Neidio i'r prif gynnwy

CAV 24/7 - Cwestiynau Cyffredin

1. Sut bydd CAV24/7 yn gweithio?

Os bydd angen gofal brys ar unigolyn, heb fod angen ymateb argyfwng 999 neu heb fod ei feddyg teulu'n gallu rheoli'r angen, mae'n ffonio 0300 10 20 247. Bydd rhywun yn ymdrin â'r alwad ac yn gwneud asesiad cychwynnol, a bydd yr unigolyn yn cael galwad yn ôl gan glinigydd ymhen 20 munud os oes brys neu ymhen awr os nad oes cymaint o frys. Os oes angen, bydd yn cael apwyntiad yn yr Uned Argyfyngau, Canolfan Gofal Brys, neu gyfleuster gofal iechyd priodol arall. 

2. Pa mor hir y bydd rhaid imi aros?

Ein nod yw ateb pob galwad o fewn 60 eiliad. Bydd yr alwad wreiddiol yn cael ei hateb gan rywun a hyfforddwyd i ymdrin â galwadau, ac os yw'n briodol anelwn wedyn at gael clinigydd i'ch ffonio'n ôl o fewn 20 munud ar gyfer achosion brys ac o fewn 60 munud ar gyfer achosion â llai o frys amdanynt.

3. Beth petawn i'n mynd i'r Uned Argyfyngau (EU)?

Rydym yn annog pawb i ffonio ymlaen llaw, ac nid cerdded i mewn i'r Uned Argyfyngau, heblaw bod argyfwng. Os byddwch yn dod i'r Uned Argyfyngau, byddwch yn cael asesiad cychwynnol wrth y drws. Os yw'n ddiogel ichi aros, fe'ch cyfarwyddir i ffonio 0300 10 20 247 am apwyntiad ar amser priodol, os oes angen. 

Os byddwch yn dod gydag argyfwng, byddwch yn cael eich derbyn i'r Uned Argyfyngau a'ch trin yn briodol.

4. Beth petawn i am siarad â fy meddyg teulu?

Nid yw CAV24/7 yn cymryd lle gwasanaeth eich meddyg teulu, a dylech gysylltu â'ch meddyg teulu yn y ffordd arferol o hyd i gael apwyntiad. 

5. Beth petawn i'n anfodlon ar y cyngor a gefais?

Os oes gennych bryder uniongyrchol, siaradwch â'r staff sy'n ymdrin â chi ar y pryd. Os na fyddant yn gallu datrys eich problem, cymerir eich manylion ac fe'u prosesir drwy ein gweithdrefn pryderon, a bydd un o'r tîm rheoli yn cysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith. 

Gallwch hefyd gael at weithdrefn Pryderon y BIP ar unrhyw adeg - Pryderon, Cwynion a Chanmoliaeth, neu gallwch godi eich pryderon gyda Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.

6. Sut allwch chi sicrhau eu bod wedi deall fy anghenion yn gywir dros y ffôn?

Mae ein staff wedi eu hyfforddi ac wedi arfer â chyfathrebu â phobl dros y ffôn. Dyma sut y gweithredwn ein gwasanaeth Gofal Sylfaenol Brys/y Tu Allan i Oriau cyfredol.

Mae technoleg ychwanegol ar gael inni hefyd sy'n galluogi cyfathrebu 'siarad neges' ac ymgynghoriadau fideo lle bo'n briodol.

7. Sut allan nhw weld fy mrech/llosg?

Mae technoleg ddigidol fodern yn galluogi anfon ffotograffau yn ddiogel, ac mae ymgynghoriadau fideo yn opsiwn.

8. Beth petawn i'n gorfod aros mwy nag awr am alwad yn ôl? 

Mae gan y gwasanaeth gynllun uwchgyfeirio cadarn ac, os rhagwelir y bydd yr amser galw'n ôl yn hirach nag arfer, byddwch yn cael gwybod hynny adeg eich galwad wreiddiol. Byddwn hefyd yn rhoi galwad gysur i unrhyw gleifion sy'n disgwyl yn hirach nag yr argymhellwyd, i sicrhau eich diogelwch a sicrhau nad yw eich cyflwr wedi newid. 

