Neidio i'r prif gynnwy

Atal Cwympo

Person yn dal ffon

- Gwybodaeth COVID-19 -

Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae llawer o bobl yn treulio mwy o amser gartref nag y gallent fod yn ei wneud fel rheol. Gall hyn gael effeithiau ar bawb, ond yn enwedig pobl hŷn a all gynyddu eu siawns o gwympo. Nid yw llawer o'r gweithgareddau a allai helpu pobl i leihau eu risg trwy ymarfer corff ar gael yn y gymuned ar hyn o bryd, ond mae llawer o bethau y gall pobl eu gwneud yn eu cartref eu hunain i leihau risgiau. Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhai dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol.

Atal Cwympo

Wrth i ni heneiddio, efallai y byddwn yn canfod ein bod yn mynd ychydig yn simsan neu ddim yn teimlo mor gryf ag yr oeddem yn arfer gwneud. Gall pethau eraill fod yn digwydd ar yr un pryd, fel mwy o ddefnydd o feddyginiaethau neu newid mewn pa mor dda rydym yn gweld. Gall hyn olygu ein bod mewn mwy o berygl o gwympo - er nad yw'n dilyn y bydd hyn yn golygu anaf sylweddol, mae'n gallu golygu y bydd yn digwydd eto.

Rydym yn gwybod y bydd traean o bobl dros 65 oed yn cwympo bob blwyddyn. Fodd bynnag, y newyddion da yw nad yw cwympo yn rhan anochel o heneiddio, ac mae modd atal llawer o ddigwyddiadau o'r fath. Bydd y dudalen hon yn darparu rhywfaint o wybodaeth am sut i leihau ein risg o gwympo. a ble y gallwch chi fynd os ydych chi'n poeni am gwympo.

Clinigau Aros yn Gadarn

Rydym yn gwybod bod angen ychydig o gefnogaeth ar bobl weithiau i allu deall beth yw'r risg o gwympo a sut i gymryd y camau sydd eu hangen i leihau'r risg honno.

Felly yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg rydym wedi sefydlu clinigau, sy'n cael eu rhedeg gan ffisiotherapyddion arbenigol cwympo, a all ddarparu asesiadau ac yna cyngor ar leihau y risg o gwympo.

Ar hyn o bryd, mae'r rhain yn cael eu cynnig yn rhithiol fel nad oes angen i bobl adael eu cartref, naill ai dros y ffôn neu drwy gyswllt fideo diogel. I ddarganfod a fyddai'r clinigau hyn yn addas i chi, atebwch y cwestiynau canlynol:

1. A ydych wedi cwympo yn y flwyddyn ddiwethaf? Do/Naddo

2. A oes angen i chi ddefnyddio'ch dwylo i godi o gadair neu a ydych chi weithiau'n teimlo'n simsan ar eich traed?  Oes/Ydw neu Nac oes/Nac ydw

3. A yw ofn cwympo yn eich atal rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau neu wneud tasgau beunyddiol? Ydy/ Nac ydy

Os gwnaethoch chi ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y clinigau fod yn wasanaeth addas i chi gael rhywfaint o gyngor. Gadewch eich manylion cyswllt ar 029 2183 2552 neu anfonwch atom ar staysteady.cardiff@wales.nhs.uk a byddwn yn cysylltu â chi mewn ychydig o ddiwrnodau.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y ffilm a'r animeiddiad isod.

Os gwnaethoch chi ateb na i bob un o'r 3 chwestiwn, gallwch sicrhau eich bod chi'n cadw'ch risgiau'n isel trwy wneud ymarfer corff yn rheolaidd, cael maeth da, sicrhau eich bod chi'n cael gwiriadau golwg rheolaidd ac yn gofalu am eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. I gael mwy o wybodaeth am atal cwympo, ewch i wefan Age Cymru sydd â llawer o gyngor defnyddiol. https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/health-promotion/falls

Adnoddau Fideo

A allech chi elwa o'n Clinigau Rhithiol Aros yn Gadarn?

Mae Ein Fframwaith Cwympo: Lleihau y Risg a'r Niwed yn amlinellu ein dull o atal cwympo.

Dilynwch ni