Neidio i'r prif gynnwy

Teithio cynaliadwy, trafnidiaeth a thraffig

Blaenoriaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw gofalu am bobl a’u cadw’n iach. Caiff hyn ei gefnogi gan ein strategaeth deng mlynedd, Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol, sy’n parhau i fod wrth wraidd ein busnes.

Yn ein cynllun Llunio ein Gofal Iechyd Cynaliadwy i’r Dyfodol rydym wedi amlinellu ein nodau tuag at ddod yn sefydliad sector cyhoeddus sero net erbyn 2030.

Rydym wedi gwneud cynnydd i gyflawni rhai o’r nodau hyn eisoes ond mae gennym rywfaint o ffordd i fynd o hyd.

Un o’r ffyrdd y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i leihau ein heffaith amgylcheddol yw drwy hyrwyddo a gwella teithio cynaliadwy i’n safleoedd. Rydym yn annog ein staff, cleifion ac ymwelwyr i ystyried lleihau eu hôl-troed carbon drwy geisio dulliau amgen i deithio mewn car.

Mae ein huchelgeisiau yn adlewyrchu dyletswyddau o dan y gyfraith yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni wella lles cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ein hardal.

Drwy hyrwyddo teithio cynaliadwy, rydym yn anelu at leihau allyriadau CO2 a gwella ansawdd aer yn ein safleoedd ysbyty. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn y DU bellach yn profi ansawdd aer da, mae gwelliannau i ansawdd aer wedi’u gwrthbwyso â niferoedd cynyddol o gerbydau ffordd, ac mae llygredd aer yn risg sylweddol i iechyd y cyhoedd.

Mae nifer cynyddol y cerbydau ar y safle yn gallu achosi tagfeydd ar adegau prysur, sy’n gallu rhwystro mynediad i gerbydau brys ac achosi oedi ar gyfer defnyddwyr eraill y safle. 

Rydyn ni’n un o nifer prin iawn o ysbytai dinas sy’n darparu maes parcio ceir, ac er ein bod yn cydnabod ei bwysigrwydd, bydd gofalu am bobl a’u cadw nhw’n iach yn parhau i fod yn flaenoriaeth graidd i ni, ynghyd â chydymffurfio â’n cyfrifoldebau llywodraethu.

Er nad oes yn rhaid talu am barcio o hyd, nid oes digon o leoedd parcio ar gael i staff, cleifion ac ymwelwyr, ac yn unol â’n hymrwymiadau i gynaliadwyedd, nid oes cynlluniau gennym i gynyddu ein capasiti parcio ceir.

Mae nifer o ffyrdd eraill y gall staff, cleifion ac ymwelwyr gael mynediad i’n safleoedd yn cynnwys ein gwasanaethau Parcio a Theithio am ddim i Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Gellir cael mynediad i’n holl safleoedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac rydym yn hyrwyddo beicio a cherdded lle y bo’n bosibl.

Dilynwch ni