Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID-19, Beichiogrwydd a Bwydo ar y Fron


Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ebrill 2021

  • Os ydych chi’n feichiog ac mae gennych gwestiynau am frechlyn COVID-19, siaradwch â’ch bydwraig.
  • Os ydych chi’n feichiog a does dim bydwraig gennych eto, ffoniwch ein Swyddfa Bydwragedd Cymunedol ar 02920 745030.

Mae’r wybodaeth ganlynol am frechlyn COVID-19, beichiogrwydd a bwydo ar y fron yn dod o wefan Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr (RCOG).

Negeseuon allweddol

  • Y cyngor diweddaraf gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yw y dylai brechlynnau COVID-19 gael eu cynnig i fenywod beichiog yr un pryd â gweddill y boblogaeth, yn seiliedig ar eu hoedran a’u grŵp risg clinigol. Dylai menywod drafod manteision a risgiau cael y brechlyn gyda’u gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a dod i benderfyniad ar y cyd yn seiliedig ar amgylchiadau unigol.
  • Ni ddylech roi’r gorau i fwydo ar y fron er mwyn cael eich brechu rhag COVID-19.
  • Does dim angen i fenywod sy’n ceisio beichiogi osgoi beichiogrwydd ar ôl cael y brechlyn a does dim tystiolaeth sy’n awgrymu y bydd brechlynnau COVID-19 yn effeithio ar ffrwythlondeb.
  • Ni fydd cael brechlyn COVID-19 yn dileu’r angen i gyflogwyr gynnal asesiad risg ar gyfer gweithwyr beichiog, a dylid dilyn y rheolau a osodir yng nghanllawiau’r llywodraeth.
  • Gweler datganiad RCOG mewn ymateb i’r newid mewn canllawiau ynghylch brechlyn Oxford AstraZeneca.

Adnoddau i helpu gyda gwneud penderfyniad

Os ydych chi’n feichiog ac wedi cael cynnig brechlyn COVID-19, chi sydd â’r hawl i benderfynu p’un a i gael y brechlyn ai peidio. Efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn ddefnyddiol i chi:


Gwybodaeth am eich apwyntiad brechlyn COVID-19 yng Nghaerdydd a’r Fro.

Mae gen i apwyntiad brechlyn COVID wedi’i drefnu eisoes

Ffoniwch 02921 841234 i wneud cais am apwyntiad gyda’r brechlyn Pfizer/BioNTech.

Dydw i heb gael fy ngwahodd i apwyntiad brechlyn COVID

Byddwn ni’n gwahodd pawb sy’n 18 oed neu’n hŷn erbyn diwedd mis Gorffennaf felly cadwch lygad am eich llythyr gwahoddiad. Pan fyddwch yn derbyn eich llythyr gwahoddiad, ffoniwch y rhif ar eich llythyr apwyntiad i wneud cais am apwyntiad gyda’r brechlyn Pfizer/BioNTech.

Gallwch chi hefyd ymuno â’n Rhestr Apwyntiadau Brechu Wrth Gefn ac efallai y cewch chi wahoddiad i gael eich brechu os oes achosion o ganslo. Llenwch ein Ffurflen Apwyntiadau Brechu Wrth Gefn. Mae ein rhestr Apwyntiadau Brechu Wrth Gefn yn cynnig y cyfle i chi roi gwybod i’n tîm os ydych chi’n feichiog.

Rydw i wedi gwrthod gwahoddiad am frechlyn COVID yn flaenorol ond hoffwn i gael apwyntiad.

Cwblhewch ein ffurflen Gadael Neb ar Ôl neu ffoniwch 02921 841234.

Rydw i wedi cael brechlyn AstraZeneca ar gyfer y dos cyntaf ond mae gen i gwestiynau am yr ail ddos

Er bod beichiogrwydd yn cynyddu’r risg o glotiau, does dim tystiolaeth fod gan fenywod beichiog, y rhai hynny sydd newydd roi genedigaeth neu fenywod ar y bilsen atal cenhedlu risg uwch o gyflwr penodol thrombosis mewn cyfuniad â thrombosytopenia ar ôl brechlyn AstraZeneca. Ewch i gael eich ail ddos oni bai eich bod wedi cael adwaith negyddol difrifol, ac os felly ewch i siarad â’ch bydwraig. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran AstraZeneca ar ein gwefan.


Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi’n feichiog ac mae gennych gwestiynau am frechlyn COVID-19, siaradwch â’ch bydwraig.

Os ydych chi’n feichiog a does dim bydwraig gennych eto, ffoniwch ein Swyddfa Bydwragedd Cymunedol ar 02920 745030.

Mae rhagor o wybodaeth am frechlyn COVID-19, beichiogrwydd a bwydo ar y fron ar gael ar wefan Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr (RCOG).

Follow us: