Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau Cyffredin Cleifion ac Ymwelwyr

21/02/2020
Pam mae angen system rheoli parcio ceir arnom?

Diogelwch cleifion, staff, ymwelwyr a chontractwyr ar y safle yw un o'n blaenoriaethau allweddol o hyd. 

21/02/2020
Pwy sy'n rheoli'r maes parcio yn YAC?

Dyfarnwyd y contract i ParkingEye reoli'r maes parcio yn safle YAC. 

21/02/2020
Ydy'r maes parcio'n rhad ac am ddim?

Mae'r Maes Parcio yn rhad ac am ddim yn YAC yn unol â'n holl feysydd parcio eraill. 

21/02/2020
A ydy gwasanaeth Parcio a Theithio YAC yn rhad ac am ddim?

Ydy, mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i'r holl gleifion, staff ac ymwelwyr. 

21/02/2020
A oes unrhyw gyfle i gynyddu amlder y gwasanaeth Parcio a Theithio yn ystod amseroedd brig?

Oes, byddwn yn gwerthuso nifer y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth rhad ac am ddim ac yna'n archwilio posibilrwydd gwasanaeth bob deng munud yn ystod amseroedd brig. 

21/02/2020
Pa mor hir mae'n ei gymryd ar y Gwasanaeth Parcio a Theithio?

Mae'n cymryd rhyw chwe munud i deithio i safle YAC. 

21/02/2020
All cleifion ac ymwelwyr ddefnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio?

Gallant. Mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio i'r holl gleifion a'u teuluoedd sy'n dod yn gwmni iddynt i glinigau neu sy'n ymweld â hwy ar y wardiau. 

21/02/2020
Beth sydd angen i gleifion ac ymwelwyr ei wneud i barcio yn YAC?
  1. Dod o hyd i le yn un o'r meysydd parcio i gleifion - nodir y rhain yn glir fel ardaloedd glas.
  2. Nodi eich amser cyrraedd.
  3. Os oes angen mwy na phedair awr arnoch - cofrestru eich rhif yn un o'r 40 terfynell ar y safle.
21/02/2020
A fydd cleifion / ymwelwyr yn cael dirwy drwy barcio yn y maes parcio anghywir?

Byddwch yn cael dirwy am barcio yn y maes parcio anghywir.

21/02/2020
Faint fydd yr Hysbysiad Tâl Parcio?

Mae pob hysbysiad tâl parcio yn £70 a bydd yn cael ei ostwng i £40 os caiff ei dalu cyn pen 14 diwrnod. 

21/02/2020
A fydd mwyafswm amser i barcio ar gyfer cleifion, ymwelwyr a chontractwyr?

Bydd. Mae lle parcio ar gael am bedair awr i gleifion ac ymwelwyr. 

21/02/2020
Os ydw i'n derbyn Hysbysiad Tâl Parcio trwy gamgymeriad, sut alla i apelio?

Bydd cyfarwyddiadau clir ar gefn yr hysbysiad ar sut y gallwch gyflwyno apêl. Mae yna hefyd fanylion llawn ar wefan Parking Eye.

21/02/2020
Beth os byddaf yn cael fy nal yn ôl mewn clinig yn derbyn triniaeth ac yn methu dychwelyd i'm car neu gofrestru fy ngherbyd?

Gallwch gofrestru'ch cerbyd ar ôl y cyfnod o bedair awr i roi pedair awr ychwanegol i chi. Sicrhewch eich bod yn gwneud hyn cyn i chi adael y wefan.

21/02/2020
A oes cynlluniau i gynyddu parcio ceir ar y safle?

Ni fyddwn yn cynyddu parcio ceir ar safle YAC.

21/02/2020
Sut mae hysbysiadau taliadau parcio yn cael eu rhoi?

Rhoddir hysbysiadau taliadau parcio naill ai gan wardeiniaid safle sy'n cerdded o amgylch y safle neu trwy'r post trwy'r camerâu ANPR.

21/02/2020
Pam na allwn ni barcio lle rydyn ni eisiau pan rydyn ni eisiau?

Mae'n rhaid i ni weithredu system deg a chyfiawn i bawb.

21/02/2020
Pam ydych chi angen Cynllun Teithio Cynaliadwy?

Mae Parcio Ceir yn fater emosiynol ac rydym yn ceisio darparu ar gyfer ystod amrywiol o ddefnyddwyr sy'n teithio i'n safleoedd.

Dilynwch ni