaid a’r gymuned rhag salwch difrifol, felly ewch i’ch apwyntiad pan gewch eich gwahodd. 

Bydd y brechlyn yn cael ei roi mewn practisau meddyg teulu, fferyllfeydd cymunedol ac yn ein tair Canolfan Brechu Torfol (MVC), a bydd y rhai sy’n gymwys yn derbyn gwahoddiad yn y post. Nid oes angen cysylltu â’r Bwrdd Iechyd na’ch practis meddyg teulu yn uniongyrchol. 

Os ydych chi hefyd yn gymwys i gael brechiad rhag y ffliw, efallai y bydd meddygon teulu, fferyllfeydd cymunedol a Chanolfannau Brechu Torfol yn gallu cynnig y brechlyn COVID a’r brechiad rhag y ffliw ar yr un pryd os oes stoc ar gael. Mae staff y Bwrdd Iechyd yn cael eu gwahodd i ddechrau drwy glinigau galw heibio. 

Mae brechlyn dos atgyfnerthu’r gaeaf ar gael trwy apwyntiad yn unig. Ni fydd unrhyw sesiynau galw heibio ar gael ar gyfer eich dos atgyfnerthu’r gaeaf ar hyn o bryd. 

Mae’r bobl a fydd yn gymwys i gael brechlyn COVID-19 yr hydref a’r gaeaf hwn yn cynnwys: 

  • Oedolion sy’n 65 oed ac yn hŷn 

  • Preswylwyr a staff mewn cartrefi gofal i bobl hŷn 

  • Pobl rhwng 6 mis a 64 oed mewn grŵp risg glinigol fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd Imiwneiddio 

  • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen 

  • Pobl rhwng 12 a 64 oed sy’n gysylltiadau cartref i bobl sy’n imiwnoataliedig (fel y diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd

  • Pobl rhwng 16 a 64 oed sy’n ofalwyr (fel y diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd

  • Pobl ddigartref 

Bydd y brechlyn COVID a’r brechiad rhag y ffliw yn cael eu rhoi ar yr un pryd lle bynnag y bo modd, a bydd llythyrau apwyntiad yn dechrau cyrraedd cartrefi ym mis Medi. Tra bydd y rhan fwyaf o bobl Bro Morgannwg yn mynychu MVC y Barri, yng Nghaerdydd bydd MVC newydd yn Hyb Llesiant Maelfa, Llanedeyrn ac Ysbyty Rookwood yn Llandaf. Bydd rhagor o fanylion am y rhain i ddilyn. 

 

Rydym yn ymwybodol o negeseuon e-bost sgam sy'n cylchredeg ynglŷn â brechiadau COVID-19 sy'n honni eu bod yn dod o'r GIG. Ar hyn o bryd, ni ellir prynu brechlynnau COVID-19 yn breifat yn y Deyrnas Unedig ac mae brechiadau'n rhad ac am ddim. Byddwch yn effro i sgamiau posibl ynglŷn â'r Rhaglen Brechu Torfol COVID-19, a pheidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

Dilynwch ni