Neidio i'r prif gynnwy

Yr Adran Dysgu, Addysg a Datblygu (LED)

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn sefydliad sy'n hyrwyddo bod yn Lle Gwych i Weithio a Dysgu. Mae gan Ysbyty Athrofaol Cymru gyfleuster Addysg newydd ar y campws sy'n cynnal yr Adran Dysgu, Addysg a Datblygu (LED). 

Mae'r Adran hon yn cyflenwi amrywiaeth o hyfforddiant i staff clinigol ac anghlinigol. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich profiadau dysgu! 

Cynefino a Hyfforddiant Statudol a Gorfodol


Fel cyflogai, bydd gennych raglen gynefino lawn a fydd yn ymgorffori hyfforddiant gorfodol a statudol yr 13 o sgiliau craidd i gyd. Gellir cwblhau'r 13 elfen ar-lein ar ESR ac mae ystafell TG ar gael ar gyfer mynediad hawdd yn yr Adran Dysgu, Addysg a Datblygu.

Mae'r Adran Dysgu, Addysg a Datblygu (LED) yn cyflenwi 1/2 diwrnod o Raglen Gynefino Gorfforaethol a arweinir gan diwtor, sy'n addas i'r holl gyflogeion newydd sy'n ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Caerdydd a'r Fro. Cylchredir llythyrau gwahoddiad i staff newydd a benodwyd, i'w cyfeiriad cartref, ac mae gofyn i Reolwyr Llinell ryddhau staff i fynychu'r digwyddiad Cynefino hwn. 

Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd

Rhaid i'r holl staff gael cyfarfod Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd blynyddol (o leiaf).   

  • Mae Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd i bawb, ac mae'n sgwrs â ffocws ar ddatblygiad a chanlyniadau y gellir eu cofnodi i staff. Dylai eich gwerthusiad ymdrin â'r datblygiad sydd ei angen arnoch, y gwerth rydych yn ei gyfrannu, a'r swydd(i) sy'n gweddu orau i'ch sgiliau chi nawr ac yn y dyfodol. 

Ymhlith canlyniadau'r cyfarfod Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd, dylid cytuno ar amcanion gwaith neu ddisgwyliadau perfformiad sy'n berthynol i amcanion strategol y BIP. Mae'r cyfarfod Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd hefyd yn gysylltiedig â datblygiad cyflog fel y nodir ym Mholisi Datblygiad Cyflog GIG Cymru. Gallwch gael gwybod rhagor ar dudalen y Pecyn Cymorth Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd a Datblygiad Cyflog. 

Mae'r tîm Dysgu, Addysg a Datblygu yn chwarae rhan bwysig yn cydgysylltu'r broses Gwerthuso ar Sail Gwerthoedd ac yn darparu hyfforddiant i sicrhau bod y gwerthusiadau hyn yn ystyrlon ac yn eich helpu i gyrraedd eich amcanion personol a phroffesiynol, a dilyn eich llwybr gyrfa.

Cyfleoedd hyfforddiant

O fewn yr Adran Dysgu, Addysg a Datblygu, ceir prosbectws llawn o gyfleoedd i chi, sy'n amrywio o sgiliau clinigol, arwain, methodoleg gwella gwasanaeth, a gofal cwsmeriaid i enwi ond ychydig. Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn ar adran Eich Datblygiad o dudalennau gwe'r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol. Mae gwybodaeth ar gael hefyd yno am weithio mewn tîm, gwasanaethau llyfrgell a phrentisiaethau.  

Y Tîm Dysgu, Addysg a Datblygu (LED) - e-bost

 

Amelia Clark, Gweinyddwr Gwybodaeth Addysgol

Anwen Howells, Hwylusydd Dysgu, Addysg a Datblygu - Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr

Carrie Bodman, Cydgysylltydd Prosiect Addysg Nyrsys

Ceri Butler, Pennaeth Dysgu, Addysg a Datblygu

Ceri Johnson, Hwylusydd Ymarfer

Chloe Knott, Cynorthwyydd Gweinyddol

Chris Ramshaw, Cynorthwyydd Gweinyddol

Claire Digby, Hwylusydd Ymarfer

Emma Bendle, Cydgysylltydd Prentisiaethau ac Ehangu Mynediad

Emma Thomas, Arwain, Rheoli a Datblygu Uwch Reolwyr

Ffion Jenkins, Sgiliau Clinigol Rheolwyr Dysgu, Addysg a Datblygu

Julie Scott, Gweinyddwr Gwybodaeth Addysgol

Laura Beynon, Hwylusydd Ymarfer

Lisa Franklin, Addysg Uwch-Nyrsys

Lisa Frew, Hwylusydd Ymarfer

Liz Vaughan, Sgiliau Clinigol Hwylusydd Dysgu, Addysg a Datblygu

Mel Jones, Rheolwr Dysgu, Addysg a Datblygu

Nicola Giles, Cymorth Gweinyddol

Nicky Punter, Rheolwr Cynorthwyol Dysgu, Addysg a Datblygu

Rachel Rushforth, Rheolwr Dysgu, Addysg a Datblygu - Datblygu Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd 

Rebecca Corbin, Rheolwr Dysgu, Addysg a Datblygu

Robert Ledsam, Addysgwr Ymarfer

Suzanne Gardner, Gweinyddwr Prentisiaethau ac Ehangu Mynediad

Venetia Yarr, Hwylusydd Ymarfer Arweiniol                              

Violet Thomas, Rheolwr Dysgu, Addysg a Datblygu - Datblygu Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd 

SWYDD WAG, Hwylusydd Dysgu, Addysg a Datblygu - Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr

 

Dilynwch ni