Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd

Eich Iechyd a Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Iechyd a Llesiant Gweithwyr yn darparu nifer o wasanaethau i staff gan gynnwys Cwnsela, Gweithdai Seico-Addysg, mynediad cyflym i Ffisiotherapi a mynediad at gyngor Iechyd Galwedigaethol arbenigol.  Darganfyddwch fwy am y gwasanaethau a ddarperir.

Is-adran Iechyd Cyhoeddus

Mae gan ein Tîm Iechyd Cyhoeddus lawer o gyngor da am fyw'n iach, gan gynnwys bwyta'n dda, yfed yn gall a gweithgaredd corfforol.  

Cynllun Corfforaethol GLL - a weithredir ar ran Cyngor Caerdydd (Caerdydd Gweithredol, yn flaenorol)

Mae'r BIP yn aelod o Gynllun Corfforaethol GLL (Caerdydd Gweithredol, yn flaenorol). Mae'n gynllun talu bob mis sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau yn unrhyw un o 9 cyfleuster chwaraeon a hamdden GLL - mor aml ag y dymunwch, ac ar adeg sy'n addas i chi. Y pris misol yw £27.50 (dyma oedd ym mis Ebrill 2018).

Am wybodaeth bellach gweler y ddogfen Cwestiynau Cyffredin.

Pwll Rhyngwladol Caerdydd

Mae aelodaeth gorfforaethol bellach ar gael ar gyfer Pwll Rhyngwladol Caerdydd a phum Canolfan Hamdden arall ledled Caerdydd a'r Fro, sef y Barri, Y Bont-faen, Holm View, Llanilltud Fawr a Phenarth. Gallwch gofrestru yn unrhyw un o'r uchod dim ond i chi gyflwyno eich bathodyn ID Staff neu slip cyflog diweddar. Dim ond £31.50 y mis yw'r gost heb unrhyw ffi ymuno, a byddwch hefyd yn derbyn pecyn cychwynnol am ddim gan gynnwys bag campfa, tywel a photel ddŵr.  Gweler y poster am fwy o wybodaeth.

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol

Mae Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Canolfan Feddygol Caerdydd wedi'i leoli ar safle YAC. Mae'n cynnig ystod eang o gyfleusterau gan gynnwys ystafell ffitrwydd â chyfarpar da a phwll nofio wedi'i gynhesu dan do, ynghyd ag amrywiaeth o ddosbarthiadau galw heibio a chyrsiau wedi'u harchebu ymlaen llaw. Mae'r Clwb yn agored i aelodau a rhai nad ydyn nhw'n aelodau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan, ffoniwch 029 2074 2440 / 3830, neu e-bostiwch  sports.sports&socialclub@wales.nhs.uk.

Clwb Iechyd a Sba Bannatyne

Ymunwch â Chlwb Iechyd a Sba Bannatyne a chael aelodaeth am bris gostyngedig i staff y GIG.

Cynllun Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf

Mae'r BIP hefyd yn aelod o Gynllun Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf sy'n cynnig mynediad diderfyn i aelodau staff i gampfa, nofio, chwaraeon dan do a dosbarthiadau ym mhob Canolfan Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf - am bris penodol o ddim ond £28.50 y mis.

Am wybodaeth bellach, gweler y Llyfryn Aelodaeth,Telerau ac Amodau a Ffurflen Gais Gweithiwr atodedig, neu ewch i wefan RhCT.

 

Dilynwch ni