Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 

Mae nifer o gyfleoedd datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn y bwrdd iechyd ar gyfer aelodau staff ar bob lefel o'r sefydliad

 • Oper8
 • Acceler8
 • Integr8
 • Collabor8
 • Arwain drwy Gynhwysiant

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar gyfer pob un o'r rhaglenni isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys y rhaglenni, cysylltwch ag Anwen Howells, hwylusydd y Rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Am ymholiadau gweinyddol, cysylltwch â Chris Ramshaw, y Cydlynydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Oper8

Rhaglen ddatblygu yw hon ar gyfer Rheolwyr Gweithredol Bwrdd Clinigol newydd a phrofiadol yn y sefydliad.

Nodau'r rhaglen yw buddsoddi mewn cefnogi Rheolwyr Gweithredol Bwrdd Clinigol newydd a phrofiadol yn y sefydliad i ddatblygu eu sgiliau rheoli ac arwain a'u harfogi â'r offer sy'n ofynnol i fod yn llwyddiannus yn eu rôl.

Mae'r pynciau dan sylw mewn cyfres o sesiynau fel a ganlyn:-

 • Rheoli Perfformiad
 • Trawsnewid a Newid
 • Seicoleg Gadarnhaol: Gwyddoniaeth Hapusrwydd
 • Ymgysylltu a Chydweithio
 • Ansawdd, Llywodraethu a risg
 • Arddulliau Arweinyddiaeth a'r hinsawdd y mae'n ei gynhyrchu
 • Defnyddio Dull Systemau
 • Pam rydyn ni yma

Nid oes angen gwneud cais i fynychu Oper8. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad eisoes, holwch eich Cyfarwyddwr Gweithrediadau i weld os yw'r rhaglen yn briodol i chi. Cefnogir presenoldeb gan y Cyfarwyddwyr Gweithrediadau a fydd yn sicrhau y gellir rhyddhau staff i fynychu'r rhaglen.

Adnoddau defnyddiol i Oper8

 

Acceler8

Mae Acceler8 yn cyflwyno arweinwyr i'r busnes gofalu o fewn y system iechyd a gofal gyfan.

Cynulleidfa Fwriadedig; Uwch arweinwyr o bob rhan o System Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a'r Fro

Hyd: 8 gweithdy fel arfer dros 3 mis

Buddion Acceler8

Mae Acceler8 y busnes gofalu yn rhaglen ar gyfer arweinwyr o fewn system iechyd Caerdydd a'r Fro. Ei phwrpas yw cysylltu arweinwyr ar draws y system i weithio gyda'i gilydd ar draws ffiniau i ddatrys problemau'r system. Nid yw'n creu arbenigwyr mewn unrhyw faes penodol, ond yn hytrach mae'n rhoi profiad i'r cyfranogwyr o wahanol safbwyntiau a phrofiadau, gan ychwanegu haen Acceler8 at eu gwybodaeth a'u harbenigedd presennol. Mae'n herio ffordd o feddwl draddodiadol y system iechyd ac yn gwau nifer o elfennau allweddol gyda'i gilydd er mwyn bywiogi ac ailgysylltu cyfranogwyr â “Pham” ac â meddylfryd eu sefydliad neu wasanaeth.

Strwythur Rhaglen Acceler8

Cyflwynir Acceler8 mewn ffordd ryngweithiol i helpu arweinwyr i feddwl yn wahanol am eu gwasanaeth a'u herio trwy ymweliadau safle, chwarae, straeon, sgwrsio a dysgu cymhwysol.

Diwrnod 1

Beth a Pham

Cyflwyno ein nodau sefydliadol, ein gyrwyr a'n hegwyddorion a'n rôl wrth wneud gwahaniaeth

Diwrnod

2

Gofalu am ein Cleifion trwy Brosesau Da Dod i adnabod ein gilydd, ein cwsmeriaid a'r hyn rydyn ni ei eisiau allan o'r rhaglen

Diwrnod 3

Gofalu am ein Cleifion trwy Brosesau Da Gwyddoniaeth reolaeth yw cymhwyso gwybodaeth a sgiliau diwydiannol ar gyfer rheoli proses ac adnoddau yng nghyd-destun nod gwasanaeth a chanlyniad. Mae'r sesiwn hon yn cynnwys ymweliad â safle gweithgynhyrchu i weld y wyddoniaeth yn ymarferol.

Diwrnod 4

Gofalu am ein Cleifion trwy Brosesau Da Sut rydyn ni'n cymhwyso'r wyddoniaeth reolaeth i'n syniadau ein hunain ar gyfer newid mewn gofal iechyd. Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar drosglwyddo'r hyn yr ydym wedi'i drafod i'n syniadau ein hunain ac mae'n gorffen gyda chyflwyno ein syniadau ar gyfer newid i'n Gweithredwyr ar ffurf Dragon's Den.

