Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Caplaniaeth Caerdydd a'r Fro

Jason Tugwell - Rheolwr Caplaniaeth

Jason yw Rheolwr Gwasanaethau Caplaniaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae Jason yn weinidog ordeiniedig gyda mudiad Pentecostaidd Elim. Mae ganddo dros 28 mlynedd o brofiad bugeiliol ac arweinyddiaeth eglwysig leol. Mae wedi bugeilio Eglwysi yng Nghaerdydd, Caerffili a Merthyr Tudful. Yn gynnar yn 2015 daeth yn Ddirprwy Gaplan Arweiniol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Ym mis Medi 2018, daeth Jason yn Rheolwr Gwasanaethau Caplaniaeth yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae hefyd yn bugeilio ochr yn ochr â'i wraig yn Eglwys Elim yng Ngogledd Caerdydd

Parch Christine Powell

Mae Christine yn Weinidog Bedyddwyr ac ymunodd â'r Tîm Caplaniaeth ym mis Ebrill 2018 ar ôl cymryd "blwyddyn allan" fel aelod o Gymuned Gristnogol Scargill yng nghanol yr Yorkshire Dales. Cyn hynny bu’n gweithio fel Gweinidog yn Ilford, ar ôl arwain eglwysi ym Mryste a Dwyrain Canolbarth Lloegr o’r blaen. Hyfforddodd yng Ngholeg Bedyddwyr Bryste ac mae ei gweinidogaeth wedi cynnwys Caplaniaeth Ysbyty a Chaplaniaeth Manwerthu yn Swindon, yn ogystal ag arwain eglwysi gwledig a threfol gan gynnwys dwy mewn ardaloedd amlddiwylliannol iawn. Cyn ymuno â Gweinidogaeth y Bedyddwyr yn 2008, cafodd Christine yrfa amrywiol gan gynnwys gweithio i Groes Goch Prydain a hefyd fel Cynghorydd Gyrfaoedd a Phersonol. Mae'n byw gyda'i gŵr ac mae ganddi ddau fab sydd wedi tyfu i fyny. Yn ei hamser hamdden, mae'n mwynhau ymweld â'r arfordir a chefn gwlad o amgylch Caerdydd.

Parch Caroline John

Ymunais â'r Tîm Caplaniaeth yn 2018 ar ôl gweithio yn Eglwys Gadeiriol Bangor fel Mân Ganon, sy'n swnio'n fawreddog ond ddim o gwbl! Yn ystod yr amser hwn bûm yn rhedeg y Banc Bwyd ac yn Gaplan i'r côr yn ogystal â bod yn rhan o'r rownd arferol o weinidogaethau plwyf. Yn enedigol o Loegr, cefais fy ordeinio i'r Eglwys yng Nghymru yn 1990 a threuliais yr 19 mlynedd nesaf yng Ngheredigion. Roeddwn yn gurad yn Aberteifi ac Aberystwyth, a phan anwyd y cyntaf o'n pedwar plentyn, camais yn ôl o'r weinidogaeth ordeiniedig am gyfnod. Yn briod ag Offeiriad Anglicanaidd, parheais i chwarae rhan fawr ym mywyd y plwyf a'r Eglwys, ac ar ddiwedd y 1990au bûm yn gweithio yn ysbyty Bronglais am gwpl o flynyddoedd fel Caplan ar ward y plant. Ar ôl amrywiaeth o swyddi, bûm yn gweithio i Age Concern am 9 mlynedd ac yn rheoli'r Adran Gwybodaeth a Chyngor. Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda fy mhlant sydd bellach wedi tyfu i fyny a fy nghŵn sydd, yn anffodus i mi, wedi aros ym Mangor. Roeddwn yn rhedwr a thriathletwr pellter hir brwd nes i ddamwain ychydig flynyddoedd yn ôl fy stopio yn fy nhraciau. Erbyn hyn rwy'n mwynhau loncian pellter byr, y gampfa, nofio ac ioga. Ar gyfnodau llai egnïol, rydw i'n hoffi gwnio croesi pwyth ac yn gwylio Doc Martin neu Gavin a Stacey

Parch David Pritchard

Ymunais â'r Tîm Caplaniaeth fel Caplan rhan-amser ar 8fed Mai 2018. Rwy'n offeiriad Pabyddol yn Ordinariad Personol Our Lady of Walsingham, sy'n rhan annatod o'r Eglwys Babyddol ehangach.

