Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Ymataliad Paediatrig Cymunedol

Gair amdanom ni

Rydym yn dîm o feddygon a nyrsys wedi'n hyfforddi i asesu a rheoli plant sydd:

 • Yn gwlychu yn ystod y dydd (o 3 oed)
 • Yn gwlychu yn ystod y nos (o 5 oed)
 • Yn rhwym ac yn baeddu (o 6 mis)

Gweithiwn o Ysbyty Dewi Sant ar Cowbridge Road East (Treganna, Caerdydd, CF11 9XB).

Bydd eich apwyntiad cyntaf mewn canolfan iechyd neu glinig lleol:

 • Bydd y nyrs yn asesu anghenion ymataliad eich plentyn.
 • Efallai y bydd y nyrs yn gofyn am ragor o wybodaeth o ddyddiaduron symptomau neu ymchwiliadau. Bydd yn egluro'r hyn sydd ei angen yn yr apwyntiad ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.
 • Bydd y nyrs yn rhoi cyngor sy'n addas i'ch plentyn. Bydd hwn yn cynnwys cyngor am ddiodydd, diet neu gwsg (gan gynnwys therapi larwm ar gyfer gwlychu'r gwely), neu gyngor ar feddyginiaeth.

Bydd y rhan fwyaf o apwyntiadau dilynol mewn clinig teleffon. Bydd y nyrs yn dweud wrthych pryd i ddisgwyl galwad.

Bydd rhai apwyntiadau dilynol mewn clinig lleol. Yna gallwn siarad â chi a'ch plentyn.

Ni fyddwch yn cael apwyntiad gyda meddyg heblaw:

 • Ei bod yn rhy anodd i chi roi'r cyngor ar waith
 • Nid yw eich plentyn yn gwella er eich bod yn dilyn y cyngor

Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi:

 • Byddwch yn gwrtais i'n staff a'u trin â pharch os gwelwch yn dda
 • Cofiwch lenwi'r dyddiaduron symptomau a'u cael wrth law ar gyfer apwyntiadau teleffon a chlinig – bydd hyn yn ein helpu i roi'r cyngor gorau i chi.
 • Gofynnwn ichi ein helpu drwy ddilyn y cyngor a rown i chi. Dywedwch wrthym cyn gynted ag sy'n bosibl os yw hyn yn rhy anodd.
 • Cyrhaeddwch mewn pryd ar gyfer apwyntiadau.
 • Atebwch y ffôn pan fyddwn yn galw yn ystod clinig teleffon. Bydd y galwadau'n dod o 'Rif Preifat'
 • Cofiwch ganslo apwyntiadau gyda 48 awr o rybudd – mae hyn yn golygu y gallwn gynnig yr apwyntiad i blentyn arall wedyn
 • Cofiwch ddweud wrthym:
  • Os byddwch yn symud tŷ
  • Os byddwch yn newid eich rhif ffôn
  • Os bydd eich plentyn yn newid ysgol

Polisi Rhyddhau

Anelwn at helpu cynifer o blant ag sy'n bosibl i fod yn gwbl lân a sych. Efallai na fydd hyn yn bosibl i bob plentyn. 

 • Byddwn yn rhyddhau plant o'r gwasanaeth pan fydd y plentyn yn ymatal cystal ag y gall.  
 • Bydd angen rhywfaint o feddyginiaeth gan y meddyg teulu ar rai plant o hyd

Os byddwch yn canslo dau apwyntiad yn olynol, byddwn yn rhyddhau'r plentyn o'r gwasanaeth hwn. 

Os na fyddwch yn dod â'r plentyn i apwyntiad clinig a chithau heb ganslo, byddwn yn rhyddhau'r plentyn o'r gwasanaeth. 

Ar ôl rhyddhau o'r gwasanaeth, bydd gofyn atgyfeiriad newydd os bydd angen cymorth ychwanegol. 

Helpwch ni i'w gael yn iawn:

Rydym yn hoffi cael adborth am y gwasanaeth a gynigiwn.

Gallwch wneud awgrymiadau neu sylwadau drwy

 • siarad ag aelod o staff, neu
 • gysylltu â'r Bwrdd Iechyd yma

Sut mae cael at y gwasanaeth

Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn derbyn atgyfeiriadau gan unrhyw weithwyr iechyd proffesiynol sydd â phryderon am ymataliaeth plentyn. Sylwch fod llwybrau atgyfeirio yn cael eu harchwilio ac y bydd hyn yn newid yn y dyfodol. 


Dolenni defnyddiol:

ERIC - yr Elusen Coluddyn a Phledren Plant

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gweithwyr proffesiynol addysg a'r blynyddoedd cynnar am blant a phobl ifanc ag anhwylder y coluddyn neu'r bledren. 

Teleffon: 0845 3709009

Gwefan: www.eric.org.uk  


Bladder and Bowel UK

Cyngor a gwybodaeth am holl faterion y bledren a'r coluddyn ymhlith plant a phobl ifanc gan gynnwys y rheini ag anghenion ychwanegol. 

Gwefan: www.bbuk.org.uk/children-young-people/   

Teleffon: 0161 6078219

Canllawiau NICE

Rheoli Gwlychu'r Gwely ymhlith plant a phobl ifanc

https://www.nice.org.uk/guidance/cg111

Rhwymedd ymhlith plant a phobl ifanc: diagnosis a rheoli

https://www.nice.org.uk/guidance/cg99
 


Dychwelyd i'r Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

 

Dilynwch ni