Neidio i'r prif gynnwy

Eiriolaeth

Cyngor Iechyd Cymunedol

Sefydlwyd Cynghorau Iechyd Cymunedol (CIC) yn wreiddiol gan Ddeddf Seneddol yn 1974 fel "Gwylwyr" annibynnol i fonitro ac adolygu gwasanaethau a ddarperir gan y GIG.

Mae aelodau De Morgannwg yn cael eu recriwtio o blith y cyhoedd a gwneir penodiadau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yr Awdurdodau Lleol a hefyd gan sefydliadau gwirfoddol sefydledig. Mae'r aelodau'n ddi-dâl ac yn derbyn treuliau yn unig, ac maent yn cael eu cefnogi gan staff cymorth taledig.

Beth Rydym yn Ei Wneud

Mae ein haelodau'n cynnal ymweliadau monitro rheolaidd wedi'u cynllunio a rhai dirybudd i ysbytai, clinigau ac adeiladau eraill y gwasanaeth iechyd ac maent yn adrodd yn ôl i reolwyr gyda'u hargymhellion ar gyfer gwella.

Rydym yn sicrhau bod cynllunwyr a rheolwyr gwasanaethau yn ymwybodol o farn y bobl sy'n defnyddio eu gwasanaethau.

Rydym yn ymgysylltu â phob cynllun ar gyfer newidiadau gwasanaeth i wasanaethau iechyd lleol ac yn ei dro yn bwydo barn cleifion a'r cyhoedd yn ôl, fel y gallant ddylanwadu ar y penderfyniadau a wneir gan y Byrddau Iechyd yn unol â'r canllawiau ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.

Rydym yn darparu gwasanaeth eirioli annibynnol am ddim pe byddech yn dymuno codi pryder mewn unrhyw ran o'r GIG. Gallwn:

 • eich cynghori ar y gwasanaethau iechyd sydd ar gael
 • eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth bellach
 • eich helpu chi i ddelio â chyrff iechyd eraill
 • gwrando ar eich sylwadau. Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi gwyno am unrhyw agwedd ar y Gwasanaeth Iechyd, gallwn ni eich helpu chi trwy:
  • ddarparu gwybodaeth am Weithdrefnau Cwynion y GIG
  • gwneud ymholiadau ar eich rhan
  • gweithredu fel Ffrind y Claf mewn cyfarfodydd gyda Rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd.

Sut Gallwch Chi Ein Helpu Ni 

Gadewch inni wybod pa fath o wasanaeth y mae'r GIG yn ei ddarparu yn ein hardal. Mae angen i ni wybod barn pobl leol. Yr un mor bwysig, efallai eich bod yn falch iawn gyda gwasanaeth ac eisiau bod yn siŵr y bydd yn parhau. Beth am ymuno â'n pwyllgor lleol fel aelod cyhoeddus trwy e-bostio SouthGlam.Chiefofficer@waleschc.org.uk

Gallwch ddefnyddio'r Codau QR o'r cyfryngau canlynol i ddweud wrthym am eich profiadau:

Share your NHS experience during your Out-Patient Appointment (Poster) (English)
Rhannwch eich profiad GIG yn ystod eich Apwyntiad Claf Allanol (Cymraeg)

Share your NHS experience during your In-Patient Stay (leaflet) (English)
Rhannwch eich profiad GIG yn ystod eich Apwyntiad Claf Mewnol (Cymraeg)

Rhannwch eich profiad yn ystod COVID-19 (Poster Generig)

 

Manylion cyswllt

CIC De Morgannwg,
Canolfan Fusnes Pro-Copy (Cefn)
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

Ffôn: 02920 750112

E-bost:  SouthGlam.Chiefofficer@waleschc.org.uk

Cymorth Eiriolaeth Cymru (ASC)

Mae ASC yn ddarparwr eiriolaeth arbenigol sy'n darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar hyn o bryd mewn rhannau o Dde a Chanolbarth Cymru.

 • Ein gweledigaeth yw darparu eiriolaeth annibynnol o'r ansawdd uchaf bosibl yn gyson.
 • Ein ffocws yw gwerthfawrogi, cefnogi a gweithio gyda phobl y mae angen gwrando arnynt er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Credwn fod eiriolaeth annibynnol yn bwysig oherwydd ei fod yn ceisio rhoi llais i bobl na allant leisio'u barn. Mae eiriolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl yn cymryd cymaint o ran ag y gallant yn y pethau sy'n effeithio arnynt, ac yn gallu cyfleu eu hanghenion a'u dymuniadau i eraill a allai fod â dylanwad neu bŵer dros eu bywydau.

Manylion cyswllt

ASC
Charterhouse 1
Parc Busnes Links
Ffordd Fortran
Llaneirwg
Caerdydd CF3 0LT

Ffôn: 02920 540444
Ffacs: 029 2073 5620

E-bost: info@ascymru.org.uk

Cyngor Eiriolaeth Cymru yw'r darparwr gwasanaeth newydd ar gyfer y gwasanaeth Galluedd Meddwl Annibynnol (IMCA) yn yr ardaloedd a ganlyn:

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Rhondda Cynon Taf
 • Bro Morgannwg
 • Torfaen

Mae'r gwasanaeth IMCA yn statudol a rhaid i bobl gymwys gael cefnogaeth IMCA ar adegau penodol; ni fydd hyn yn newid.

Dilynwch ni