Neidio i'r prif gynnwy

Ymddeoliad

Mae'r BIP yn cymryd o ddifrif ei rwymedigaeth i sicrhau, pan fydd aelod o staff yn dymuno ymddeol, ei fod yn cael ei drin ag urddas a pharch, a bod yr holl drefniadau angenrheidiol yn cael eu gwneud i sicrhau bod y trosglwyddiad i ymddeoliad yn cael ei reoli'n esmwyth.

Mae'r Weithdrefn Ymddeol yn amlinellu'r camau y mae'n rhaid i aelodau staff eu cymryd pan fyddant yn agosáu at yr oedran y maent yn gymwys i ymddeol os ydynt am ystyried ymddeol, neu ymddeol a dychwelyd i gyflogaeth. Disgrifir rôl a chyfrifoldebau rheolwyr llinell a'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd hefyd.

Mae'r tîm Dysgu, Addysg a Datblygu (LED) yn trefnu Rhaglen Paratoi ar gyfer Ymddeoliad undydd dair gwaith y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â LED@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02921 847834.

Mae pensiwn y wladwriaeth yn newid yn 2016 - i gael gwybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi, gweler y canllaw hwn gan Gyflogwyr y GIG:

Mae pensiwn y wladwriaeth yn newid - beth mae'n ei olygu i chi  

Llythyrau a ffurflenni safonol

Dylai rheolwyr ysgrifennu at yr holl staff sydd wedi rhoi rhybudd o'u bwriad i ymddeol trwy ddefnyddio llythyr safonol. Pan hysbysir rheolwyr bod aelod o'u staff yn bwriadu ymddeol dylent gwblhau profforma i alluogi Cadeirydd BIP i ysgrifennu at yr unigolyn. Mae pob aelod o staff sy'n ymddeol o'r sefydliad hefyd yn cael cyfle i gwrdd â'r Cadeirydd.   

Profforma Ymddeol y Cadeirydd


Ymddeoliad hyblyg

Yn dibynnu ar ba ran o Gynllun Pensiwn y GIG y mae unigolyn ynddo, mae yna amryw o opsiynau ar gael iddynt wrth iddynt agosáu at oed ymddeol

Camu i lawr

Gall staff gamu i lawr i rôl wahanol, er enghraifft, i leihau lefel y cyfrifoldeb tra'n aros yng nghyflogaeth y GIG. 

Weindio i lawr

Gall staff weindio i lawr i ymddeoliad trwy aros yn eu swydd bresennol ond lleihau nifer yr oriau neu'r diwrnodau maen nhw'n gweithio.

Ymddeol a dychwelyd

Gall aelodau sydd wedi cyrraedd yr isafswm oedran pensiwn ddewis ymddeol, hawlio eu buddion pensiwn ac yna dychwelyd i gyflogaeth y GIG.

Tynnu lawr

Gall aelodau gymryd rhan o'u buddion pensiwn a pharhau yng nghyflogaeth y GIG.
Gwelliant Ymddeol yn Hwyr

Gall aelodau ymddeol yn hwyrach na'u hoedran pensiwn arferol a chynyddu eu buddion pensiwn.

Swm i brynu'r gostyngiad ymddeol yn gynnar 

Gall aelodau neu gyflogwyr dalu cyfraniadau ychwanegol i brynu'r gostyngiad a gymhwysir i bensiwn yr aelod os yw'n ymddeol cyn ei oedran pensiwn arferol. 

 

Poster Rhestr Wirio Hyblygrwydd Ymddeol o Gynllun Pensiwn y GIG

Eich opsiynau ymddeol hyblyg - Canllaw cyflym i weithwyr

Eich opsiynau ymddeol hyblyg - Canllaw cyflym i gyflogwyr

 

Opsiwn Ymddeol a Dychwelyd

Un o'r opsiynau ymddeol hyblyg mwyaf poblogaidd sydd ar gael yw'r Opsiwn Ymddeol a Dychwelyd. Mae hyn yn caniatáu i aelod o staff wneud cais i ymddeol i gael mynediad i'w Bensiwn GIG ac yna dychwelyd i gyflogaeth gyda'r BIP.

Er mwyn sicrhau cysondeb a darparu eglurder ynghylch y broses, datblygwyd nodiadau canllaw sy'n cynnwys y rheolau a'r gweithdrefnau i'w dilyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol, cysylltwch â'r Tîm Gweithrediadau AD trwy Actionpoint

Rhaid gwneud ceisiadau i Ymddeol a Dychwelyd drwy ddefnyddio'r ffurflen gywir - ni ellir prosesu ceisiadau a wneir ar Ffurflen Cais am Weithio Hyblyg.

Rheolau a Gweithdrefn Ymddeol a Dychwelyd

Gwybodaeth ymddeol a dychwelyd

Aberthu Cyflog - Goblygiadau i Bensiynau

Mae gan Gynllun Pensiwn newydd y GIG 2015 oblygiadau sylweddol i staff sy'n cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau aberthu cyflog.

Mae'r canllaw a'r daflen ffeithiau isod yn darparu gwybodaeth i staff sy'n cymryd rhan yn y cynlluniau hyn ar hyn o bryd, neu'n ystyried ymuno ag un.

Goblygiadau Pensiwn Cynlluniau Aberthu Cyflog

Goblygiadau Aberthu Cyflog i aelodau Cynllun 2015

Cymdeithas Ymddeoliad y GIG (Cymru)

Ffurfiwyd Cangen Ardal Caerdydd a'r Fro o Gymdeithas Ymddeoliad y GIG yn 2006 gydag aelodaeth gychwynnol o chwech ac erbyn hyn mae ganddi dros 150 o aelodau. Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Mercher cyntaf pob mis, ac maent yn denu mwy na 80 aelod yn rheolaidd.

Yn ddiweddar, cyflwynodd y Gymdeithas gynnig llwyddiannus am gymorth ariannol gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer system sain/fideo well a ddefnyddir bellach mewn cyfarfodydd ac sydd wedi gwella'n fawr brofiad yr aelodau hynny sydd â nam areu clyw neu eu golwg.

Buddion Aelodaeth

 • Sefydlu/ Cynnal Cyfeillgarwch
 • Cyfarfodydd Rheolaidd
 • Dyddiadur Digwyddiadau
 • Gwyliau/ Gwyliau Byr
 • Cysylltiadau â changhennau eraill
 • Cylchlythyrau
 • Cynhadledd/ Gwyliau Blynyddol
 • Ymweliadau cartref/ Cronfa Les
 • Bwrsariaeth Astudio

Pwy gaiff ymuno?

 • Unrhyw un sydd wedi ymddeol o weithio i'r GIG waeth beth fo'u hoedran, na phryd na pham wnaethon nhw ymddeol.
 • Unrhyw un 50 oed neu drosodd sy'n dal i weithio o fewn y GIG, ar unrhyw radd.
 • Y rhai a oedd yn gweithio neu sydd yn gweithio i wasanaeth dan gontract yn y GIG.
 • Gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu gwasanaethau i'r GIG mewn unrhyw ffordd.
 • Partneriaid/priod unrhyw un o'r uchod.

Mae mwy o wybodaeth am y Gymdeithas Ymddeoliad ar gael trwy www.nhsrf.org.uk.  Mae manylion cyswllt a gwybodaeth arall am Gangen Ardal Caerdydd a'r Fro hefyd ar gael trwy wefan Cymdeithas Ymddeoliad y GIG.

Dilynwch ni