Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliadau COVID-19

Yn ystod y pandemig COVID-19, roedd y risg o heintio a throsglwyddo’r feirws yn uchel iawn ymhlith ein cymunedau. Cafodd pobl COVID-19 o nifer o ffynonellau.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ymchwilio i bob achos o drosglwyddo'r haint COVID-19 yn y maes gofal iechyd, gan ganolbwyntio i ddechrau ar heintiau posibl a gafwyd yn yr ysbyty, a ddiffinnir fel cleifion a brofodd yn bositif am COVID-19 72 awr neu fwy ar ôl cael eu derbyn i’r ysbyty. Gelwir hyn yn COVID-19 "nosocomiaidd” neu “a gafwyd yn y maes gofal iechyd”.

Hoffai'r Bwrdd Iechyd roi sicrwydd i gleifion, eu teuluoedd a'r cyhoedd bod yr holl heintiau a gafwyd yn y maes gofal iechyd yng Nghymru yn cael eu rheoli fel digwyddiadau diogelwch cleifion ac, o'r herwydd, eu bod yn destun adolygiad cymesur yn unol â rheoliadau cenedlaethol – Gweithio i Wella.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi penodi Tîm Ymchwilio COVID-19 a fydd yn ymchwilio i bob achos o COVID-19 Nosocomiaidd ar draws lleoliadau gofal iechyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Bydd yr ymchwiliadau hyn yn cael eu cynnal yn unol â fframwaith cenedlaethol GIG Cymru - Rheoli digwyddiadau diogelwch cleifion yn dilyn trosglwyddiad nosocomiaidd COVID-19.

Er bod amgylchiadau drwy gydol y pandemig COVID-19 wedi bod yn eithriadol i'n Bwrdd Iechyd, mae gofal a diogelwch cleifion wedi parhau i fod yn flaenoriaethau i ni bob amser.

Cwmpas yr ymchwiliadau

Mae cwmpas yr ymchwiliadau yn cynnwys:

  • achosion lle mae person wedi cael COVID-19 nosocomiaidd mewn lleoliad gofal tra'n derbyn gofal a ariennir gan y GIG
  • achosion lle cafodd unigolion eu trosglwyddo o'r ysbyty i gartref gofal a’u bod wedi dal COVID-19 o fewn 14 diwrnod i gael eu trosglwyddo i’r cartref gofal

Bydd yr ymchwiliadau'n edrych ar bob claf a gafodd brawf positif ar, neu ar ôl, diwrnod 3 o gael ei dderbyn i'r ysbyty. Mae hyn yn unol â chyfnod magu'r haint gan y byddai unrhyw beth sy'n llai na 3 diwrnod yn cael ei ddosbarthu fel haint a gafwyd yn y gymuned. Nid yw achosion o COVID-19 a nodwyd fel rhai a gafwyd yn y gymuned yn dod o dan y fframwaith ar gyfer ymchwilio.

Pa mor hir fydd yr ymchwiliadau'n ei gymryd?

Cysylltir â chleifion a theuluoedd maes o law fel rhan o'r broses adolygu hon, ond rydym yn rhagweld y bydd ymchwiliadau'n cymryd dwy flynedd i'w cwblhau, felly byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd tra bod ein Tîm Ymchwilio COVID-19 yn delio â’r rhain.

Yn gyntaf, bydd y tîm yn canolbwyntio ar ymchwilio i achosion o Don 1, a bydd yn rhoi blaenoriaeth i gyfathrebu â'r perthynas agosaf fel y nodwyd ar y cofnod meddygol lle bu farw cleifion o ganlyniad i COVID-19.

Bydd cyswllt cychwynnol drwy alwad ffôn a llythyr dilynol yn amlinellu cylch gwaith yr ymchwiliad. Yna anfonir llythyr yn cadarnhau canlyniad yr ymchwiliad.

Yn ystod yr ymchwiliad, bydd y tîm yn ystyried tonnau'r pandemig fel rhai sy'n cwmpasu'r cyfnodau canlynol:

  • Cam 1: 27.02.2020 - 26.07.2020
  • Cam 2: 27.07.20- 16.05.2021
  • Cam 3: 17.05.2021-19.12.2021
  • Cam 4: 20.12.2021- 30.04.2022

Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â ni'n uniongyrchol fel y gallwn drafod eich pryderon gyda chi.

Gallwch gysylltu â'n Tîm Ymchwilio COVID-19 yn y ffyrdd canlynol:

  • Ffôn - 02921 836407 (9am – 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  • E-bost Cav.Covidsupport@wales.nhs.uk
  • Ysgrifennwch atom: Tîm Ymchwilio Covid, Llawr 2, Tŷ Coetir, Ffordd Maes y Coed, Caerdydd, CF14 4HH

Dolenni

Dilynwch ni