Neidio i'r prif gynnwy

Eiriolaeth

Llais — Rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg

 

 

Ar 1 Ebrill, 2023 cyflwynwyd corff llais y dinesydd newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol o’r enw Llais — gan ddisodli’r Cynghorau Iechyd Cymuned presennol yng Nghymru.

Cyflwynwyd Llais i gryfhau grym a dylanwad lleisiau pobl wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Bydd gwirfoddolwyr yn weithgar mewn cymunedau lleol ledled Cymru, gan wrando ar farn pobl a defnyddio’r hyn maen nhw’n ei glywed i helpu i wneud iechyd a gofal cymdeithasol yn well i bawb. Bydd Llais yno hefyd i gefnogi pobl i wneud cwynion drwy wasanaeth eiriolaeth cwynion cyfrinachol.

Beth Rydym yn Ei Wneud

Mae Llais yn gweithredu ar draws 7 rhanbarth — Caerdydd a Bro Morgannwg, Cwm Taf Morgannwg, Gwent, Gorllewin Cymru, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, Gogledd Cymru a Phowys.

Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnal ymweliadau monitro rheolaidd wedi’u cynllunio a rhai dirybudd ag ysbytai, clinigau ac adeiladau eraill y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac maent yn adrodd yn ôl i reolwyr gydag adborth ac argymhellion ar gyfer gwella.

Rydym yn sicrhau bod cynllunwyr a rheolwyr gwasanaethau yn ymwybodol o farn y bobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau.

Rydym yn ymgysylltu â’r holl gynlluniau ar gyfer newidiadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol ac yn ei dro yn bwydo barn cleifion a’r cyhoedd yn ôl, fel y gallant ddylanwadu ar y penderfyniadau a wneir gan y Byrddau Iechyd a’r Awdurdodau Lleol yn unol â’r canllawiau ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.

Rydym yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol am ddim os hoffech godi pryder ynghylch unrhyw ran o’r GIG neu system gofal cymdeithasol. Gallwn wneud y canlynol:

 • Eich cynghori ar y gwasanaethau iechyd sydd ar gael
 • Eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth bellach
 • Eich helpu i ddelio â chyrff iechyd eraill
 • Gwrando ar eich sylwadau

Os ydych chi’n teimlo bod angen cwyno am unrhyw agwedd ar y Gwasanaeth Iechyd, gallwn ni eich helpu chi trwy wneud y canlynol:

 • Darparu gwybodaeth am Weithdrefnau Cwyno y GIG
 • Gwneud ymholiadau ar eich rhan
 • Gweithredu fel Ffrind y Claf mewn cyfarfodydd gyda Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd

Sut Gallwch Chi Ein Helpu Ni

Gadewch i ni wybod pa fath o wasanaeth y mae’r GIG a’r Awdurdodau Lleol yn ei ddarparu yn ein hardal. Mae angen i ni wybod barn pobl leol. Yr un mor bwysig, efallai eich bod yn hapus iawn gyda gwasanaeth ac eisiau sicrhau y bydd yn parhau.

Am ragor o wybodaeth neu i gyfrannu, ewch i www.llaiswales.org.

Manylion Cyswllt

Llais (rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg)

Canolfan Fusnes Pro-Copy (Cefn)

Parc Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5DU

Rhif ffôn: 02920 750112
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

Pryderon: cardiff&valeadvocacy@llaiscymru.org

Gohebiaeth gyffredinol: cardiff&valeenquiries@llaiscymru.org 

Gwefan: www.llaiscymru.org


Cymorth Eiriolaeth Cymru (ASC)

Mae ASC yn ddarparwr eiriolaeth arbenigol sy'n darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar hyn o bryd mewn rhannau o Dde a Chanolbarth Cymru.

Ein gweledigaeth yw darparu eiriolaeth annibynnol o'r ansawdd uchaf bosibl yn gyson.

Ein ffocws yw gwerthfawrogi, cefnogi a gweithio gyda phobl y mae angen gwrando arnynt er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Credwn fod eiriolaeth annibynnol yn bwysig oherwydd ei fod yn ceisio rhoi llais i bobl na allant leisio'u barn. Mae eiriolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl yn cymryd cymaint o ran ag y gallant yn y pethau sy'n effeithio arnynt, ac yn gallu cyfleu eu hanghenion a'u dymuniadau i eraill a allai fod â dylanwad neu bŵer dros eu bywydau.

Cyngor Eiriolaeth Cymru yw'r darparwr gwasanaeth newydd ar gyfer y gwasanaeth Galluedd Meddwl Annibynnol (IMCA) yn yr ardaloedd a ganlyn:

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Rhondda Cynon Taf
 • Bro Morgannwg
 • Torfaen

Mae'r gwasanaeth IMCA yn statudol a rhaid i bobl gymwys gael cefnogaeth IMCA ar adegau penodol; ni fydd hyn yn newid.

Manylion cyswllt

ASC
Charterhouse 1
Parc Busnes Links
Ffordd Fortran
Llaneirwg
Caerdydd CF3 0LT

Ffôn: 02920 540444
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

Ffacs: 029 2073 5620

E-bost: info@ascymru.org.uk

Gwefan: www.ascymru.org.uk/cym

 

Dilynwch ni