Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Llesiant Gweithwyr

O bryd i'w gilydd, mae bob un ohonom angen cefnogaeth. Mae'r gefnogaeth hon ar gael ond gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Mae'r Gwasanaeth Iechyd a Llesiant Gweithwyr yma i'ch helpu chi i gael gafael ar y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Rydym yn cynnig Apwyntiad Adnoddau cychwynnol, sy'n gyfle i chi ddod i siarad am unrhyw fater neu sefyllfa, sy'n gysylltiedig â'r cartref neu'r gwaith. Gall yr apwyntiad bara hyd at awr, felly bydd gennych ddigon o amser i drafod eich sefyllfa. Nod yr Apwyntiad Adnoddau yw rhoi'r adnoddau i chi weithio trwy'ch problemau.

Ar ôl yr apwyntiad Adnoddau, efallai y rhoddir nifer o adnoddau i chi weithio arnyn nhw, eich cyfeirio at wasanaeth mwy priodol, cynnig Hunan Gymorth dan Arweiniad (ymyriadau CBT), neu gynnig hyd at 6 sesiwn o gwnsela â ffocws byr.

Oherwydd Covid-19, nid ydym bellach yn gallu gweld cleientiaid ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb. Lle bo modd, bydd apwyntiadau yn digwydd dros y ffôn neu fideo - ar gyfer hyn, bydd angen i chi ddod o hyd i leoliad lle gallwch aros trwy gydol yr apwyntiad yn breifat heb ymyrraeth. Sicrhewch mai'r rhif sydd gennym ar eich cyfer chi yw'r un yr hoffech i ni ei ddefnyddio i gysylltu â chi.

Gwybodaeth i Feddygon

Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru yn wasanaeth cwnsela wyneb yn wyneb i bob meddyg yng Nghymru. Mae'n rhoi mynediad i feddygon at therapydd achrededig BABCP (Cymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain) yn eich ardal chi. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol i feddygon yng Nghymru, wedi'i ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru a'i weinyddu gan Brifysgol Caerdydd. Mae'r gwasanaeth ar gael trwy ffonio 0800 0582738, ymweld â Gwefan Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, neu drwy e-bostio hhpcovid19@cf.ac.uk

Gwybodaeth ac adnoddau

 

 

 

Gweler copi electronig o'n taflen.  Os ydych angen copïau papur ar gyfer eich maes gwaith, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffoniwch 02921 844465.

 

Dilynwch ni