Neidio i'r prif gynnwy

Paediatreg Gymunedol

Mae Paediatreg Gymunedol yn ymwneud â gofalu am yr holl blant sy'n byw o fewn ffiniau Caerdydd a'r Fro y mae gofyn gofal a chymorth arnynt yn eu cymuned. Mae'r gwaith hwn yn waith rhyngasiantaethol ac amlddisgyblaethol er mwyn cydgysylltu gofal i blant ag anghenion ychwanegol neu gymhleth.

Darperir y gwasanaethau hyn gan ymgynghorwyr, clinigwyr ac arbenigwyr cyswllt sy'n gweithio'n bennaf yn y Canolfannau Plant yn Ysbytai Dewi Sant a Llandochau.

Os nad yw claf yn mynd i apwyntiad y cytunwyd arno heb roi rhybudd, byddai'r claf yn cael ei dynnu oddi ar y rhestr aros a bydd y cyfrifoldeb am ofal parhaus yn dychwelyd i'r atgyfeiriwr. Bydd hysbysiad priodol o dynnu oddi ar y rhestr yn cael ei anfon at y claf a'r atgyfeiriwr.

Awdioleg
Gwasanaeth Niwroddatblygiadol
Gofal Lliniarol
Dilynwch ni