Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i ysgolion


Pam mae brechlynnau mor bwysig?


Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod 3 miliwn o fywydau yn cael eu hachub bob blwyddyn ledled y byd trwy imiwneiddio. Mae imiwneiddio yn ffordd o amddiffyn rhag afiechydon difrifol fel y ffliw, y frech goch a llid yr ymennydd. Ar ôl imiwneiddio, gall ein cyrff frwydro yn erbyn y clefydau hyn yn well os deuwn i gysylltiad â hwy.

Mae BIP Caerdydd a'r Fro yn annog ysgolion i wirio a yw eu disgyblion a'u staff yn gyfredol â'r brechlynnau sydd eu hangen arnynt, gan helpu i gadw cymunedau ysgolion yn ddiogel ac mor iach â phosibl. Gellir gweld rhestr wirio o'r brechlynnau sy'n cael eu cynnig am ddim fel mater o drefn i bawb yn y DU gan y GIG, a'r oedrannau y dylid yn ddelfrydol eu rhoi, ar wefan GIG 111 Cymru


Brechiadau Cyn-Ysgol

Mae'r Rhaglen Imiwneiddio Genedlaethol yn cynnig amddiffyniad rhag nifer o afiechydon heintus. Rydym yn annog pob ysgol gynradd i hyrwyddo buddion imiwneiddio i rieni plant sy'n dechrau yn yr ysgol bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn.

Mae'r Amserlen Imiwneiddio Arferol Gyflawn o fis Ionawr 2020 ar gael ar-lein, ac mae'n darparu gwybodaeth fanylach am bob rhaglen frechu a argymhellir ar draws y rhychwant oedran dynol.  

 


Brechlyn Ffliw Ysgol Gynradd

Mae pob plentyn yn yr ysgol gynradd bellach yn gymwys i gael ei frechu rhag y ffliw bob blwyddyn. Bydd hwn yn cael ei gynnig yn ystod amser ysgol a'i ddarparu gan dîm nyrsio'r ysgol ledled ardaloedd Caerdydd a'r Fro. Mae mwyafrif o blant yn derbyn y brechlyn chwistrell trwynol yn hytrach na'r pigiad. Gall y ffliw effeithio ar unrhyw un, ond mae'r cyfraddau'n uchel ymhlith plant a gall wneud iddynt deimlo'n sâl. Gelwir plant hefyd yn ‘uwch ledaenwyr’, ac felly maent yn cynyddu’r risg o ledaenu’r feirws i aelodau teulu neu ffrindiau bregus. Ceir mwy o wybodaethar wefan Curo'r Ffliw Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog pob ysgol i hyrwyddo brechlyn y ffliw ymhlith staff, disgyblion a theuluoedd er mwyn cadw pawb yn iach a helpu i atal achosion o fewn eu cymunedau


Brechlyn Papillomavirus Dynol Ysgol Uwchradd (HPV)

Fel rhan o'r rhaglen imiwneiddio ysgolion, mae merched a bechgyn ym Mlwyddyn 8 bellach yn cael cynnig y brechlyn HPV. Bydd hwn yn cael ei gynnig yn ystod amser ysgol a'i ddarparu gan dîm nyrsio'r ysgol ledled ardaloedd Caerdydd a'r Fro. Bydd disgyblion sy'n dymuno cael eu brechu yn erbyn HPV yn derbyn eu dos cyntaf ym Mlwyddyn 8 a'u hail ddos ym Mlwyddyn 9. Mae'n bwysig cael y ddau ddos o'r brechlyn er mwyn cael diogelwch llawn. Ceir mwy o wybodaeth ar dudalen gwe HPV GIG 111 Cymru, neu gallwch siarad â'ch nyrs ysgol yn gyfrinachol i drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon.  

Brechu HPV: Taflen Amddiffyn rhag haint HPV i helpu i leihau eich risg o ganser (2019)


Atgyfnerthu yn yr Arddegau (3 mewn1) 

Rhoddir y pigiad atgyfnerthu yn yr arddegau, a elwir hefyd yn frechlyn 3-mewn-1 neu'r brechlyn Td/IPV, fel chwistrelliad sengl i'r fraich uchaf i hybu amddiffyniad eich plentyn rhag tri chlefyd ar wahân: tetanwsdifftheria a pholio. Mae'r brechlyn hwn ar gael fel mater o drefn gan feddygfeydd teulu ar gyfer pob person ifanc rhwng 13 a 18 oed ac yn gyffredinol fe'i rhoddir ar yr un pryd â'r brechlyn MenACWY. I gael mwy o wybodaeth am y brechlyn Atgyfnerthu yn yr Arddegau, ewch i GIG 111 Cymru

Taflen Amddiffyn rhag tetanws, difftheria a pholio (2019)  


Brechlyn MenACWY (Arddegau a Myfyrwyr Prifysgol dan 25) 

Mae'r brechlyn MenACWY yn cael ei gynnig yn rheolaidd gan feddygfeydd teulu i bob person ifanc tua 13/14 oed (blwyddyn ysgol 9) ac mae'n darparu amddiffyniad da rhag heintiau difrifol a achosir gan bedwar grŵp meningococaidd gwahanol (A, C, W ac Y) gan gynnwys llid yr ymennydd a septisemia. Mae pobl ifanc yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn y brechlyn hyd at 25 oed. I gael mwy o wybodaeth am y brechlyn MenACWY, gallwch ymweld â GIG 111 Cymru. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn eu harddegau sy'n gymwys ar gyfer y brechlynnau hyn yn gwirio gyda'u practis meddyg teulu eu bod yn gyfredol.  

Taflen Amddiffyn eich hun rhag llid yr ymennydd a septisemia (2019) 

Rydym yn annog pob ysgol uwchradd i hyrwyddo pwysigrwydd bod yn gyfredol â'r brechiadau hyn i'w disgyblion. 

DOD YN FUAN: Mae adnoddau addysgu a dysgu ar-lein o amgylch imiwneiddio pobl ifanc yn cael eu datblygu ar hyn o bryd a byddant ar gael i athrawon ysgolion uwchradd a disgyblion eu cyrchu. 

Mae mwy o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar wefan GIG 111 Cymru


Cysylltu â'ch Nyrs Ysgol 

Gall disgyblion ysgolion uwchradd gysylltu â'u nyrs ysgol trwy ChatHealth, platfform negeseuon testun SMS cyfrinachol i hwyluso mynediad i'r gwasanaeth nyrsio ysgol i bobl ifanc 11-19 oed. Mae nyrsys ysgol hefyd yn cynnig gwasanaeth galw heibio rheolaidd, cyfrinachol yn yr ysgol, i'r holl ddisgyblion, i drafod unrhyw faterion iechyd neu lesiant.

Gellir cysylltu â Nyrsys Ysgol trwy'r timau lleol hefyd: 

  • Gorllewin Caerdydd:  029 20 907663   

  • Dwyrain Caerdydd:  029 20 734161 

  • Bro Morgannwg: 01446 732784 

 

 

Dilynwch ni