Neidio i'r prif gynnwy

Canser Niwroendocrin

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnal Gwasanaeth Tiwmor Neuroendocrine De Cymru (NET), sy’n darparu gofal o’r radd flaenaf i bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser niwroendocrin yn Ne Cymru, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chanolfan Ganser Felindre.

Tiwmorau Neuroendocrine yn Ne Cymru

Mae Gwasanaeth NET De Cymru yn darparu gofal i bobl sy'n byw yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, Aneurin Bevan, Bae Abertawe, Cwm Taf Morgannwg, Hywel Dda a Phowys, sy'n cael diagnosis o ganser niwroendocrin.
Mae canserau niwroendocrin yn ganserau anghyffredin ond cynyddol gyffredin sy'n tyfu'n araf ar y cyfan (NETs), er y gall rhai fod yn ymosodol (carsinomas niwroendocrin). Yn deillio o wahanol organau'r corff, maent yn tarddu amlaf o'r llwybr gastroberfeddol. Maent yn amrywiol, yn gymhleth ac angen gofal unigol ac arbenigol.


Cyfeirir cleifion at wasanaeth NET De Cymru gyda thrafodaeth gychwynnol yng nghyfarfod tîm amlddisgyblaethol De Cymru yng Nghaerdydd. Mae'r gofal a ddarperir yn cynnwys asesiad diagnostig manwl gywir, rheoli symptomau cyfannol gan gynnwys maeth, monitro profion gwaed neu fiofarcwyr, sganiau gwyliadwriaeth, adolygiadau clinigol ac amrywiaeth o therapïau neu lawdriniaeth, os yw'n briodol.


Arweinir y gwasanaeth gan Dr Mohid Khan, Gastroenterolegydd Ymgynghorol ac mae’n cynnwys tîm amlddisgyblaethol sy’n cynnwys arbenigwyr nyrsio clinigol, dietegydd, oncolegwyr, gastroenterolegwyr, endocrinolegwyr, llawfeddygon cyffredinol ac arbenigol, radiolegwyr, patholegwyr, gofal lliniarol, a chardiolegwyr. Oherwydd natur amrywiol NETs, ​​gall cleifion gael gofal parhaus o dan wahanol arbenigwyr mewn ysbytai amrywiol yn dibynnu ar eu hanghenion, a chyfathrebu â meddygon teulu.


Ar ôl trawsnewid yn 2017, mae’r gwasanaeth wedi ennill gwobrau cenedlaethol gan gynnwys gwobr Rhwydwaith Profiad Cleifion y DU, wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Tîm Canser y British Medical Journal, ac wedi cael ei gydnabod gan y Rhwydwaith Canser Prin Ewropeaidd (EURACAN) fel canolfan arbenigol. Mae'n gweithio tuag at achrediad fel Canolfan Ragoriaeth Cymdeithas NET Ewropeaidd.


Gall cleifion gysylltu â’r gwasanaeth drwy linell gymorth y CNS 029 2184 2807.

Dilynwch ni