Neidio i'r prif gynnwy

Beth i'w ddisgwyl yn eich Asesiad Cyn Llawdriniaeth

Yn ystod eich Asesiad

Yn eich asesiad cyn llawdriniaeth, bydd y nyrs yn gofyn ichi am eich iechyd, ffitrwydd a llawdriniaethau a salwch blaenorol.

Gall yr asesiad gynnwys:

 • mesuriadau pwysedd gwaed, pwls, tymheredd a/neu cyfradd anadlol
 • profion gwaed
 • prawf wrin (i brofi am heintiau, y mae'n rhaid eu trin cyn y gallwch gael llawdriniaeth)
 • swabiau sy'n cael eu cymryd ar gyfer MRSA (staphylococcus aureus sy'n gwrthsefyll methecillin) math o facteria a all achosi heintiau. Rhaid trin unrhyw haint cyn y gallwch gael llawdriniaeth
 • electrocardiogram (ECG). Mae hon yn ffordd o gofnodi cyfradd, rhythm a gweithgaredd trydanol eich calon. Mae'n brawf syml nad yw'n achosi unrhyw anghysur na phoen. Sylwch y bydd angen i chi ddadwisgo'n rhannol ar gyfer y prawf hwn
 • cofnodi eich taldra a'ch pwysau
 • archwiliad corfforol, felly efallai y bydd angen i chi ddadwisgo'n rhannol a gorwedd i lawr ar wely'r archwiliad. Perfformir yr archwiliad hwn gan y nyrs, a fydd yn gwrando ar eich calon a'ch ysgyfaint.

Ar ôl cwblhau'r profion hyn, byddwch chi'n gallu gadael. Bydd y canlyniadau'n cael eu gwirio'n ddiweddarach.

Ar ôl eich Apwyntiad Asesiad

 • Os gwelwn fod gennych broblemau nad oeddem yn ymwybodol ohonynt, megis pwysedd gwaed uchel neu ddiabetes, bydd angen i chi ymweld â'ch meddyg teulu i gael triniaeth.
 • Os oes angen profion pellach, bydd y nyrs cyn-asesu yn eich cyfeirio at yr adran ysbyty berthnasol neu at eich meddyg teulu.
 • Os yw popeth yn iawn, bydd ein nyrsys yn pennu'r ffordd orau i chi ddod i'r ysbyty, fel Llawfeddygaeth Ddydd, Uned Arhosiad Byr, fel Claf Mewnol, ac ati.
 • Bwriad y cyn-asesiad yw penderfynu a ydych chi'n ffit cyn i chi gael llawdriniaeth, felly mae angen ei gynnal cyn gynted â phosibl. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd eich dyddiad ar gyfer llawdriniaeth yn digwydd yn fuan wedi hynny.

Mathau o Dderbyniad

 • Llawdriniaeth ddydd –  byddwch yn dod i mewn ar ddiwrnod y llawdriniaeth ac, yn y mwyafrif o achosion, yn mynd adref yr un diwrnod. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai llawdriniaethau yn gofyn ichi aros un noson yn yr ysbyty. 
 • Diwrnod derbyniadau llawdriniaeth (DOSA) – mae hyn yn golygu eich bod chi'n dod i mewn ar ddiwrnod y llawdriniaeth ac yn cael eich llawdriniaeth ar yr un diwrnod.
 • Claf mewnol – mae hyn yn golygu eich bod chi'n dodi mewn i'r ysbyty y diwrnod cyn eich llawdriniaeth.
Dilynwch ni