Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld â Chleifion

Gall pob claf gael un ymweliad y dydd am un awr gydag uchafswm o ddau ymwelydd. Rhaid trefnu ymweliadau ymlaen llaw gyda'r ward.  

Ar gyfer yr Uned Achosion Brys a Chlinigau Cleifion Allanol, Mynychwch ar eich pen eich hun os yw'n bosibl. Fodd bynnag, os oes angen un person arnoch gyda chi, bydd staff yn ceisio darparu ar gyfer hyn. Bydd gan Barthau Gwyrdd (Llawdriniaeth Ddewisol) a'r Uned Famolaeth ganllawiau ar wahân. Canllawiau ar Ymweld â’r Gwasanaethau Mamolaeth

 • I Ofalwyr, i'r bobl hynny sy'n helpu gydag adsefydlu, ar gyfer pobl ag anghenion dysgu neu iechyd meddwl, bydd y ward yn cytuno ar gynllun presenoldeb unigol gyda chi.
 • Ar gyfer unrhyw glaf sy'n derbyn gofal lliniarol, cytunir ar gynllun unigol gyda chi.

Mae ardaloedd clinigol wedi nodi slotiau ymweld i leihau nifer yr ymwelwyr ar safleoedd ysbytai. Bydd slot yn cael ei ddyrannu pan fyddwch yn ffonio'r ward. Peidiwch â mynychu os ydych yn teimlo'n sâl mewn unrhyw ffordd.

 

Ein Helpu Ni i Reoli Heintiau i'ch Cadw Chi'n Ddiogel

Mae'n bwysig iawn cymryd pob cam posibl i atal haint rhag lledu yn yr ysbyty. Gyda'i gilydd, gall cleifion ac ymwelwyr helpu'r staff i leihau risg heintio neu groes-heintio. Cofiwch wneud y canlynol:

 • golchi eich dwylo cyn mynd at erchwyn y gwely a chyn gadael y ward
 • os hoffech ymweld â chlaf arall ar y ward, rhaid ichi olchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny 
 • ni chaiff cleifion ac ymwelwyr eistedd ar welyau cleifion eraill 
 • golchi eich dwylo ar ôl bod i'r tŷ bach
 • golchi eich dwylo cyn ac ar ôl prydau bwyd; bydd y nyrs yn eich helpu os oes angen cymorth arnoch 
 • os daw bwyd i mewn, sicrhewch ei fod wedi'i labelu a'i storio'n gywir
 • os daw bwyd i mewn, ni fydd modd ei ailgynhesu yng nghegin y ward oherwydd risg gwenwyn bwyd: os oes rhaid dod â bwyd i mewn, holwch y staff am gyngor
 • er mwyn i'r staff cymhennu lanhau'n drwyadl o gwmpas ardal eich gwely, dewch ag eitemau hanfodol yn unig i mewn. 

Dod â Bwyd i mewn i'r Ysbyty

Mae Gwasanaethau Arlwyo'r BIP yn ymdrechu'n ddiwyd i sicrhau eu bod yn darparu ar gyfer anghenion ein holl gleifion. Mae'n bwysig inni gael eich cydweithrediad ar y materion canlynol, am nad ydym am effeithio'n andwyol ar iechyd unrhyw glaf oherwydd bwyd a ddaeth i mewn iddo ei fwyta. 

Peidiwch â dod ag unrhyw rai o'r bwydydd hyn i mewn, os gwelwch yn dda:

 • cig amrwd
 • dofednod amrwd
 • pysgod amrwd
 • wyau amrwd
 • llaeth
 • paté
 • hufen ffres
 • cawsiau meddal.

Nid ydym yn annog cyflenwi bwydydd poeth, oherwydd anawsterau cadw bwyd yn boeth yn ystod y siwrnai i'r ysbyty. Os byddwch yn dod â bwydydd oer i mewn, cofiwch eu rhoi i'r staff nyrsio i'w storio yn oergell y ward. Fodd bynnag, sylwch y bydd unrhyw fwyd heb ei fwyta ymhen 24 awr yn cael ei daflu.

Nid yw'r cyngor hwn yn berthnasol i siocled, bisgedi, ffrwythau ffres neu gacennau (heblaw'r rheini â hufen ffres). Dylai unrhyw fwyd sy'n dod i mewn, y mae gofyn ei storio, gael ei labelu ag enw'r claf a'r dyddiad.

Diogelwch

Sylwch fod gan rai unedau fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu babanod, plant, ac oedolion sy'n agored i niwed. 

Dilynwch ni