Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Diben y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yw annog ymgysylltiad llawn a thrafodaeth weithgar ymhlith rhanddeiliaid o'r holl gymunedau y mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn eu gwasanaethu. Trwy wneud hynny, ei nod yw defnyddio barn gytbwys ei randdeiliaid i lywio proses benderfynu'r Bwrdd Iechyd Lleol.
 
Mae rôl lawn y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid wedi'i hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.
 
Cadeirydd:  Sam Austin 
Prif Swyddog Gweithredol:  Abigail Harris
Ysgrifenyddiaeth:  Gareth Lloyd
 
Aelodau:
Sam Austin, y Trydydd Sector i Blant a Phobl Ifanc (Cadeirydd)
Geoffrey Simpson, Un Llais Cymru (Is-gadeirydd)
Duncan Azzopardi, Prifysgol Caerdydd
Mark Cadman, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Sarah Capstick, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd 
Garry Davies, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
Elizabeth Fussell, Gwirfoddolwr y GIG
Iona Gordon, Cyngor Caerdydd
Tricia Griffiths, Gofalwr
Shayne Hembrow, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
Zoe King, Diverse Cymru
Steve Jones, Heddlu De Cymru
Paula Martyn, Sector Gofal Annibynnol
Rachel Nugent-Finn, Cyngor Bro Morgannwg 
Linda Pritchard, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg
 
Arsyllwyr Ffurfiol:
Nikki Foreman (Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol)
Wendy Orrey (Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a'r Fro)
Keithley Wilkinson (Rheolwr Cydraddoldeb y Bwrdd Iechyd Prifysgol)
Angela Hughes (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Profiad y Claf)
Anne Wei (Rheolwr Cynllunio Strategol a Phartneriaeth)

 

Os hoffech ddod i gyfarfod fel arsyllwr, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gareth Lloyd ar 029 21 836060.
 
Dilynwch ni