Neidio i'r prif gynnwy

Amseroedd Ymweld â Wardiau YAC

 I ddiogelu ein cleifion a'n staff yn ystod pandemig COVID-19, mae pob ymweliad drwy apwyntiad yn unig. Darllenwch ragor am drefnu ymweliad

Prif Switsfwrdd: 02920 747747

Darperir amseroedd ymweld fel canllaw yn unig, ac fe allant amrywio. Cysylltwch â'r ward perthnasol i gadarnhau cyn ymweld.

Ward
Oriau Ymweld
Cysylltu â'r Ward
Ydy Blodau'n Cael eu Caniatáu?

Ward A1 

Meddygaeth Arhosiad Byr Acíwt / yr Uned Penderfyniadau Meddygol (MDU)

2.00 pm i 4.00 pm

7.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2074 5500

Gogledd: 029 2074 5523 / 2910

De: 029 2074 4777 / 477

 Nac ydyn
Ward A1 Cyswllt
Derbyniadau Llawdriniaeth Frys

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 3429/3785 Nac ydyn

Ward A2 Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2074 2932 / 2858

Gogledd: 029 2074 6944 / 4826

De: 029 2074 3854

Nac ydyn

Ward A3 Cyswllt
Trawma ac Orthopaedeg

2.00pm i 4.00pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 3016 Nac ydyn
A3 Gogledd a De (Emrallt) 
Gofal Dwys Oedolion

12.30 pm i 7.00 pm

8.00 pm i 10.00 pm

Mae ymweliadau y tu allan i'r amseroedd ymweld agored yn digwydd yn ôl disgresiwn y nyrs sy'n gyfrifol.

Dau ymwelydd wrth erchwyn y gwely ar unrhyw adeg heblaw yn ôl disgresiwn y tîm sy'n gyfrifol.

Ni chaniateir ffonau symudol ar y ward hon.
Nac ydyn

A3 De (Saffir)

Yr Uned Gofal Ôl-Anesthetig

2.30 i 6.30 pm

7.30 i 21.30 pm

Mae ymweliadau y tu allan i'r amseroedd ymweld agored yn digwydd yn ôl disgresiwn y nyrs sy'n gyfrifol.

Dau ymwelydd wrth erchwyn y gwely ar unrhyw adeg heblaw yn ôl disgresiwn y tîm sy'n gyfrifol.

Ni chaniateir ffonau symudol ar y ward hon.
Nac ydyn

Ward A4
Meddygaeth Gyffredinol

2.00pm i 4.00pm

6.00 pm i 8.00 pm

Gogledd: 029 2184 6123

De: 029 2074 3851

Derbynfa: 029 2074 3217

Nac ydyn
Ward A5 De

2.00pm i 4.00pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 3316  Nac ydyn
Ward A5 Gogledd
Y Pen a'r Gwddf

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 3391 / 3816  Nac ydyn
Ward A6 De
Yr Uned Strôc Acíwt

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2074 2586

Gorsaf Nyrsys: 029 2074 2526

Nac ydyn
Ward A6 Gogledd
Trawma

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Gogledd: 029 2074 4615

Derbynfa: 029 2074 2581

Nac ydyn
Ward A7
Gastroenteroleg

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Gogledd: 029 2074 3844

De: 029 2074 3845

Derbynfa: 029 2074 3289 / 3296

Ydyn
Uned Afu/Iau Heulwen 

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 3791/2931 Nac ydyn

B1 Cardioleg

2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm

Gogledd: 029 2074 3831

De: 029 2074 3829

Derbynfa: 029 2074 4603

Nac ydyn
B2 Uned Fasgwlaidd Ranbarthol 

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Ni chaniateir ymweliadau yn ystod amserau pryd bwyd gwarchodedig.

