Neidio i'r prif gynnwy

Dewch i Siarad am Deithio

Glôb ar bapur gyda phensil a rhwbiwr gyda dwdl bwlb golau

Blaenoriaeth BIP Caerdydd a'r Fro yw gofalu am bobl a'u cadw'n iach. Cefnogir hyn gan ein strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol, Llunio ein Llesiant yn y Dyfodol, sy'n parhau i fod yn fusnes craidd i ni.

Mae ein huchelgeisiau yn adleisio dyletswyddau sydd bellach wedi'u seilio yn y gyfraith trwy'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i BIP weithio ar y cyd i wella llesiant cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ein hardal.

Nod ymgyrch Glân a Gwyrdd CAF yw lleihau allyriadau C02 a glanhau safleoedd ysbytai fel blaenoriaeth a hyrwyddo teithio cynaliadwy. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn y DU bellach yn profi ansawdd aer da, mae gwelliannau ansawdd aer wedi'u gwrthbwyso gan niferoedd cynyddol o gerbydau ffordd, ac mae llygredd aer yn risg sylweddol i iechyd cyhoeddus. Rhaid mynd i'r afael â'r broblem hon ar frys.

Mae Parcio Ceir ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru (YAC) yn parhau i fod yn fater cynyrfiadol i'r bwrdd iechyd. Rydym yn un o ychydig iawn o ysbytai dinas sy'n darparu parcio ceir, ac er ein bod yn cydnabod ei bwysigrwydd, bydd gofalu am bobl a chadw pobl yn iach yn parhau'n flaenoriaeth graidd i ni, ynghyd â chydymffurfio â'n cyfrifoldebau llywodraethu yn unol â Deddfau Cyhoeddus.

Nid oes digon o leoedd parcio ceir ar gyfer staff yn YAC, a gweithredwyd system rheoli traffig newydd ers Mehefin 2018.  Mae parcio ceir am ddim ar y safle nawr.

Dilynwch ni