9. Beth petawn i'n cael y cyngor anghywir?

Os ydych yn pryderu ynghylch y cyngor a gawsoch, mae fel arfer yn ddoeth datrys hynny adeg rhoi'r cyngor hwnnw. 

Os ydych yn pryderu, cysylltwch - Pryderon, Cwynion a Chanmoliaeth

10. Beth petawn i'n credu nad oes angen imi fynd i'r Uned Argyfyngau, ond bod angen brys arnaf a hwnnw y tu allan i oriau? 

Os nad allwch aros nes bod eich meddygfa leol yn ailagor, bydd angen ichi ffonio 0300 10 20 247 o hyd am fod y rhif hwn hefyd yn gofalu am y gwasanaeth y tu allan i oriau. Bydd eich galwad yn cael ei thrin gan rywun profiadol a fydd yn eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir. 

11. A fydd ffonio ymlaen llaw ac aros am slot amser wedi'i drefnu yn wir yn gyflymach na cherdded i mewn i'r Uned Argyfyngau?

Rydym yn annog pawb i ffonio ymlaen llaw, ac nid cerdded i mewn i'r Uned Argyfyngau heblaw bod argyfwng. Drwy ffonio ymlaen llaw, anelwn at gael clinigydd i'ch ffonio'n ôl cyn pen 20 munud os yw'n achos brys ac o fewn 60 munud os oes llai o frys.

Drwy aros am alwad yn ôl, byddwch yn gyfforddus yn eich cartref eich hun er mwyn eich diogelu chi a'n staff, gan gadw pellter cymdeithasol drwy beidio â gorlenwi'r uned yn ddianghenraid, ac arbed eich amser eich hun drwy beidio ag aros o gwmpas yn yr Uned Argyfyngau. 

12. Ar gyfartaledd, faint o aros sydd rhwng eich slot amser a drefnwyd a'r amser y byddwch wedi ffonio CAV 24/7?

Byddwch yn cael slot amser yn yr Uned Argyfyngau os yw'n briodol a bydd yr amser y byddwch yn aros am apwyntiad yn dibynnu ar natur eich cyflwr clinigol. Efallai bydd gofyn ichi aros yn hirach am gyflyrau â llai o frys, ond byddwch yn gallu aros yn gyfforddus yn eich cartref eich hun a dod i slot amser penodedig.

13. A allaf ddod i'r Uned Mân Anafiadau (MIU) yn Ysbyty'r Barri heb apwyntiad?

Bydd CAV 24/7 ar waith hefyd ar gyfer y Gwasanaeth Mân Anafiadau yn Ysbyty'r Barri felly bydd angen ichi ffonio ymlaen llaw i gael at hwn. 

Mantais y dull ffonio ymlaen llaw fydd y byddwn yn gallu trefnu lle i bobl yn y gwasanaeth mân anafiadau mwyaf priodol, efallai yn YAC neu yn Ysbyty'r Barri. Bydd uned mân anafiadau Ysbyty'r Barri ar agor ar gyfer lansio'r model ffonio ymlaen llaw, ond dim ond pobl sydd wedi galw ymlaen llaw ac sydd wedi trefnu dod a dderbynnir yno. Ni fydd yn darparu gwasanaeth cerdded i mewn rhagor. Mae hwn yn benodol o bwysig oherwydd nid oes gennym yr un gallu yn y Barri ag sydd gennym yn YAC i sgrinio pobl sy'n cerdded i mewn am Covid-19. 

I ddechrau, bydd Uned Mân Anafiadau Ysbyty'r Barri yn gweithredu ddydd Llun i ddydd Gwener  8.30am – 3.30pm, ond byddwn yn bwriadu ehangu'r gwasanaeth yn unol â datblygiad y ganolfan lesiant. 

14. A all cleifion sy'n byw yng Ngorllewin y Fro gael at wasanaethau argyfwng yn ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr o hyd?  