Derbynfa: 029 2074 3550

Ochr y Gogledd: 029 2074 3828

Ochr y De: 029 2074 4900

Nac ydyn
B3 Gogledd a De      Gofal Dwys Oedolion

12.30 pm i 7.00 pm

8.00 pm i 10.00 pm

Mae ymweliadau y tu allan i'r amseroedd ymweld agored yn digwydd yn ôl disgresiwn y nyrs sy'n gyfrifol.

Dau ymwelydd wrth erchwyn y gwely ar unrhyw adeg heblaw yn ôl disgresiwn y tîm sy'n gyfrifol.

Ni chaniateir ffonau symudol ar y ward hon.

Nac ydyn
B4 Niwrolawdriniaeth

2.00 pm i 4.30 pm

6.00 pm i 7.00 pm

Dim ymweliadau o gwbl y tu allan i'r oriau hyn (heblaw mewn amgylchiadau eithriadol gyda chaniatâd Rheolwr y Ward neu'r Nyrs sy'n Gyfrifol).

Dau ymwelydd yn unig wrth bob gwely.

Derbynfa: 029 2074 3493

Pen y De: 029 2074 3856

Pen y Gogledd: 029 2074 3112

Nac ydyn
 B4 Haematoleg

2.00 pm i 8.00 pm

Dim ond dau ymwelydd i bob gwely.

Ni chaniateir i neb o dan 12 oed ymweld oherwydd risg trosglwyddo haint i'r cleifion.

Ni chaiff unrhyw un ag unrhyw haint ymweld.

I geisio lleihau risg heintio, dewch ag eiddo hanfodol yn unig i mewn.

Derbynfa: 029 2074 2333

Gorsaf Nyrsys: 029 2074 2882 / 2330

Nac ydyn
Canolfan Ddydd Haematoleg  

029 2074 2244/2246

 

B5 Arenneg
(Mae'r Uned Drawsblannu ar T5)

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm
2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm
Nac ydyn
B6 Trawma ac Orthopaedeg 2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Gogledd: 029 2074 3848

De: 029 2074  3817

Derbynfa: 029 2074 3317

Nac ydyn
B7 Meddygaeth Resbiradol 2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2184 7575

Gorsaf Nyrsys  Gogledd: 029 2074 3809

Gorsaf Nyrsys  De: 029 2184 7573 

Nac ydyn
Uned Asesu Obstetrig (OAU) - Uned Brysbennu a Derbyn Cyn-geni a Chleifion Mewnol Cyn-geni  Fel Uned Mamolaeth y Llawr Cyntaf isod Derbynfa: 029 2074 4658 Ydyn
Uned Mamolaeth y Llawr Cyntaf

Tri ymwelydd i bob gwely

Gwŷr/partneriaid:        9.00 am i 9.00 pm

Oriau ymweld cyffredinol:

2.00 pm i 3pm

6.00 pm i 8.00 pm

Plant: caniateir brodyr a chwiorydd yn ystod amseroedd ymweld cyffredinol, ond ni chaniateir unrhyw blant eraill ar y ward.

Derbynfa: 029 2074 3343

Gogledd: 029 2184 6185

Dwyrain: 029 2074 4436

Ydyn

I'n helpu i gadw'r ward yn lân ac yn rhydd o annibendod, cadwch gyn lleied â phosibl o eiddo / rhoddion i'r baban ar y ward.

Yr Uned a Arweinir gan Fydwragedd (MLU), YAC

Partneriaid Geni:

Caniateir dau Bartner Geni yn ystod esgor - dim ymwelwyr eraill o gwbl.

Tri ymwelydd i bob gwely yn ystod oriau ymweld.
2:00pm - 3:00pm
6:00pm - 8:00pm

Plant: caniateir brodyr a chwiorydd yn ystod amseroedd ymweld (neu'n dilyn y geni), ond ni chaniateir unrhyw blant eraill ar yr Uned ar unrhyw adeg.

Caiff Gwŷr a Phartneriaid aros dros nos, ar yr amod bod ystafell ddwbl ar gael. 

