Neidio i'r prif gynnwy

Canmoliaeth drwy Facebook

Person gyda swigen siarad uwch ei ben

Zoe Kelleher trwy Neges Uniongyrchol

Roeddwn i eisiau dweud diolch yn fawr iawn i'r staff yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys plant heddiw. Aeth fy mab 6 oed i mewn gydag anaf i'w ysgwydd ar ôl cwympo yn yr ysgol. Cafodd ei weld yn gyflym gan nyrsys, ei anfon i belydr-X a gwnaed diagnosis o doriad pont yr ysgwydd. Roedd pawb mor gyfeillgar, amyneddgar a chymwynasgar. Rydyn ni'n ddiolchgar iawn.


Patricia Billimore trwy Neges Uniongyrchol

Deuthum i mewn i YAC bore ddoe ar gyfer llawdriniaeth Cataract. Roeddwn yn teimlo'n ofnus dros ben ar ôl profiad drwg gyda thriniaeth laser.

Y tro hwn roedd mor wahanol. Roedd y nyrsys mor garedig a gofalgar, hefyd y meddyg. Esboniwyd popeth i mi. Cefais fy nhrin fel person ac nid rhif.

Aeth popeth fel cloc. Roedd yn anhygoel. Roedd gan yr holl staff wên ar eu hwynebau ac roeddent yn gyfeillgar iawn ac fe wnaethant i mi deimlo eu bod yno dim ond i sicrhau fy mod i'n iawn. Rwyf mor ddiolchgar a llawn canmoliaeth iddyn nhw. Cefais baned hyfryd a chynigiwyd bisgedi i mi, anhygoel.

Gweithiodd y staff mor galed ac ni allaf ddychmygu pryd wnaethon nhw orffen eu gwaith neithiwr, maent yn wirioneddol ymroddedig i'w gwaith ac yn gredyd i'r ysbyty a'r GIG.

Bore 'ma pan wnes i dynnu'r clwt i ffwrdd oddi ar fy llygaid, roedd fel petai gwyrth wedi digwydd, ac mae'n ymddangos bod fy ngolwg yn gwella trwy'r amser. Felly, diolch enfawr i'r holl staff a fu'n ymwneud â mi.


Maria Mcnamee trwy Neges Uniongyrchol

Dim ond eisiau dweud diolch enfawr i'r staff anhygoel yn yr uned frys fore ddoe. Roeddwn i mewn tipyn o lanast, ar ôl tynnu fy mys bach o'i le a thorri fy arddwrn. Cefais fy ngweld a fy nhrin yn gyflym gyda thosturi gan yr holl staff, o'r dderbynfa i frysbennu, pelydr-X, triniaeth a fy rhyddhau. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gyfleu fy niolchgarwch i bawb fu'n ymwneud â fy ngofal. Cyfarfûm â Helen a Nova, yn anffodus ni allaf gofio’r enwau eraill, er iddynt gyflwyno eu hunain. A wnewch chi drosglwyddo fy niolchgarwch i'ch staff anhygoel? X


Tracy a Greg Jones  9 Ebrill 2018 trwy Neges Uniongyrchol

Hoffwn ddiolch i chi am y gofal rhagorol a roddwyd i'n mab yn ystod ei arhosiad ar B6. Mae fy mab yn Awtistig ac roeddwn yn falch iawn o'r ffordd y gwnaeth Hannah a'i thîm ofalu amdano. Gwnaeth eu dealltwriaeth o Awtistiaeth wneud i'm mab deimlo'n sicr ac roedd hyn yn gymaint o gymorth i'w adferiad. Cymerodd yr holl staff amser i ddeall sut mae ei awtistiaeth yn effeithio arno ac roeddent yn gallu addasu eu dull i'w anghenion unigol. Roedd yn ffodus iawn o gael ei ystafell ei hun ac roedd yn gallu cael ei weithiwr cymorth gydag ef 24/7. Gan ei fod angen cefnogaeth 121 gyson oherwydd lefelau uchel o bryder, trefnwyd hyn i gyd yn rhwydd. Hwn oedd ei ail arhosiad o fewn 7 wythnos ar B6 ac roedd gan y staff wybodaeth flaenorol am ei anawsterau, gwnaeth wahaniaeth mawr. Diolch yn fawr iawn.


Kim Davies

Wythnos yn ôl i heddiw, tua'r adeg hon, cefais drawiad ar y galon a chefais fy nerbyn i'r Uned Gofal Coronaidd a hoffwn ddweud nad oes gennyf ddim ond canmoliaeth lwyr i bob aelod unigol o staff y cefais y pleser o'i gyfarfod.

O'r ymatebydd cyntaf a ddaeth i'm tŷ (sori, roeddwn i mewn ychydig bach o drallod pan wnaethon ni gwrdd ac rydw i wedi anghofio'ch enw ond rwy'n credu efallai mai Chris oedd!)

... i'r criw ambiwlans (dan arweiniad Hugh - neu Huw, o bosib. Roeddwn wedi dechrau dod ataf fy hun erbyn hynny felly mae fy atgof o'r amser hwnnw ychydig yn well) a ddaeth wedyn i'm helpu ymhellach a mynd â mi i CCU

... i'r rhai yr wyf yn cyfeirio atynt fel tîm 'The Black Ops' yn ystafell lawdriniaeth y Cath Lab (wedi'i lleoli, neu felly roedd yn ymddangos i mi ar y pryd, mewn ystafell gyfrinachol yr 'Agents of Shield' yn nwfn yn nyfnderoedd yr ysbyty)

... i'r holl staff nyrsio ar ward CCU/C3

... i'r tîm Adsefydlu Cardiaidd y cyfarfûm â nhw yn fyr, ond rwyf yn siŵr y byddaf yn gweld llawer mwy ohonynt

... i'r bobl bwyd a diod (pwysig iawn i mi!)

... i'r staff glanhau

Ni allaf fyth fynegi'n ddigonol pa mor ddiolchgar ydw i am ymroddiad, gwybodaeth, effeithlonrwydd, empathi, medr, cyfeillgarwch a natur ofalgar pawb a fûm mewn cyswllt â nhw.

Yn yr un modd, ni allai unrhyw eiriau ddisgrifio'n ddigonol fy edmygedd a diolch am y ffordd y cefais ofal ganddynt ac, wedi hynny, ar ôl i mi drosglwyddo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Er fy mod yn hollol siŵr y byddwch yn deall pan ddywedaf fy mod yn gobeithio na welaf chi i gyd fyth eto, rydych chi, yn syml iawn, yn sêr gwirioneddol, a diolchaf ichi o waelod fy nghalon (maddeuwch y chwarae ar eiriau!).


Tina Davies trwy Neges Uniongyrchol

Hoffwn ddiolch i'r holl staff meddygol a nyrsio yn yr Uned Gofal Coronaidd. Maen nhw wedi gofalu am fy mam ers iddi gael ei derbyn ar Nos Galan yn dilyn Trawiad ar y Galon. Cafodd angiogram o fewn oriau i'w derbyn ac yna daeth y newyddion ofnadwy ei bod angen llawfeddygaeth ddargyfeiriol. Mae'n derbyn hon ar hyn o bryd. Roedd fy mam yn nyrs am nifer o flynyddoedd, a dilynais i ôl ei throed yn hynny o beth. Rwyf mor falch o'n GIG. Diolch i chi gyd am y gofal a'r driniaeth mae hi'n eu derbyn xx

 

Dilynwch ni