Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

Atgyfeiriad Beichiogrwydd i’r Gwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 
Mae rhagor o wybodaeth am feichiogrwydd cynnar ar gael yma


Diweddariad ynghylch pwysau ar wasanaethau mamolaeth
 

Yn ystod yr apwyntiad mamolaeth, bydd y fydwraig yn trafod eich beichiogrwydd ac yn rhoi caniatâd i chi gael sganiau uwchsain a phrofion gwaed. Er mwyn sicrhau eich bod chi’n deall y dewisiadau ar gyfer profion sgrinio, cliciwch y ddolen am profion sgrinio cyn geni ac gwyliwch y fideo ar brofion sgrinio ar gyfer syndrom Down, Edwards a Patau ​ ​

 

Rhifau ffon defnyddiol

Ystafelloedd Geni: 029 20748565/ 2679/2686 Ystafelloedd Ysgogi Geni: 02921846185
Clinig Cyn Geni UHW:  02920 742288 Uned Arweinir gan Fydwragedd: 02920 745196
Clinig Cyn Geni UHL: 029 20716103 Uned Newydd-anedig: 02920 742680
Meddygaeth y Ffeyws : 029 2074 2279 Uned Asesu Obstetreg: 02920 744658
Swyddfa Bydwragedd Cymunedol: 02920 745030 Ward ar ol Geni: 02920 744436/743343

 

Mae'r wefan hon yn cael ei hadeiladu.  Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol am famolaeth yma gyda:

 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Cliciwuch yma ar gyfer apwyntiad yn ystod beichiogrwydd  ​
 • Dyma ddolen i RCOG a RCM COVID 19 canllawiau brechu
 • Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein Ystyriaethau Profiad Geni​

Canllawiau ar Ymweld â’r Gwasanaethau Mamolaeth

Rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau bod teulu a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid yn yr ysbyty a’r manteision sy’n gysylltiedig â hyn.

Er mwyn hwyluso hyn, rydym yn parhau i adolygu trefniadau ymweld yn rheolaidd.

Yn dilyn llacio cyfyngiadau COVID-19 a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol yn ddiweddar, rydym wedi gallu adfer ymweliadau ymhellach mewn gwasanaethau mamolaeth ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.


Apwyntiadau yn yr Uned Asesu Obstetreg

Mae’n ofynnol i ni gymryd camau rhesymol o hyd i sicrhau ein bod ni’n lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws o fewn ein hamgylchedd ysbyty.

Bydd menywod a phobl sy'n geni yn gallu cael un partner geni/partner cymorth gyda nhw ar gyfer pob apwyntiad.

Fodd bynnag, oherwydd prinder lle cyfyngedig iawn o fewn yr ardal aros ar

y llawr mamolaeth daear uchaf, gofynnwn yn garedig i bartneriaid geni/partneriaid cymorth ystyried aros y tu allan nes eu bod yn cael eu galw.

Gofal cynenedigol

Gall menywod a phobl sy'n geni ddod ag un partner geni/partner cymorth i bob apwyntiad yn ystod y cyfnod cynenedigol.

Ar gyfer apwyntiadau sgan mewn Clinig Cyn-geni neu Adran Radioleg, rydym yn argymell yn gryf nad ydych yn dod â phlant lle bynnag y bo modd.

Gall menywod a phobl sy’n geni sy’n dod fel claf allanol neu glaf mewnol i brysuro’r geni gael cwmni un partner geni/partner cymorth rhwng 9am a 9pm.

Yr enedigaeth

Gall menywod a phobl sy'n geni gael dau bartner geni/partner cymorth yn bresennol ar gyfer pob cam o'r enedigaeth bellach. Mae hyn ar unedau Dan Arweiniad Meddygon Ymgynghorol a Bydwragedd.

Gofal Ôl-enedigol

Gall menywod a phobl sy'n geni gael un partner geni/partner cymorth gyda nhw ar y ward rhwng 9am a 9pm.

Gall brodyr a chwiorydd fynychu'r ward yn ystod oriau ymweld. Fodd bynnag, oherwydd mesurau atal a rheoli heintiau, ni fydd plant eraill yn gallu mynychu'r ward.

Mae ymweliadau yn yr Ardal Adfer yn gyfyngedig i un partner geni/partner cymorth am ddwy awr ar ôl yr enedigaeth hyd nes y trosglwyddir y claf i'r ward ôl-enedigol

Y broses ymweld

Mae'n bwysig iawn cymryd pob cam posibl i atal haint rhag lledu yn yr ysbyty. Gyda'i gilydd, gall cleifion ac ymwelwyr helpu'r staff i leihau risg heintio neu groes-heintio.

Peidiwch â mynychu i ymweld os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19

Cofiwch wneud y canlynol:

 • Golchi eich dwylo cyn mynd at erchwyn y gwely a chyn gadael y ward
 • Os hoffech ymweld â chlaf arall ar y ward, rhaid ichi olchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny 
 • Ni chaiff cleifion ac ymwelwyr eistedd ar welyau cleifion eraill 
 • Golchi eich dwylo ar ôl bod i'r tŷ bach
 • Golchi eich dwylo cyn ac ar ôl prydau bwyd; bydd y nyrs yn eich helpu os oes angen cymorth arnoch 
 • Os daw bwyd i mewn, sicrhewch ei fod wedi'i labelu a'i storio'n gywir
 • Os daw bwyd i mewn, ni fydd modd ei ailgynhesu yng nghegin y ward oherwydd risg gwenwyn bwyd: os oes rhaid dod â bwyd i mewn, holwch y staff am gyngor
 • Er mwyn i'r staff cymhennu lanhau'n drwyadl o gwmpas ardal eich gwely, dewch ag eitemau hanfodol yn unig i mewn

Dod â Bwyd i mewn i'r Ysbyty

Mae Gwasanaethau Arlwyo'r BIP yn ymdrechu'n ddiwyd i sicrhau eu bod yn darparu ar gyfer anghenion ein holl gleifion. Mae'n bwysig inni gael eich cydweithrediad ar y materion canlynol, am nad ydym am effeithio'n andwyol ar iechyd unrhyw glaf oherwydd bwyd a ddaeth i mewn iddo ei fwyta. 

Peidiwch â dod ag unrhyw rai o'r bwydydd hyn i mewn, os gwelwch yn dda:

 • Cig amrwd
 • Dofednod amrwd
 • Pysgod amrwd
 • Wyau amrwd
 • Llaeth
 • Paté
 • Hufen ffres
 • Cawsiau meddal
Dilynwch ni