Caiff gwŷr a phartneriaid ymweld rhwng 9.00 am a 9.00 pm os yw'r fam yn aros mewn ystafell â dau wely. 

029 2074 5196

Nac ydyn

I'n helpu i gadw'r uned yn lân ac yn rhydd o annibendod, cadwch gyn lleied â phosibl o eiddo / rhoddion i'r baban ar y ward. 

Yr Ystafelloedd Esgor

Caniateir dau bartner geni yn ystod esgor  – dim ymwelwyr eraill o gwbl. 

Ar ôl geni'r baban, caniateir tri ymwelydd i bob gwely yn ystod oriau ymweld:

2.00 pm i 3.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm

Plant: caniateir brodyr a chwiorydd yn ystod amseroedd ymweld (neu'n dilyn y geni), ond ni chaniateir unrhyw blant eraill yn yr ystafelloedd esgor ar unrhyw adeg. 

Gwŷr / partneriaid:  
9.00 am i 9.00 pm
Derbynfa: 029 2074 2679

Nac ydyn

I'n helpu i gadw'r uned yn lân ac yn rhydd o annibendod, cadwch gyn lleied â phosibl o eiddo / rhoddion i'r baban ar y ward. 

Uned Gofal Dwys y Newydd-anedig
(NICU)

Mae'r amseroedd ymweld i rieni yn anghyfyngedig, ac eithrio amseroedd trosglwyddo ddwywaith y dydd rhwng 7.00 a 7.30am a 7.00 a 7.30pm. 

Gall un oedolyn arall ymweld gyda rhiant yn ystod amseroedd ymweld (ni chaniateir cyfnewid yn ystod yr amser hwn).

Yr oriau ymweld yw 2:00 i 3:00 pm a 8:00 i 9:00 pm. Gall brodyr a chwiorydd ymweld rhwng 2:00 a 4:00 pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Efallai y caniateir ymweliadau y tu allan i'r amseroedd hyn yn amodol ar yr amgylchiadau. Siaradwch â'r Brif Nyrs sy'n Gyfrifol ymlaen llaw.

Derbynfa: 029 2074 2680/2684 Nac ydyn
Uned Gofal Dwys Paediatrig (PICU)

Mae amseroedd ymweld i rieni a brodyr a chwiorydd yn anghyfyngedig, ac eithrio'r amser trosglwyddo nyrsys ddwywaith y dydd rhwng 7:30 ac 8:00am (bore a nos) a Rowndiau Ward am 8:30am a 4:30 pm.

Mae croeso i ymwelwyr eraill, gan ddibynnu ar faich gwaith yr uned ar y pryd ac yn ôl disgresiwn Ymgynghorydd PICU a'r Nyrs sy'n Gyfrifol yno.

Derbynfa: 029 2074 3282/5323 Nac ydyn
Ward De Paediatrig Mae amser ymweld i rieni a brodyr a chwiorydd yn anghyfyngedig, ac mae croeso i ymwelwyr eraill rhwng 2pm a 7pm heblaw bod trefniant ymlaen llaw wedi'i wneud gyda'r nyrs sy'n gyfrifol. Derbynfa: 029 2074 3277 Ydyn
Uned Cyd, Uned Mam a Baban

Partner / Perthynas Agosaf:

11.00 am i 8.00pm

Brodyr a Chwiorydd:

2.00 pm i 6.00 pm

Ffrindiau / Perthnasau:

2.00 pm i 8.00 pm

Swyddfa'r Ward: 029 2074 4066

Ffôn y Cleifion: 029 2184 8632

Ydyn
C1 Ward Gynaecoleg

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2074 3806

De: 029 2074 4768

Gogledd: 029 2184 8978

Nac ydyn
C2 Pwysau'r Gaeaf

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 4567 3445 Nac ydyn
C3 Cardiaidd/Uned Gofal Coronaidd

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Dim ymweliadau yn ystod y cyfnod Gorffwys: 12.30pm i 2.00 pm.

