Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i'r cyhoedd

Imiwneiddio:  Ydych chi'n gyfredol?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn annog pawb i wirio a ydyn nhw a'u teulu'n gyfredol â'r brechlynnau maent eu hangen. Trwy sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn gyfredol â'r brechlynnau rydych eu hangen, rydych chi'n rhoi'r cyfle gorau o ddyfodol iach i chi eich hun.

Imiwneiddio ar gyfer dyfodol iach: Gwybod, Gwirio, Amddiffyn

Gwybod

Pam fod angen i chi gael eich brechu  - mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi bod imiwneiddio yn atal rhwng 2 a 3 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn. Oherwydd brechiadau, nid ydym yn gweld y frech wen bellach, ac mae polio bron wedi'i ddileu. Nid oes unrhyw ymyrraeth feddygol arall wedi gwneud mwy i achub bywydau a gwella ansawdd bywyd. Mae peidio â brechu'ch hun neu'ch teulu yn eu rhoi mewn perygl o ddal ystod o afiechydon a allai fod yn ddifrifol, hyd yn oed yn angheuol.

Pa frechlynnau ydych chi eu hangen, ble a phryd y dylech chi gael eich brechu - Mae imiwneiddio yn amddiffyn yn erbyn nifer cynyddol o afiechydon, o fabandod i henaint. Dilynwch y ddolen ar gyfer eich atodlen frechu lawn neu ymwelwch â'ch meddyg teulu neu Nyrs Practis.
Ym misoedd yr hydref a'r gaeaf y dylai pobl mewn grwpiau sydd mewn perygl gael eu pigiad ffliw am ddim. Mae grwpiau sydd mewn perygl yn cynnwys pobl â chyflyrau tymor hir, menywod beichiog, pobl dros 65 oed, gofalwyr a phlant iau. Canfyddwch fwy am y pigiad ffliw a lle y gallwch ei gael..

Lle y gallwch fynd i ganfod mwy - i ganfod mwy am frechiadau, ewch i Tudalennau Imiwneiddio Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gwirio

  • P'un a ydych chi â'ch teulu wedi cael yr holl frechiadau rydych eu hangen - os nad ydych yn siŵr a ydych chi neu'ch teulu wedi cael eich holl frechiadau arferol, gofynnwch i'ch meddyg teulu neu nyrs practis ganfod hyn i chi. Fel arfer mae'n bosibl "dal i fyny" yn ddiweddarach mewn bywyd.
  • Pan fyddwch angen dosau atgyfnerthu - mae'n bwysig cofio cael dosau atgyfnerthu ar gyfer rhai brechiadau er mwyn sicrhau eich bod chi a'ch teulu wedi'u diogelu'n llawn. I gael yr  amserlen brechu atgyfnerthu ymwelwch â Galw Iechyd Cymru neu ymwelwch â'ch meddyg teulu neu nyrs practis.
  • P'un a ydych angen unrhyw frechiadau cyn teithio - i gael gwybodaeth am frechiadau teithio, gwiriwch gwefan brechiadau teithio y GIG.

Amddiffyn

Y chi a'ch teulu: sicrhewch frechiad - dilynwch y ddolen os ydych chi'n dal yn ansicr ynghylch y buddion neu'n dal i fod yn bryderus am frechiadau, fel arall, ymwelwch â'ch Fferyllydd lleol, eich meddyg teulu neu nyrs practis.

Imiwneiddio i bawb

Er mwyn helpu i gael gwared ar rwystrau i imiwneiddio, rydym wedi datblygu adnodd cerdyn post defnyddiol gyda gwybodaeth i rieni am yr holl imiwneiddiadau sydd eu hangen ar blant rhwng 0 ac 11 oed yn yr ieithoedd canlynol:

Dilynwch ni