Neidio i'r prif gynnwy

Syniadau Da i Roi'r gorau i Ysmygu

Person yn dal sigarét
  • Ysgrifennwch restr o'r rhesymau pam rydych chi eisiau stopio, a'i chadw gyda chi. Cyfeiriwch ati pan gewch eich temtio i danio sigarét.
  • Gosodwch ddyddiad ar gyfer stopio, a stopiwch yn llwyr. Mae'n well gan rai pobl y syniad o dorri i lawr yn raddol. Fodd bynnag, mae ymchwil wedi dangos, os ydych chi'n ysmygu llai o sigaréts nag arfer, rydych chi'n debygol o ysmygu mwy o bob sigarét, ac mae lefelau nicotin yn aros bron yr un fath. Felly, fel arfer mae'n well stopio unwaith ac am byth o ddyddiad penodol.
  • Dywedwch wrth bawb eich bod yn rhoi’r gorau i ysmygu a chael gwared o'r blychau llwch, tanwyr, a phob sigarét. Mae ffrindiau a theulu yn aml yn rhoi cefnogaeth ac efallai y byddan nhw'n eich helpu chi. Mae ysmygu gan eraill ar yr aelwyd yn ei gwneud hi'n anoddach stopio. Os yw'n briodol, ceisiwch gael aelodau eraill o'r cartref sy'n ysmygu, neu ffrindiau sy'n ysmygu, i roi'r gorau i ysmygu ar yr un pryd. Efallai y bydd ymdrech 'tîm' yn haws na cheisio ymdrechu ar eich pen eich hun.
  • Byddwch yn barod am rai symptomau diddyfnu a pheswch. Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ysmygu, rydych chi'n debygol o gael symptomau a allai gynnwys: cyfog (teimlo'n sâl), cur pen, pryder, anniddigrwydd, chwant, a theimlo'n ofnadwy. Achosir y symptomau hyn gan y diffyg nicotin y mae eich corff wedi arfer ag ef. Maent yn tueddu i gyrraedd uchafbwynt ar ôl 12-24 awr, ac yna'n lleddfu'n raddol dros 2-4 wythnos.
  • Mae'n arferol i 'beswch ysmygwyr' waethygu pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ysmygu (wrth i'r llwybrau anadlu 'ddod yn ôl yn fyw'). Dywed llawer o bobl fod hyn yn gwneud iddynt deimlo'n waeth am gyfnod ar ôl rhoi'r gorau i ysmygu ac yn eu temtio i ailgychwyn ysmygu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrthsefyll y demtasiwn hon! Mae'r peswch fel arfer yn lleddfu'n raddol.
  • Cymerwch bethau un diwrnod ar y tro a pheidiwch â digalonni os byddwch yn methu. Marciwch bob diwrnod llwyddiannus ar galendr. Edrychwch arno pan fyddwch chi'n teimlo'r demtasiwn i ysmygu, a dywedwch wrthych eich hun nad ydych chi eisiau dechrau o'r dechrau eto. Os ydych chi'n methu, archwiliwch y rhesymau pam roeddech chi'n teimlo ei bod hi'n anoddach ar yr adeg benodol honno. Bydd yn eich gwneud chi'n gryfach y tro nesaf. Ar gyfartaledd, mae pobl sy'n rhoi'r gorau i ysmygu yn y pen draw wedi gwneud 3 neu 4 ymgais flaenorol.

Cysylltwch â Ni

Mae'r Gwasanaeth Rhoi'r Gorau i Ysmygu yn cefnogi'r holl gleifion allanol, cleifion mewnol a'u partneriaid, rhieni cleifion pediatreg a'r holl staff yn y Bwrdd Iechyd.

  • Yn YAC ar 029 2074 3582
  • Yn Llandochau ar 029 20 71 5240

Fel arall, gall unrhyw un ffonio Helpa Fi i Stopio ar 0800 085 2219

Dilynwch ni