Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Clinigol Plant a Menywod

Mae Bwrdd Clinigol Plant a Menywod yn cyflwyno gofal ar draws llwybr cyfan y claf ac mae'n gyfrifol am wasanaethau arbenigol trydyddol, gwasanaethau eilaidd lleol a gwasanaethau cyffredinol a thargedig. Mae'r rhain yn cefnogi iechyd, llesiant, addysg, datblygiad ac iechyd y cyhoedd ymhlith y boblogaeth plant, pobl ifanc, rhieni, teuluoedd, menywod a'u partneriaid.

Mae hyn yn cynnwys blaenoriaethau diogelu a mentrau sy'n canolbwyntio ar y teulu gan bartneriaethau lleol ac yn genedlaethol. Mae'r tabl isod yn amlinellu'r gwasanaethau hanfodol o fewn y Cyfarwyddiaethau. Mae'n werth nodi bod rhai gwasanaethau'n cael eu darparu ar ran Cymru gyfan, ac mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth ystyried pwysigrwydd strategol gwasanaethau Iechyd Plant a threfn gwasanaethau yn y dyfodol ar gyfer Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru. Yn yr un modd wrth ystyried newid i wasanaethau, mae WHSSC yn parhau i gomisiynu ein gwasanaethau ar ran Byrddau Iechyd Lleol eraill yng Nghymru. Hefyd, darperir gwasanaethau ar ran neu ar y cyd â phartneriaid awdurdodau lleol.

Cyfarwyddiaeth 

Arbenigedd

Y Boblogaeth Dan Sylw /

Grwpiau Arbennig 

Darperir yr arbenigedd o

Iechyd Acíwt Plant 

(700 o staff)

Llawdriniaeth Bediatrig

Gofal Critigol Pediatrig

Cardioleg Bediatrig

Neonatoleg

Pediatreg Gyffredin 

Clefydau Heintus Pediatrig 

Hepatoleg Bediatrig

Meddygaeth Resbiradol Bediatrig (gan gynnwys Ffeibrosis Systig)

Niwroleg Bediatrig

Endocrinoleg Bediatrig

Diabetes Pediatrig

Gastroenteroleg Bediatrig

Oncoleg Bediatrig 

Arenneg Bediatrig 

Metaboleg Bediatrig 

Gwasanaethau Therapi Plant, gan gynnwys 

Hydrotherapi

Gwasanaethau Arbenigol Chwarae 

Niwro-adsefydlu Pediatrig

Rheoli Poen / Gofal Lliniarol Pediatrig 

Canolbarth a De Cymru 

Canolbarth a De Cymru

Canolbarth a De Cymru

Canolbarth a De Cymru

Caerdydd a'r Fro 

De Cymru

De Cymru

De Cymru

 

De Cymru

De Cymru

De Cymru

De Cymru

De Cymru

De Cymru

De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Canolbarth a De Cymru

Canolbarth a De Cymru

Ysbyty Athrofaol Cymru 

Iechyd Cymunedol Plant 

(500 o staff)

Pediatreg Gymunedol 

Meddygaeth Liniarol Bediatrig 

Gwasanaeth Plant sy'n Derbyn Gofal 

Awdioleg Bediatrig

Seicoleg Plant 

 

Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol 

Tîm Nyrsio Cymunedol Plant 

Dechrau'n Deg

Imiwneiddio Plant 

Gwasanaethau Therapi Plant 

Gwasanaethau Ymataliaeth Plant 

Gwasanaeth Niwroddatblygiad 

Iechyd Meddwl Sylfaenol 

Gwasanaethau Portage 

Nyrsys arbenigol ar gyfer: Timau Troseddau Ieuenctid, 

Camddefnyddio Sylweddau a Chymorth Integredig i Deuluoedd

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed  

Caerdydd a'r Fro

De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

 

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Dewi Sant, Canolfannau a Chlinigau Iechyd 

Ysbyty Athrofaol Cymru, Tŷ Hafan

Ysbyty Lansdowne 

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Dewi Sant, Canolfannau a Chlinigau Iechyd

Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Dewi Sant, Ysgolion Arbennig, y Gymuned 

Y Gymuned ac Ysgolion 

Ysbyty Athrofaol Llandochau a'r Gymuned 

Y Gymuned 

Ysgolion

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Dewi Sant, Canolfannau a Chlinigau Iechyd

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Dewi Sant, Canolfannau a Chlinigau Iechyd

Ysbyty Athrofaol Llandochau, ac Ysbyty Dewi Sant,

Ysbyty Dewi Sant, Canolfannau a Chlinigau Iechyd

Y Gymuned 

Mewn timau amlasiantaeth yn y gymuned 

Obstetreg a

Gynecoleg

(500 o staff)

Gynecoleg

Obstetreg

Meddygaeth y Ffetws

Gynecoleg Oncoleg 

Colposgopi 

Wro-gynecoleg

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol

Bydwreigiaeth

Endometriosis

Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd (PAS)

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Canolbarth a De Cymru

Canolbarth a De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Canolbarth a De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Canolbarth a De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Athrofaol Llandochau

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Athrofaol Llandochau

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

Tîm Rheoli'r Bwrdd Clinigol 

Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol - Clare Rowntree

Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Scott Mclean

Cyfarwyddwr Nyrsio - Cath Heath

Pennaeth Cyllid - Catherine David

Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol - Nicola Robinson

 

Skyline

 

 

Dilynwch ni