Cardiaidd: 029 2074 3205 / 3570

Uned Gofal Coronaidd: 029 2074 2110 / 3263

Ydyn

Coridor Cyswllt C3 

Uned Triniaeth Ddwys Gardiaidd

Uned Dibyniaeth Fawr Gardiaidd

 

3.00 pm i 8.00 pm

3.00 pm i 8.00 pm

 

029 2074 3265 / 2286

029 2074 5445

 

Nac ydyn

Nac ydyn

C4 Niwrowyddorau

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Mae'r ward yn gweithredu amseroedd pryd bwyd gwarchodedig rhwng 11.45am a 12.30pm, a rhwng 5pm a 5.30 pm. Gwaherddir ymweliadau yn ystod yr amseroedd hyn heblaw bod rheolwr y ward wedi cytuno iddynt. Dim ond dau ymwelydd i bob claf. 

029 2074 2881 / 3783 Nac ydyn
C5 Llawdriniaeth Gardiothorasig

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

Derbynfa: 029 2074 3346 / 5160

Gogledd: 029 2074 3091 / 5425

De: 029 2074 2031 / 5430

Nac ydyn
C6 FFRÂM Geriatrig

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

2.00pm i 8.00pm ar benwythnosau

Mae'r Ward yn gweithredu amseroedd pryd bwyd gwarchodedig rhwng 11.45 a 12.30pm a rhwng 5.00 a 5.45pm sy'n gwahardd ymwelwyr heblaw eu bod yn cynorthwyo i fwydo. 

Derbynfa: 029 2074 2081 / 3232

Gogledd: 029 2074 3778

De: 029 2074 3183

Ydyn
C7 FFRÂM Geriatrig a Meddygaeth Geriatrig

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

2.00pm i 8.00pm ar benwythnosau

Mae'r Ward yn gweithredu amseroedd pryd bwyd gwarchodedig rhwng 11.45 a 12.30pm a rhwng 5.00 a 5.45pm sy'n gwahardd ymwelwyr heblaw eu bod yn cynorthwyo i fwydo.

Derbynfa: 029 2074 2181

Ochr y Gogledd: 029 2074 3759

Ochr y De: 029 2074 3760

Ydyn
Uned y Colon a'r Rhefr Ward Duthie

2.00 pm i 5.00 pm

7.00 pm i 8.00 pm

Mae'r Ward yn gweithredu amseroedd pryd bwyd gwarchodedig rhwng 12.00 a 1.00pm a rhwng 5.00 a 6.00pm sy'n gwahardd ymwelwyr heblaw eu bod yn cynorthwyo i fwydo.

Derbynfa
02921 841130

Gorsaf Nyrsys:
02921 841131

 

Nac ydyn
T4 Uned Gofal Uchel y Niwrowyddorau

3.00 pm i 5.00 pm

6.00 pm i 7.00 pm

Dau ymwelydd ar y mwyaf i bob claf.

Ardal y Gwrywod: 029 2074 4633

Ardal y Benywod: 029 2074 4593

Nac ydyn
T5 Uned Drawsblannu Arenneg

2.00 pm i 4.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

029 2074 2228

Nac ydyn
Uned Achosion Dydd Cardiaidd Ymweliad Agored

029 2074 4414 / 4802

ddim yn berthnasol
Uned yr Ymddiriedolaeth Canser yn yr Arddegau 10.00 am i 10.00 pm Derbynfa: 029 2074 6784 / 6915 Nac ydyn
Uned Arhosiad Byr Llawfeddygol 5.00 pm i 9.00 pm 029 2074 4630 / 6348 Nac ydyn
IVF Cymru

8.30 am i 5.30 pm

Dydd Llun i ddydd Iau

8.30 am i 4.30 pm ddydd Gwener

Nyrsys: 029 2074 3047

Derbynfa: 029 2074 2676 

ddim yn berthnasol
Dilynwch ni