Bydd dinasyddion yng Ngorllewin y Fro yn gallu dewis ffonio'r gwasanaeth neu fel arall byddant yn dal i allu cael at wasanaethau argyfwng yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr. Byddem yn annog pobl i ffonio 0300 10 20 247 er mwyn inni helpu i'w cyfeirio at y gwasanaeth gorau i fodloni eu hangen. 

15. Os bydd meddyg teulu'n penderfynu bod angen imi ddod i'r Uned Argyfyngau, a fydd yn gallu gwneud atgyfeiriad neu a ydw i'n gyfrifol am drefnu hyn? 

Bydd prosesau ar waith i feddygon teulu gael at y gwasanaeth a/neu gael cyngor ymgynghorydd ac ni fydd gwasanaeth CAV24/7 yn newid y broses hon.

16. Sut byddwch yn gwerthuso a ydy'r gwasanaeth newydd yn gweithio'n dda ac yn bodloni anghenion cleifion? 

Byddwn yn crisialu'r gwersi a ddysgwyd o'r diwrnod cyntaf un er mwyn inni adolygu a gwella'r gwasanaeth o hyd. Byddwn yn casglu data caled gan gynnwys amseroedd ateb galwadau, pa mor hir mae'n rhaid i bobl aros am alwad yn ôl a data am y gwasanaethau a gyflenwyd. Byddwn hefyd yn gofyn i bobl roi sgôr i'w profiad ar ôl ymdrin â'r alwad a bydd ein Tîm Profiad y Claf yn cofnodi straeon cleifion am eu profiadau.

Byddem yn annog pobl i roi adborth am eu profiad. Mae angen inni gyflwyno'r gwasanaeth hwn yn gyflym, i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth diogel yn yr Uned Argyfyngau i'r rheini y mae gwir ei angen arnynt. Rydym yn gwybod na fydd yn berffaith o'r cychwyn cyntaf, ond diogelu cleifion fydd y flaenoriaeth. 

17. A fydd gennych ddigon o bobl i ymdrin â'r holl alwadau ffôn a ddaw i mewn?

Mae'r model wedi cynnwys gweithlu ychwanegol ar gyfer ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau presennol, gan gynnwys pobl brofiadol sy'n ymdrin â galwadau a nyrsys brysbennu a meddygon teulu. Rydym wedi modelu ein gofyniad staffio ar sail y cyfnod prysuraf yn ein gwasanaethau gofal brys, ond byddwn yn parhau i fonitro amseroedd ymdrin â galwadau i sicrhau bod gennym ddigon o weithlu.

18. A fydd gan y rhai sy'n ymdrin â galwadau yr wybodaeth glinigol angenrheidiol i nodi pa gymorth sydd ei angen arnaf?

Mae'r rhai sy'n ymdrin â galwadau yn cael hyfforddiant cadarn er mwyn iddynt wneud asesiad cychwynnol o angen unigolyn yn yr un modd ag y mae'r rhai sy'n ymdrin â galwadau 999 yn gweithio. Goruchwylir y tîm hefyd gan glinigwyr proffesiynol i roi cymorth. Dim ond gweithiwr clinigol proffesiynol fydd yn ymgymryd â brysbennu clinigol bob amser. 

19. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng CAV 24/7 ac 111?

CAV24/7 yw'r pwynt mynediad ar gyfer gofal brys i ddinasyddion yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Nid yw 111 wedi'i gyflwyno eto ar gyfer dinasyddion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Ar hyn o bryd, yr unig wasanaeth a gynigir gan 111 i Ddinasyddion Caerdydd a'r Fro yw'r offeryn gwirio Symptomau Covid-19. 

20. Sut byddwch yn ymdrin â phobl sy'n ymddangos yn yr Uned Argyfyngau heb apwyntiad? 

Os bydd unigolyn yn cerdded i'r Uned Argyfyngau, bydd yn cael ei sgrinio am symptomau Covid-19 i ddechrau. Wedyn, bydd yn cael asesiad cyflym ar gyfer clinigydd. Os bydd yr asesiad yn nodi bod angen di-oed, bydd yr unigolyn yn cael dod i mewn i'r Uned. Os nad oes angen di-oed, bydd gofyn i'r claf ffonio 0300 10 20 247 lle gellir trefnu apwyntiad iddo yn yr Uned yn nes ymlaen, os yw'n briodol. 

