Neidio i'r prif gynnwy

Ward Neale a Kent

Ward o 24 o welyau yw Ward Neale a Kent, sef 18 o welyau Gofal Iechyd Parhaus (GIP) a chwe gwely Adsefydlu Ffrwd Araf (AFfA).
 

  • Dr Victor Sim yw ein Hymgynghorydd sy'n mynychu'r ward bob prynhawn Iau. 
  • Mae meddygon teulu o Feddygfa Ravenscourt yn gofalu am ein cleifion ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 2:00pm a 4:00pm
  • Nod Ward Neale a Kent yw darparu gofal o'r ansawdd uchaf i bobl hŷn mewn safle adsefydlu cyfeillgar. Anelwn at gynorthwyo cleifion i fod mor annibynnol ag sy'n bosibl unwaith eto drwy gael triniaeth ac anogaeth gan y tîm amlddisgyblaethol. 

Cysylltu

Derbynfa'r Ward : 01446 704020
Gorsaf y Nyrsys :  01446 704155

Ffacs : 01446 704023


Oriau Ymweld

Yr oriau ymweld yw 3.00pm - 5.00pm a 6:30pm - 8:00pm

Ni chaniateir blodau ar y ward hon. Ceisiwn ddarparu gofal nyrsio o'r safon uchaf, a lleihau risg haint gymaint â phosibl, felly nid ydym yn annog pobl i ddod â blodau i'r ward.

 

Gwybodaeth Bellach

Dilynwch ni