Neidio i'r prif gynnwy

Dialysis Peritoneol Dydd Parhaus / Haemodialysis Cartref

Uned Dialysis Peritoneol

Mae'r Uned Dialysis Peritoneol yn darparu gofal cynhwysfawr yn y gymuned i gleifion dialysis peritoneol o fewnosod tenckoff* hyd at hyfforddiant cartref a chefnogaeth barhaus. Mae dialysis peritoneol yn addas ar gyfer amrywiaeth o gleifion sydd eisiau rheolaeth dros eu triniaeth, ac sydd am gael eu lleoli yn eu cartrefi eu hunain.

* Tenckoff yw'r enw rydyn ni'n ei ddefnyddio i gyfeirio at y cathetr dialysis peritoneol. Mae'n diwb bach sy'n cael ei roi yn y stumog drwodd i'r gofod ceudod peritoneol. Mae'r gofod hwn yn cynnwys y coluddyn ac organau abdomenol eraill. Mae leinin y ceudod hwn yn gweithredu fel pilen i ganiatáu i gynhyrchion hylif a gwastraff gormodol symud o'r gwaed i'r hylif dialysis sy'n cael ei fewnosod yn y gofod trwy'r tiwb.

Mae'r Uned yn gweithio mewn 3 thîm sy'n cwmpasu gwahanol ardaloedd daearyddol ar gyfer gofal yn y gymuned.

Mae clinig Dialysis Peritoneol yn cael ei redeg yn wythnosol i ddarparu cefnogaeth ac adolygiadau meddygol, ac mae clinig allgymorth dan arweiniad nyrs yn cael ei redeg yn fisol yn Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr.

  • Mae'r Uned ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm. Ffôn 029 2074 2275
  • Mae nyrs Dialysis Peritoneol ar alwad ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau cyhoeddus rhwng 8am a 4pm, a gellir cysylltu â'r nyrs trwy'r prif Switsfwrdd 029 2074 7747
  • Y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â Ward B5 ar 02920 742782.

Haemodialysis Cartref

Mae'r tîm Haemodialysis Cartref yn darparu hyfforddiant, addysg a chefnogaeth i unigolion sydd angen haemodialysis, gan roi'r rhyddid iddynt gael dialysis yn eu cartref eu hunain, ar adeg sy'n gyfleus iddynt, a'u galluogi i fod yn gyfrifol am eu hamser a'u hiechyd.

Cyn i'r hyfforddiant ddechrau, bydd un o'r tîm yn ymweld i drafod yr opsiwn hwn gyda'r unigolyn a'i deulu, a thrafod sut y bydd y rhaglen yn gweithio iddynt.

Ar ôl i'r hyfforddiant ddechrau, rhoddir addysg ar ofal a defnydd eu mynediad at y dialysis, defnyddio'r peiriant dialysis, datrys problemau a phob agwedd berthnasol ar fethiant arennol. Darperir cefnogaeth barhaus gan nyrsys, technegwyr a staff gweinyddol.

Mae'r rhaglen yn agored i bawb sydd â mynediad dialysis digonol, p'un a yw'n impiad, ffistwla neu bermacath, ac sydd â gofalwr ar gael a all fod yn bresennol a/neu gynorthwyo yn ystod y sesiynau dialysis.

Mae haemodialysis cartref yn rhoi rheolaeth i'r unigolyn dros ei driniaeth a'i iechyd. Mae'r rhaglen yn cyfuno cyfleustra dialysis gartref, gan ddileu'r angen i deithio i uned dair gwaith yr wythnos, gyda hyblygrwydd cyfundrefn dialysis wedi'i theilwra i ffyrdd o fyw unigol ac anghenion iechyd.

Os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â ni ar y rhifau isod.


Nyrsio Haemodialysis Cartref

Miss Claire Main - Rheolwr Dialysis Cartref Dros Dro
Ffôn: 029 2074 5404 (Llun i Gwener)

  • Ms Diane Williams - Uwch Nyrs Staff
  • Mrs Shirley Heurta - Uwch Nyrs Staff
  • Ms Fran Robinson - Nyrs Staff
  • Ms Sarah Zerk - Cynorthwyydd Nyrsio

Ffôn: 07966 088465 (Llun i Gwener, 8am i 6pm)


Gweinyddiaeth Dialysis Cartref

Mrs Michelle Haytack – Gweinyddwr Dialysis Cartref
Ms Mitzi Fairbrother – Gweinyddwr Dialysis Cartref

Ffôn: 029 2074 8457 (Llun i Gwener, 9am i 4pm)

Gwasanaethau Technegol Dialysis  

Mae Gwasanaethau Technegol Dialysis yn cynnwys tîm o swyddogion technegol sy'n anelu at ddarparu gwasanaeth o safon i gefnogi'ch offer dialysis gartref. Mae'r tîm hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer offer dialysis ledled y BIP a ffynonellau allanol eraill yn y dalgylch.

Dilynwch ni