Diwrnod5

Gofalu am Ein Pobl a'n Diwylliant Yn ystod y sesiwn hon byddwn yn trafod diwylliant ac ymgysylltu a sut mae hyn yn berthnasol i'r sefydliad rydyn ni'n gweithio ynddo. Yna bydd cynrychiolwyr yn ymweld â'u safleoedd gwaith i ystyried yr hyn maen nhw wedi'i drafod yng nghyd-destun y gwelliannau maen nhw am eu gwneud.

Diwrnod 6

Gofalu am Ein Pobl a'n Diwylliant Yn ystod y sesiwn hon bydd cyfranogwyr yn cael mewnwelediadau cyfoes o faes niwrowyddoniaeth a seicoleg busnes. Amcan y sesiwn hon yw nodi strategaethau hunangymorth dyddiol a allai gael effaith gadarnhaol ar ein llesiant meddyliol a chorfforol gartref ac yn y gweithle.

Diwrnod 7

Gofalu am ein Hadnoddau

Mae'r sesiwn hon yn ymdrin â rheoli cyllid, a'r defnydd o wybodaeth ariannol fewnol a gwneud penderfyniadau gan gynnwys llifau cyllido a deall a defnyddio datganiad gweithredu.

Diwrnod 8

Digwyddiad Dathlu

 

Sut i wneud cais am Acceler8

Ar hyn o bryd, mae cynrychiolwyr o'r rhaglen yn cael eu henwebu gan Weithredwyr, Sefydliadau Trydydd Sector a Thimau Bwrdd Clinigol.

 

Integr8

Mae Integr8 yn cyflwyno staff i'r cysyniad o arweinyddiaeth a gwella gwasanaethau yn y system iechyd a gofal cymdeithasol.


Cynulleidfa Fwriadedig:
Arweinwyr uchelgeisiol ar draws Caerdydd a'r Fro Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Hyd:

3 gweithdy mewn mis

Buddion Integr8

Mae rhaglen Integr8 yn cyflwyno staff i agweddau sylfaenol gwella gwasanaethau a rôl arweinyddiaeth wrth alluogi newid. Mae'r rhaglen dridiau hon yn dod â chysyniadau arweinyddiaeth a gwella gwasanaethau i bob maes a lefel o'r system iechyd a gofal cymdeithasol.

Strwythur Rhaglen Integr8

Cyflwynir Integr8 mewn ffordd ryngweithiol i helpu arweinwyr i feddwl am eu gwasanaeth a sut mae eu harweinyddiaeth yn dylanwadu ac yn sbarduno newid - enghraifft o amserlen: -

Diwrnod 1

Gofalu am ein Pobl a'n Hadnoddau

Cyflwyniad i nodau'r rhaglen ac archwilio arddulliau ac ymddygiadau arweinyddiaeth bersonol.

Cynyddu eich hunanymwybyddiaeth - Deall eich hun fel arweinydd a'r effaith y gallwch ei chael ar wasanaethau a thimau.

Diwrnod2

Gofalu am ein Cleifion trwy Brosesau Da

Deall sut i ddarparu gwelliant gwasanaeth ac adolygiad gwasanaeth i alluogi newidiadau bach a arweinir yn lleol a fydd yn gwella boddhad cleifion. Ystyried sut y bydd arferion gweithio cydweithredol yn hyrwyddo arfer gorau a darparu gwasanaethau'n ddarbodus gyda'r claf yn ganolog i unrhyw ddarpariaeth.

Diwrnod3

Gofalu am Ein Pobl a'n Diwylliant Diwrnod rhyngweithiol gydag ymarferion i ddatblygu dealltwriaeth o effeithiolrwydd personol wrth adeiladu partneriaethau gweithio cydweithredol o fewn gwasanaethau unigol, i hyrwyddo ac arwain gwella a darparu gwasanaethau ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r rhaglen Integr8 yn rhedeg ar draws sawl carfan trwy gydol y flwyddyn, felly mae angen i ymgeiswyr nodi pa garfan y maent yn gwneud cais amdani er mwyn cael eu hystyried. Sylwch fod angen presenoldeb ar bob un o dri dyddiad y garfan.

 

Collabor8

Rhaglen undydd yw Collabor8 sy'n cynorthwyo cyfranogwyr i adeiladu perthnasoedd gwaith cadarnhaol â phobl.

 

Arwain drwy Gynhwysiant

Rhaglen arweinyddiaeth sy'n canolbwyntio ar amrywiaeth ein sefydliad ac yn herio staff i arwain gyda diwylliant cynhwysol

 

I wneud cais am unrhyw un o'r cyrsiau uchod, cwblhewch y Ffurflen Gais hon a'i hanfon drwy e-bost i: led@wales.nhs.uk

Disgwylir i ymgeiswyr fod wedi cydymffurfio 100% â hyfforddiant Statudol a Gorfodol a bod ag arfarniad wedi'i gofnodi ar ESR o fewn y 12 mis diwethaf. Ni fydd ceisiadau nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion hyn yn cael eu hystyried.

 

Dilynwch ni