Neidio i'r prif gynnwy

Gwyliau Blynyddol

Annual Leave

Mae'r pecyn cymorth hwn yn berthnasol i staff ar delerau ac amodau AFC yn unig.

Cyflwyniad

Mae hawliau gwyliau blynyddol yn rhan o'ch contract cyflogaeth. Mae'n rhan bwysig o gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac mae'n angenrheidiol ar gyfer llesiant corfforol, cymdeithasol a seicolegol cydweithwyr, sy'n aml yn gweithio dan bwysau a straen sylweddol.

Caniateir pob cais am wyliau blynyddol yn amodol ar anghenion darparu gwasanaeth. Cyfrifoldeb y rheolwr neu'r goruchwyliwr yw cydlynu gwyliau blynyddol i gynnal lefel ddigonol o staff wrth ystyried ceisiadau gwyliau blynyddol. Dylai eich gwyliau blynyddol gael ei gofnodi gan hunanwasanaeth ESR os oes gennych fynediad, neu ar eich Ffurflen Awdurdodi Cais am Wyliau Blynyddol, a rhaid i'ch rheolwr ei awdurdodi.

Nod y pecyn cymorth hwn yw darparu cyngor ac arweiniad ar gyfrifo gwyliau blynyddol a hawliau gwyliau cyhoeddus fel y'u diffinnir o dan Delerau ac Amodau Gwasanaeth y GIG.

Mae'r pecyn cymorth yn caniatáu ichi lawrlwytho'r ffurflenni gofynnol yn gyflym ac mae Cwestiynau Cyffredin i roi canllawiau ar gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â gwyliau blynyddol. 

Offerynnau Gwyliau Blynyddol

Canllawiau Gwyliau Blynyddol

Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2020/21

Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2021/22

Cofnodi Gwyliau Blynyddol ar Hunan Wasanaeth ESR

Cwestiynau Cyffredin am Wyliau Blynyddol

Dolen ESS Gwyliau Blynyddol 

Gwyliau Cyhoeddus (Banc) y DU 

Gofyn am Wyliau Blynyddol ar ESR

Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol  

Bydd y Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol yn parhau i gael ei gynnig i staff BIP yn 2021/22. Mae'r cynllun yn galluogi rhai staff i gymryd mwy na'u hawl o wyliau blynyddol cytundebol safonol yn ystod 2021/22, heb gymryd y gostyngiad mawr mewn cyflog a fyddai fel arfer yn gysylltiedig â chymryd absenoldeb di-dâl.

Mae'r Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol yn golygu y gall staff wneud cais i 'brynu' hyd at bythefnos o wyliau blynyddol ychwanegol a lledaenu'r gostyngiadau yn eu cyflog dros gyfnod o 3, 6, neu 12 mis. Gofynnir i staff gadarnhau ymlaen llaw ar ba dyddiadau yr hoffent ddefnyddio'r gwyliau blynyddol ychwanegol, fel y gall rheolwyr gynllunio ar gyfer yr absenoldeb hwn. Bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw effaith negyddol ar ansawdd y gofal i gleifion a ddarperir gennym ac nad oes unrhyw gostau ychwanegol i'r BIP.

Fodd bynnag, mae'r BIP yn cadw'r hawl i wrthod cais aelod o staff i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol os bydd yr absenoldeb yn cael effaith negyddol ar ddarparu gwasanaethau o ddydd i ddydd neu'n effeithio'n andwyol ar y tîm.**

**NODER: Rhaid i unigolion sydd hefyd yn cario gwyliau blynyddol drosodd o 2021/21 oherwydd pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth oherwydd Covid-19 sicrhau bod cyfanswm y gwyliau blynyddol ychwanegol ar gyfer 2021/22 (h.y. gwyliau blynyddol sy'n cael eu prynu ynghyd â'r gwyliau blynyddol sydd wedi eu cario drosodd) yn ddim mwy na 10 diwrnod. **

Rhaid gwneud ceisiadau am wyliau blynyddol ychwanegol drwy ddefnyddio'r ffurflen gais i'ch Rheolwr Llinell erbyn y dyddiadau canlynol:

Dydd Gwener 26 Chwefror 2021 ar gyfer ad-daliadau dros 12 mis

• Dydd Gwener 3 Medi 2021 ar gyfer ad-daliadau dros 6 mis

• Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 ar gyfer ad-daliadau dros 3 mis

Datblygwyd canllawiau ar sut y bydd y cynllun yn gweithredu, ynghyd â gwybodaeth fanwl am sut i gyflwyno cais. Hefyd mae Cwestiynau Cyffredin i gefnogi staff sydd â diddordeb mewn darganfod mwy. Fel arall, gallwch gysylltu â'r Tîm Cynghori ar Adnoddau Dynol ar  CAVHR_ActionPoint@Wales.nhs.uk neu drwy ffonio 02921 836287 [Est 36287].

Offerynnau Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol

Ffurflen Gais Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol

Rheolau Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol 

Cwestiynau Cyffredin Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol

 

 

 

Dilynwch ni