Neidio i'r prif gynnwy

CAV 24/7

Mae'r ffordd rydych chi'n cael at yr Uned Argyfyngau wedi newid

Mae CAV 24/7 yn ddull newydd ac arloesol i gleifion gael at ofal brys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Yn draddodiadol, bu cleifion yn gallu cael at yr adran argyfyngau drwy gerdded i mewn i'w Huned Argyfyngau neu Uned Ddamweiniau ac Achosion Brys leol. Mae'r system 'ffonio ymlaen llaw' yn cymryd lle'r broses hon ar gyfer achosion nad ydynt yn argyfyngau, ac anogir cleifion i ffonio ymlaen llaw ac, os oes angen, trefnir apwyntiad iddynt - gan arbed amser gwerthfawr.

Yn ystod pandemig byd-eang Coronafeirws, nid oedd gan Fyrddau Iechyd ddewis ond adolygu'r ffordd yr oeddent yn darparu gwasanaethau. O ganlyniad i'r pandemig, rydym wedi gweld nifer o atebion digidol arloesol yn cael eu defnyddio er mwyn i gleifion gael ymgynghoriad o bell. Bu'r mwyafrif helaeth yn fwy cyfleus i'r defnyddiwr gwasanaeth.

Mae llwyddiant y ffyrdd newydd hyn o gydweithio, gyda'r gofyniad absoliwt i gadw pobl yn ddiogel drwy gadw pellter cymdeithasol, wedi arwain at feddygon teulu a chlinigwyr ysbyty ledled Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn sefydlu model ffonio ymlaen llaw 'CAV 24/7’.

Darllenwch ein tudalen cwestiynau cyffredin i gael gwybod rhagor. 

Bydd hwn yn wasanaeth o gwmpas y cloc lle bydd meddygon a nyrsys yn asesu eich anghenion ac yn eich cyfeirio at wasanaeth sy'n eu bodloni orau, a'r cyfan tra byddwch yn aros gartref.

Mae'r Cyngor Iechyd Cymuned yn cynnal arolwg ac eisiau clywed eich barn am system CAV 24/7. I gael gwybod rhagor am gwblhau'r arolwg, cliciwch y ddolen hon.

Os ydych yn glaf ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, rydym yn hyrwyddo'r tair prif ffordd y gallwch gael yn uniongyrchol at ofal iechyd. Nid yw hyn yn cymryd lle mynediad i'r cleifion hynny sydd wedi cael rhifau uniongyrchol am eu bod eisoes yn y system iechyd ac yn cael triniaeth neu gyngor fel gwasanaethau cymunedol, ond mae'n berthnasol i faterion iechyd newydd y mae angen eu harchwilio. 

  1. Cysylltwch â'ch meddyg teulu lleol 
  2. Materion brys neu'r Tu Allan i Oriau - “Ffoniwch Ymlaen Llaw” – ffoniwch CAV 24/7 ar 0300 10 20 247
  3. Os yw'n argyfwng, ffoniwch 999

Gofal Sylfaenol Brys - Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau

Darllenwch ein tudalen cwestiynau cyffredin i gael gwybod rhagor. 

Helpwch ni i ledu'r gair

 

 


 

Dilynwch ni