Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Bob blwyddyn, caiff BIP Caerdydd a'r Fro arian gan Lywodraeth Cymru i dalu am ofal iechyd i bawb sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ac sy'n gallu hawlio gofal y GIG. Ein gwaith ni yw cael y gwerth gorau am yr arian hwn drwy ei wario'n ddoeth ar eich rhan. 

Mae'r galw am ofal iechyd yn cynyddu. Daw triniaethau newydd, sy'n aml yn ddrud, ar gael bron bob wythnos. Ein blaenoriaeth ni yw talu am y triniaethau hynny sy'n glinigol effeithiol, sy'n gallu arddangos eu bod yn gwella iechyd pobl, ac sy'n cynnig gwerth da am arian. 

O ganlyniad, mae rhai triniaethau nad ydym yn eu darparu'n rheolaidd, ac mae'r rhain yn perthyn i ddau brif gategori:

  • triniaethau sy'n newydd, yn wahanol, yn datblygu neu sydd heb eu profi, nad ydynt fel arfer ar gael i unrhyw gleifion yng Nghaerdydd a'r Fro (er enghraifft, meddyginiaeth nad yw wedi'i chymeradwyo i'w defnyddio gan y GIG yng Nghymru)
  • triniaethau a ddarperir gennym mewn amgylchiadau clinigol penodol iawn, heb fod pob claf â'r cyflwr yn bodloni'r meini prawf hyn (er enghraifft, cais am driniaeth gwythiennau faricos)

Gall eich meddyg teulu neu'ch Ymgynghorydd Ysbyty ofyn i ni, ar eich rhan chi, ariannu triniaeth na fyddem fel arfer yn ei darparu i chi. 

Ym Mholisi Cymru Gyfan ar gyfer Gwneud Penderfyniadau am Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU), nodir yn glir sut yr ymdrinnir â'r ceisiadau hyn, a sut y gellir ymgeisio. 

I helpu i'ch tywys drwy eich cais, mae'r dudalen hon yn darparu dolenni i ffurflen gais CCCU GIG Cymru, y Polisi CCCU, Nodiadau Cyfarwyddyd ar Geisiadau CCCU, fideo i gleifion CCCU a thaflen i gleifion. Gellir hefyd gofyn am ddogfennau copi caled gan Dîm CCCU Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

Ein modd a ffefrir o gyflwyno ceisiadau am gyllid yw Cyflwyniad Electronig CCCU sydd ar gael yma:  https://ipfr.wales.nhs.uk/Account/Login; sylwch y bydd angen ichi fod wedi'ch cysylltu drwy borth GIG a bydd angen ichi gofrestru am fynediad.  


Cyfle i Aelod Lleyg CCCU

Mae Panel Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn chwilio am Aelod Lleyg. 

Bydd y rôl hon yn cyfuno bod yn aelod o banel sy'n gwneud penderfyniadau â rhoi arweiniad annibynnol a heriau adeiladol i gefnogi penderfyniadau mewn perthynas â cheisiadau cyllido cleifion unigol. 

Y dyddiad cau i geisiadau yw 19 Mawrth 2021.


Dogfennau CCCU Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol ar gyfer Ceisiadau Cymeradwyaeth Flaenorol

Dogfennau defnyddiol eraill


Gwneud Cais am Driniaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)

Daeth “Gweithdrefn Cymru Gyfan ar gyfer Cleifion o Gymru'n Cael Triniaeth yng Ngwledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd” i ben am 11pm ar 31 Rhagfyr 2020.

Lle mae Cymeradwyaeth Flaenorol eisoes wedi'i chadarnhau, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn anrhydeddu ad-daliad, ar yr amod bod y meini prawf yn y Weithdrefn wedi'u bodloni.

O dan ddarpariaethau cyfreithiol cyfredol a rhai sydd ar ddod, caiff cleifion ddefnyddio'r llwybr Cyfarwyddeb ar gyfer cais am ad-daliad ôl-weithredol heb Gymeradwyaeth Flaenorol ar gyfer triniaethau a ddechreuodd cyn 11pm ar 31 Rhagfyr 2020 ar yr amod bod y meini prawf yn y Weithdrefn wedi'u bodloni.

Am fanylion a chyngor pellach, cysylltwch â'r Tîm CCCU drwy CAV.IPFR@wales.nhs.uk

Dogfennau defnyddiol 

Am fanylion ynghylch tariff 'Talu yn ôl Canlyniadau' y GIG yn Lloegr, trowch at y ddolen hon: https://improvement.nhs.uk/resources/national-tariff/

Cwestiynau am eich triniaeth
Eich meddyg teulu neu'ch Ymgynghorydd Ysbyty yw'r sawl gorau i siarad ag ef neu hi am eich gofal iechyd ac a ddylech fod yn gwneud CCCU neu Gais Cymeradwyaeth Flaenorol am driniaeth. 


Manylion Cyswllt

Tîm Comisiynu CCCU Caerdydd a'r Fro
Yr 2il Lawr, Tŷ Woodland
Ffordd Maes-y-Coed
Caerdydd
CF14 4HH

E-bost:  CAV.IPFR@wales.nhs.uk
Ffôn: 02921 836454
Ffacs: 02921 836535

 

Dilynwch ni