Neidio i'r prif gynnwy

Treialon Clinigol Canolfan y Fron

Pink bra

Yng Nghanolfan y Fron rydym yn recriwtio ac yn cynnal nifer o dreialon clinigol canser y fron. Mae hyn yn amrywio o dreialon arsylwi i dreialon hapsamplu rheolyddedig.

Mae gan bob un o'r astudiaethau feini prawf cymhwysedd gwahanol ac rydym yn sgrinio ein cleifion yn unol â hynny. Rydym yn ceisio cysylltu â phob claf a allai fod yn gymwys naill ai yn y clinig neu drwy'r post, ond os byddwch chi’n gweld rhywbeth y tybiwch allai fod yn briodol i chi, mae croeso i chi roi galwad i ni.

Mae Grace Uruski hefyd yn cydsynio cleifion ar gyfer Banc Canser Cymru, biofanc sy'n casglu samplau meinwe a gwaed gan gleifion yng Nghymru i gael eu defnyddio ar gyfer ymchwil fyd-eang.

Mae ein holl astudiaethau wedi cael eu hasesu'n drylwyr gan adrannau moeseg rhyngwladol/cenedlaethol, maen nhw wedi cael eu cymeradwyo'n llawn gan Ymchwil a Datblygu, ac wedi’u mabwysiadir gan bortffolio astudiaethau'r Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol (NIHR).

 

Treialon clinigol Canser y Fron sy’n recriwtio yng Nghanolfan y Fron ar hyn o bryd

 

 

Ychwanegu Aspirin

Mae hwn yn dreial hapsamplu rheolyddedig sy'n ceisio darganfod a yw cymryd Aspirin yn rheolaidd ar ôl triniaeth ar gyfer canserau nad ydynt wedi lledu, yn stopio neu’n oedi'r canser rhag dod yn ôl. Mae'n cymharu 3 grŵp o gleifion sydd naill ai'n cymryd 300mg, 100mg neu blasebo bob dydd.

 

POSNOC

Mae hwn yn dreial hapsamplu  o driniaeth cesail i fenywod â chanser y fron cynnar.  Bydd menywod y mae eu canser wedi lledu i'r un neu ddau chwaren lymff cyntaf yn y gesail yn cael triniaeth cemotherapi neu endocrinaidd (therapi hormonau) neu'r ddau.  Bydd radiotherapi yn cael ei roi i fron menywod sydd wedi cael lwmpectomi ac i wal frest rhai sydd wedi cael mastectomi.

Ar hyn o bryd, bydd y menywod hyn hefyd yn cael llawdriniaeth bellach i gael gwared ar y weddill y nodau lymff yn eu ceseiliau. Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar gymhlethdodau ac angenrheidrwydd ail lawdriniaeth o'i gymharu â chemotherapi/radiotherapi a/neu therapi endocrinaidd yn unig.

 

LORIS

Efallai y bydd gan rai menywod ddiagnosis o ffurf gynnar ar ganser y fron o'r enw DCIS (carsinoma distal in situ). Dyma pryd nad yw'r celloedd canser wedi ymosod ar feinwe'r fron eto ond yn aros y tu mewn i dwythellau (tiwbiau) y fron, ac nad ydynt eto'n gallu lledaenu i rannau eraill o'r corff. Fydd rhai o'r ardaloedd hyn o DCIS fyth yn troi'n ganser ymledol gwirioneddol, ac felly nid oes angen llawdriniaeth arnynt.

Ar hyn o bryd mae DCIS fel arfer yn cael ei drin drwy lawdriniaeth, ond efallai y gellir ei fonitro'n ddiogel gyda mamogramau yn hytrach na chael llawdriniaeth.  Bydd y treial hwn yn y DU yn dewis menywod ar hap (cyfrifiadur sy’n gwneud y dewis) sydd â DCIS risg isel naill ai i gael triniaeth safonol gyda llawdriniaeth neu i gael mamogramau blynyddol i fonitro'r DCIS.

NOSTRA

Astudiaeth yw hon ar gyfer cleifion sydd â chanser ymledol y fron cynnar sy’n HER2-positif ac yn negyddol o ran derbynyddion oestrogen (ER). Mae'n ystyried a yw celloedd canser yn dal i fod yn bresennol ar ôl triniaeth neo gynorthwyol (cyn llawdriniaeth) gyda chemotherapi. Mae'n ofynnol bod cleifion yn cydsynio i fiopsïau gwely tiwmor ychwanegol ar ddiwedd eu cemotherapi.

 

PIONEER

Mae'r astudiaeth hon ar gyfer menywod sydd wedi cael diagnosis o ganser y fron cynnar cadarnhaol (ER+) o ran dderbynyddion oestrogen ac sydd wedi pasio’r menopôs. Mae'n cymharu lefelau gweithgarwch gwrth-diwmor gyda chanserau'r fron sydd wedi cael eu trin am bythefnos gyda chyfuniad o ddau feddyginiaeth, Letrazole a Megestrol.

 

Staff Ymchwil Canolfan y Fron

Zoe Hilton - Arweinydd Tîm Ymchwil Canser y Fron 

Grace Uruski - Nyrs Ymchwil Banc Canser y Fron

Sarah Scourfield – Swyddog Ymchwil 

Dilynwch ni