Rwy'n gyfrifol am ddarparu anghenion ysbrydol a chrefyddol i gleifion Catholig yn YAC, a lle bo angen, i'w teuluoedd a'u staff. Mae gen i gyfrifoldeb caplaniaeth generig hefyd dros unrhyw un arall a allai fod angen cymorth caplaniaeth.
Yn YAC, rwy'n cael cymorth gan dîm o wyth Gweinidog Ewcharistaidd sydd, bob dydd Sul, yn dod â'r Cymun Sanctaidd i gleifion Catholig. Mae'r gweinidogion hyn yn ymweld â thua 900 o ymweliadau wrth erchwyn y gwely bob blwyddyn

Y Tad Peter Davies

Mae'r Tad Peter Davies yn offeiriad Pabyddol ac yn wreiddiol o Orllewin Cymru. Yn y gorffennol bu’n gweithio fel nyrs seiciatryddol a threuliodd bum mlynedd ar Brosiect Iechyd Meddwl yng Nghanol Asia a dwy flynedd ar is-gyfandir India.
Arferai fod yn offeiriad Anglicanaidd ac mae'n briod â phlant.

Lisa Rees - Ysgrifennydd y Gaplaniaeth

Mae Lisa wedi gweithio'n rhan-amser fel Ysgrifennydd yr Adran Caplaniaeth ers bron i 16 mlynedd. Mae ganddi dri o blant sydd wedi tyfu i fyny.

Parch Andy Gibbs

Ymunodd Andy â’r tîm Caplaniaeth yn Ebrill 2021 fel gweinidog y Bedyddwyr yn dilyn gyrfa 27 mlynedd yn y sector amgylcheddol. 

Yn ystod y cyfnod hwn cyflawnodd sawl rôl, o sgubo’r strydoedd a gwaith gweinyddol i gynnal timau amlddisgyblaethol o arbenigwyr amgylcheddol a thechnegol.

Yn 2016, gadawodd i astudio’n llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd a chwblhau ei drefn weinidogol drwy Goleg Bedyddwyr De Cymru, a gwblhaodd yn 2019.

Ar gyfer y rhan fwyaf o’i yrfa, roedd Andy hefyd yn ymwneud ag arwain yr eglwys, gan ddechrau gyda gwaith ieuenctid a chael ei benodi’n Flaenor yn ei Eglwys leol yng Nghaerdydd yn y pen draw.

Bu’n weinidog hefyd mewn eglwys yn y Barri yn ystod ei hyfforddiant, ac mae bellach yn gweithio gydag eglwysi ar draws De Cymru, yn enwedig yng Nghaerdydd a’r Fro.

Parch Rachel Lewis

Yn dilyn wyth mlynedd yng Ngaplaniaeth y Brifysgol cyn i fenywod gael eu hordeinio’n offeiriaid ym 1994, yna’n gwasanaethu fel Rheithor i Blwyfi Gwledig aml-eglwys, dechreuodd Rachel weithio fel un o’r tîm Caplaniaeth yn BIP Caerdydd a’r Fro yn 2016.

Cyn ei hordeinio fel Diacon yn 1986, roedd hi'n athrawes, ac mae ei hangerdd dros ddysgu dynol creadigol yn gyson yn ei bywyd. Pan ordeiniwyd menywod yn offeiriaid ym 1994, ordeiniwyd Rachel ym Mryste, i barhau â’i gweinidogaeth mewn Deoniaethau yn Eglwysi Lloegr, Iwerddon a Chymru.

"Ar ôl 30 mlynedd yn yr Eglwys, mae'r cyfle i roi blaenoriaeth i'r agwedd hon ar fy ngweinidogaeth yn bwysig iawn" meddai am ei gwaith fel rhan o'r tîm o Gaplaniaid sy'n gweithio ar draws safleoedd BIP Caerdydd a'r Fro.

Mae hi'n ymateb i angen bugeiliol ac ysbrydol ym mhob adran, drwy bresenoldeb tosturiol a bod ar gael am beth bynnag sy'n codi ym mywydau pobl ar rai o'r eiliadau mwyaf dwys yn eu bywydau.

Caplaniaid Ffydd y Byd

Mae ffigurau'r cyfrifiad yn dangos, er bod y rhan fwyaf o boblogaeth grefyddol ardal Caerdydd a'r Fro yn uniaethu â'r Ffydd Gristnogol, mae nifer sylweddol y mae angen rhywfaint o help ar gyfer eu hanghenion ysbrydol gan eu grwpiau ffydd eu hunain.

Mae gennym ddau Gaplan Moslemaidd rhan-amser, Imam Farid Khan a'r Chwaer Amina Shabaan, ac o'r Gymuned Iddewig, y Rabi Michael Rose.

Mae gan y Swyddfa Gaplaniaeth fanylion cyswllt ar gyfer pob grŵp ffydd/cred, pe bai cais yn cael ei wneud am ofal crefyddol ac ysbrydol penodol.

Dilynwch ni