21. Sut bydd pobl sy'n agored i niwed sydd heb ffôn, fel pobl ddigartref, yn cael gofal brys?

Rydym yn cydnabod na fydd hi'n bosibl i rai grwpiau sy'n agored i niwed ffonio ymlaen llaw. Nid yw hyn yn golygu rhwystro pobl rhag cael at ein gwasanaethau ac rydym yn ymwybodol bod angen cefnogi pobl sy'n agored i niwed sy'n ymddangos wrth ein drws. Bydd gennym glinigwyr profiadol ar gael i sicrhau bod y bobl hynny'n cael eu cyfeirio at y rhan gywir o'n gwasanaeth. 

22. A fyddaf yn gallu siarad â rhywun yn Gymraeg i ddefnyddio'r gwasanaeth Ffonio Ymlaen Llaw?

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu ateb galwadau yn Gymraeg.

23. Ai trefniant parhaol yw hwn?

Mae'r datblygiad hwn yn cael ei gyflwyno fel cynllun braenaru, gyda gwerthusiad yn rhan o'r dull er mwyn sicrhau pwyntiau allweddol i oedi a dysgu pa newidiadau sydd eu hangen, gan wrando ar adborth gan gleifion a rhanddeiliaid allweddol. 

24. A ydy'r model hwn wedi'i dreialu yn rhywle arall?

Cynllun braenaru ar gyfer Cymru yw hwn, ond mae nifer o dreialon yn Lloegr a modelau tebyg yn Nenmarc.

25. Os wyf yn fyddar neu'n drwm fy nghlyw, sut byddaf yn cael at ofal brys?

Mae'r gwasanaeth ar gael drwy Ffôn Testun. Yn syml, mae defnyddiwr Ffôn Testun yn deialu 18001 ac yna'r 0300 10 20 247. Ar ôl i'r alwad gael ei hateb gan berson sy'n clywed, bydd Gweithredwr Typetalk yn ymuno â'r lein i drosglwyddo'r alwad. Gall y defnyddiwr testun deipio neu siarad ei sgwrs i'r person sy'n clywed, bydd y person sy'n clywed yn siarad ei ran ef o'r sgwrs a bydd y Gweithredwr Typetalk yn teipio'n union beth sy'n cael ei ddweud. 

26. Os wyf yn cael anawsterau'n cyfathrebu dros y ffôn, sut byddaf yn cael at ofal brys?

Mae'r gwasanaeth ar gael drwy Ffôn Testun. Yn syml, mae defnyddiwr Ffôn Testun yn deialu 18001 ac yna'r 0300 10 20 247. Ar ôl i'r alwad gael ei hateb gan berson sy'n clywed, bydd Gweithredwr Typetalk yn ymuno â'r lein i drosglwyddo'r alwad. Gall y defnyddiwr testun deipio neu siarad ei sgwrs i'r person sy'n clywed, bydd y person sy'n clywed yn siarad ei ran ef o'r sgwrs a bydd y Gweithredwr Typetalk yn teipio'n union beth sy'n cael ei ddweud.

Os byddwch yn cerdded i'r Uned Argyfyngau, mae gennym brosesau ar waith i gefnogi unigolion y mae angen cymorth ychwanegol i gyfathrebu arnynt. 

27. Os Saesneg yw fy ail iaith, neu os yw fy Saesneg yn brin, sut y caf fi at ofal brys?

Mae gennym eisoes lawer o brofiad yn ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau o ymdrin â'r rhai sy'n ei chael yn anodd cyfathrebu yn Saesneg. Mae Language Line ar gael inni a bydd uwch reolwyr ar gael i gefnogi galwadau lle mae heriau cyfathrebu. 

28. A fydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gallu rhoi galwad yn syth drwodd i CAV 24/7 os bydd angen gofal brys ar glaf yn hytrach na gwasanaeth ambiwlans?

