Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Clefyd Cynhenid y Galon i Oedolion (ACHD)


DIWEDDARIAD COVID-19


Ar hyn o bryd, rydym yn ailgyflwyno apwyntiadau wyneb yn wyneb a hefyd yn cynnig apwyntiadau rhithwir os oes angen / os yw'n well gennych. 

Byddwch yn ymwybodol oherwydd y pandemig bod oedi gydag apwyntiadau dilynol ac rydym yn gwneud ein gorau glas i fynd i’r afael â hyn.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Llinell cyngor nyrsio arbenigol ACHD: 02921 844 580
Cydlynydd ACHD: 02921 843 892
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.


Brechlyn COVID-19:

Ar hyn o bryd mae brechiadau ar gyfer ein cleifion ACHD yn cael eu trefnu/darparu gan wasanaethau meddygon teulu. Yn anffodus, ni allwn ddarparu brechlynnau i'n cleifion trwy ein gwasanaeth ACHD ac nid oes gennym ychwaith unrhyw ddylanwad ar ba mor fuan y bydd cleifion yn ei dderbyn.

Y llywodraeth sy'n penderfynu ar y drefn y cynigir brechlynnau. Dylai unigolion hynod fregus a bregus gael blaenoriaeth dros y boblogaeth gyffredinol/ categorïau risg isel.

Er efallai na fydd y brechlyn yn eich atal rhag dal a throsglwyddo'r feirws, bydd yn lleihau eich siawns o fynd yn ddifrifol wael. Felly, mae'n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y cyngor a ddarperir gan y Llywodraeth a'r GIG mewn perthynas â lleihau trosglwyddiad COVID-19 hyd yn oed ar ôl cael y brechlyn.

Gweler mwy o wybodaeth am y brechlyn yma:

Iechyd Cyhoeddus Cymru

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/about-the-vaccine/

Sefydliad y Galon Prydain

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/coronavirus-vaccine-your-questions-answered

Cymdeithas Cardioleg Ewropeaidd  

COVID-19 vaccine information for heart patients’ produced by the European Society of Cardiology (April 2021) 


Cynhelir clinigau yn yr ysbytai canlynol:

  • Ysbyty Athrofaol Cymru, (Caerdydd a'r Fro)
  • Ysbyty Cwm Rhondda (Cwm Taf)
  • Ysbyty'r Tywysog Siarl (Cwm Taf)
  • Ysbyty Singleton (Abertawe Bro Morgannwg)
  • Castell-nedd Port Talbot (Abertawe Bro Morgannwg)
  • Ysbyty Tywysoges Cymru (Abertawe Bro Morgannwg)
  • Ysbyty Glangwili (Hywel Dda)
  • Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg (Hywel Dda)
  • Ysbyty'r Sir (Aneurin Bevan)