Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyn-ysgol y Fro

Nod y Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy yw hybu iechyd plant cyn-ysgol, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'r cynllun yn cyrraedd plant ifanc trwy weithio trwy'r sefydliadau gofal plant y maent yn eu mynychu, a'i nod yw annog ymddygiadau iechyd cadarnhaol mewn plant o'r oedran cynharaf iawn.

Mae'r cynllun wedi'i rannu'n 8 maes pwnc iechyd:

  • Cyfnod Rhagarweiniol
  • Maethiad ac iechyd y geg
  • Gweithgaredd corfforol a chwarae egnïol
  • Diogelwch
  • Hylendid
  • Iechyd meddyliol ac emosiynol, llesiant a pherthynas
  • Amgylchedd
  • Iechyd yn y gweithle

Gan gymryd agwedd gadarnhaol, mae'r cynllun yn cydnabod arferion da ac yn raddol mae sefydliadau gofal plant (meithrinfeydd, cylchoedd chwarae a gwarchodwyr plant) yn casglu tystiolaeth i ddangos eu bod yn cwrdd â meini prawf ym mhob un o'r meysydd uchod. Darperir cefnogaeth ar ffurf digwyddiadau hyfforddi, cylchlythyrau, adnoddau ac ymweliadau gan aelod o Dîm Cyn-Gynllun Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg.

Mae gwaith partneriaeth yn allweddol i lwyddiant y cynllun. Mae ystod o sefydliadau lleol yn cymryd rhan, gan gynnwys Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru, y Gymdeithas Gwarchod Plant Genedlaethol, Mudiad Meithrin, Cyngor Bro Morgannwg, Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Tîm Deieteg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Hefyd gwnaed cysylltiadau cadarn gyda rhaglenni a mentrau eraill, megis y Cyfnod Sylfaen, Dechrau'n Deg a Chynllun Gwên.

Mae llawer o arferion iechyd yn cael eu sefydlu yn ifanc, gan wneud amgylchedd y blynyddoedd cynnar yn amser delfrydol i ddylanwadu ar iechyd plentyn. Mae gan ymarferwyr blynyddoedd cynnar y potensial i wneud cyfraniad enfawr i iechyd a llesiant plant yn eu gofal, ac mae Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg yn eu helpu i wneud hyn.

I gysylltu

 

 

Dilynwch ni