Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld â Chleifion

Gwybodaeth i Ymwelwyr

I ddiogelu ein cleifion a'n staff yn ystod pandemig COVID-19, mae pob ymweliad drwy apwyntiad yn unig. Darllenwch ragor am drefnu apwyntiad

Mae croeso mawr i ymwelwyr, er bod amseroedd ymweld yn amrywio o'r naill ward i'r llall. Weithiau, cyfyngir ar amseroedd ymweld er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y cyfnodau gorffwys sydd eu hangen arnynt i wella, a'r amser i gael eu prydau bwyd. 

Trowch at yr wybodaeth am amseroedd ymweld wardiau penodol am fanylion llawn.

Ein Helpu Ni i Reoli Heintiau i'ch Cadw Chi'n Ddiogel

Mae'n bwysig iawn cymryd pob cam posibl i atal haint rhag lledu yn yr ysbyty. Gyda'i gilydd, gall cleifion ac ymwelwyr helpu'r staff i leihau risg heintio neu groes-heintio. Cofiwch wneud y canlynol:

 • golchi eich dwylo cyn mynd at erchwyn y gwely a chyn gadael y ward
 • os hoffech ymweld â chlaf arall ar y ward, rhaid ichi olchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny 
 • ni chaiff cleifion ac ymwelwyr eistedd ar welyau cleifion eraill 
 • golchi eich dwylo ar ôl bod i'r tŷ bach
 • golchi eich dwylo cyn ac ar ôl prydau bwyd; bydd y nyrs yn eich helpu os oes angen cymorth arnoch 
 • os daw bwyd i mewn, sicrhewch ei fod wedi'i labelu a'i storio'n gywir
 • os daw bwyd i mewn, ni fydd modd ei ailgynhesu yng nghegin y ward oherwydd risg gwenwyn bwyd: os oes rhaid dod â bwyd i mewn, holwch y staff am gyngor
 • er mwyn i'r staff cymhennu lanhau'n drwyadl o gwmpas ardal eich gwely, dewch ag eitemau hanfodol yn unig i mewn. 

Dod â Bwyd i mewn i'r Ysbyty

Mae Gwasanaethau Arlwyo'r BIP yn ymdrechu'n ddiwyd i sicrhau eu bod yn darparu ar gyfer anghenion ein holl gleifion. Mae'n bwysig inni gael eich cydweithrediad ar y materion canlynol, am nad ydym am effeithio'n andwyol ar iechyd unrhyw glaf oherwydd bwyd a ddaeth i mewn iddo ei fwyta. 

Peidiwch â dod ag unrhyw rai o'r bwydydd hyn i mewn, os gwelwch yn dda:

 • cig amrwd
 • dofednod amrwd
 • pysgod amrwd
 • wyau amrwd
 • llaeth
 • paté
 • hufen ffres
 • cawsiau meddal.

Nid ydym yn annog cyflenwi bwydydd poeth, oherwydd anawsterau cadw bwyd yn boeth yn ystod y siwrnai i'r ysbyty. Os byddwch yn dod â bwydydd oer i mewn, cofiwch eu rhoi i'r staff nyrsio i'w storio yn oergell y ward. Fodd bynnag, sylwch y bydd unrhyw fwyd heb ei fwyta ymhen 24 awr yn cael ei daflu.

Nid yw'r cyngor hwn yn berthnasol i siocled, bisgedi, ffrwythau ffres neu gacennau (heblaw'r rheini â hufen ffres). Dylai unrhyw fwyd sy'n dod i mewn, y mae gofyn ei storio, gael ei labelu ag enw'r claf a'r dyddiad.

Diogelwch

Sylwch fod gan rai unedau fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu babanod, plant, ac oedolion sy'n agored i niwed. 

Dilynwch ni