Ar hyn o bryd, ni allwn drosglwyddo galwadau'n uniongyrchol o wasanaeth trin galwadau'r Gwasanaeth Ambiwlans i CAV 24/7, a hynny'n rhannol oherwydd mater technegol ynghylch rhyngweithio rhwng y systemau. Rydym yn archwilio ffyrdd o alluogi'r systemau i gyfathrebu. Ar hyn o bryd, cyfarwyddir unigolion i ffonio'r gwasanaeth. 

29. Os ydw i'n byw gyda chanser a bod angen gofal brys arnaf, pa wasanaeth y dylwn gysylltu ag ef?

Yn ystod y dydd, dylech ddefnyddio eich darpariaeth gofal sylfaenol arferol o hyd neu gysylltu â'ch oncolegydd fel arfer. Yn y cyfnod y Tu Allan i Oriau, y rhif ar gyfer cymorth meddyg teulu y Tu Allan i Oriau fydd 0300 10 20 247.

30. Os ydw i'n ofalwr di-dâl, a fyddaf yn gallu ffonio ar ran y sawl rwy'n gofalu amdano?

Byddwn bob amser yn ceisio gofyn am ganiatâd y claf os yw'n gallu cydsynio, ond gallwn gymryd gwybodaeth gan ofalwr os yw'n briodol. Rydym wedi arfer eisoes â gweithio gyda gofalwyr mewn sefyllfaoedd tebyg yn ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau. 

31. Os ydw i'n fyfyriwr newydd i'r ardal, sut byddaf yn gwybod sut mae cael at ofal iechyd?

Mae gennym gynllun cyfathrebu penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd ym mis Medi ac rydym yn gweithio gyda'r Prifysgolion ac Undebau Myfyrwyr i sicrhau y dosbarthir gwybodaeth glir a syml am sut mae defnyddio'r gwasanaeth. Mae gennym gynllun hefyd i gefnogi myfyrwyr newydd i gofrestru gyda meddygon teulu. 

32. A fydd y gwasanaeth yn hygyrch drwy Relay UK? 

Mae'r gwasanaeth hwn yn cefnogi defnyddwyr BSL, pobl fyddar a'r rheini ag anawsterau clyw a lleferydd.   

Relay UK

Gallwch gysylltu â CAV24/7 gan ddefnyddio Relay UK. Mae Relay UK yn gwneud gwasanaethau trosglwyddo i bobl fyddar, pobl trwm eu clyw, a phobl â nam ar eu lleferydd yn gwbl gyfoes gyda thechnoleg ddiweddaraf apiau. Nid oes angen unrhyw offer arbennig arnoch - dim ond lawrlwytho'r ap o App Store neu Google Play i'ch ffôn clyfar, llechen, neu gyfrifiadur. I gael gwybod rhagor, trowch at wefan Relay UK.

Defnyddio Relay UK

Mae Relay UK yn trosglwyddo sgyrsiau rhwng pobl sy'n ddefnyddio ap ffôn clyfar (neu ffôn testun) a phobl sy'n defnyddio ffonau llais. Pan fyddwch yn defnyddio Relay UK i ffonio CAV24/7, bydd un o gynorthwywyr Relay UK yn siarad eich geiriau i un o atebwyr galwadau CAV24/7 ac yna'n trosi ei eiriau llafar yn destun i chi. Os ydych yn defnyddio lleferydd, gall y sawl sy'n ateb yr alwad wrando ar yr hyn a ddywedoch, wedyn ateb. Yna bydd cynorthwyydd Relay UK yn trosi'r hyn a ddywedodd yr atebwr yn destun. 

33. Ai rhif rhadffon yw rhif CAV 24/7? 

Mae rhif 0300 yn cael ei drin fel ffonio rhif unrhyw llinell dir ddaearyddol arall fel 02920 neu 01446. Gellir ei ffonio heb unrhyw gost ychwanegol ar lawer o dariffau ffôn sy'n cynnwys galwadau i linellau tir. I gael gwybod rhagor, trowch at wefan GOV.UK

Dilynwch ni