Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Emosiynol ac Ymarferol i Ofalwyr Di-dâl

Pobl yn dal dwylo 

Ydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun?

Mae Marie Curie wedi datblygu llyfrgell fideo ar-lein i helpu a chefnogi gofalwyr. Mae cymryd gofal wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i ddeall p'un a ydych chi'n ofalwr ac, os ydych chi, bydd yn eich helpu ar hyd eich taith ofalgar.

Mae'r gofalwyr a'r gweithwyr proffesiynol ar y clipiau fideo yn siarad am y rôl ofalu ac yn rhannu eu meddyliau a'u profiadau. Mae'r llyfrgell yn ymdrin ag ystod eang o faterion o gefnogaeth ymarferol a sut rydych chi'n cael gafael arni, sut i ddeall emosiynau, a sut i gadw cydbwysedd yn eich bywyd.

Er i'r llyfrgell gael ei datblygu gan Marie Curie, mae'n berthnasol i bob gofalwr ac nid i'r rhai sy'n gofalu am rywun â salwch angheuol yn unig. Bydd cynnwys y llyfrgell yn parhau i newid a thyfu, felly os oes gennych fideos y gellid eu cynnwys, neu awgrymiadau o'r hyn yr hoffech ei weld, cysylltwch â Julie Skelton, y Rheolwr Prosiect Julie.Skelton@mariecurie.org.uk

Stepiau

Gwasanaeth ar-lein yw Stepiau a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol (PMHSS) ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg. Yn bennaf, mae Stepiau yn darparu adnoddau hunangymorth hygyrch a chysylltiadau â gwasanaethau lleol fel cam cyntaf i ddatblygu llesiant meddyliol.

Dewisiadau'r GIG - Adnoddau Rheoli Straen

Mae'r adnoddau ar-lein hyn ar gyfer nodi, cydnabod a rheoli straen mewn bywyd beunyddiol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i Wefan Dewisiadau GIG

Gweithdai EPP Cymru i Ofalwyr

Mae'r EPP (Rhaglenni Addysg i Gleifion) yn cynnig gweithdai iechyd a llesiant am ddim i ofalwyr di-dâl sy'n gofalu am berthynas, cymydog neu ffrind. Mae'r gweithdai yn cael eu cynnal dros 2 sesiwn ac yn canolbwyntio ar Iechyd Meddwl a Llesiant y gofalwyr, a'u hiechyd a'u llesiant corfforol.

Cynigir cyrsiau llesiant i'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau tymor hir hefyd; maent yn darparu gweithdai sydd wedi'u cynllunio i helpu gyda rheoli poen a chyflyrau clefyd-benodol fel Diabetes, ymhlith eraill.

I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau a phryd y byddant yn digwydd, e-bostiwch Epp.Info.cav@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02920 335403

Ceir mwy o fanylion am EPP ar-lein ar Wefan EPP Cymru.

Ap Ymwybyddiaeth Ofalgar Felindre

Mae'r Ap rhad ac am ddim hwn wedi'i greu gan y Tîm Seicoleg yng Nghanolfan Ganser Felindre. Yn fwriadol, ni luniwyd yr Ap hwn yn benodol ar gyfer canser, fel y gall unrhyw un ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel offeryn i reoli straen a phryder. Bydd gwrandawyr yn cael eu tywys trwy ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar i helpu i wella iechyd meddwl a llesiant.

Gofal a Thrwsio

Mae hwn yn darparu cyngor arbenigol, cefnogaeth a chymorth ymarferol i helpu pobl hŷn ac anabl a'u gofalwyr i atgyweirio, addasu a chynnal eu cartrefi. Ar gyfer Bro Morgannwg ffoniwch 01446 704308, i Gaerdydd ffoniwch 029 2047 3337, e-bostiwch careandrepair@newydd.co.uk neu ewch i wefan Gofal a Thrwsio

ASFAcarduf

Mae hwn yn fforwm sy'n cynnwys dim ond dolenni i wasanaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae rhai dolenni defnyddiol iawn i wasanaethau sydd ar gael i'r rheini gyda phroblemau alcohol a chyffuriau a'u gofalwyr. 

Gofalwyr Cysylltiedig

Mae'r Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig yn helpu ac yn cefnogi gofalwyr teuluol pobl sydd â chyflwr gydol oes a/neu un sy'n cyfyngu ar fywyd. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan GVS. Maent yn cynnig ystod o weithgareddau bob mis, gyda rhai yn gallu cynnwys gofalwyr a'r rhai maen nhw'n gofalu amdanyn nhw.

Dilynwch ni