Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

 

 


 

Croeso i'r Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi cychwyn iachus mewn bywyd i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd wrth iddynt dyfu a datblygu. Ein nod yw sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu a bod yn gorfforol ac emosiynol iachus.

Mae ein tîm o weithwyr proffesiynol tra medrus yn gweithio ochr yn ochr â rhieni, plant a phobl ifanc i gefnogi eu hanghenion o enedigaeth i 18 oed. Gweithiwn hefyd mewn partneriaeth agos â sefydliadau eraill i gefnogi teuluoedd ac i ddiogelu iechyd a lles plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Darparwn wasanaethau gofal integredig a graenus i blant ag anableddau ac anghenion cymhleth, y rheini ag anawsterau datblygiadol, anawsterau ymddygiadol a phryderon iechyd meddwl a lles emosiynol, yn ogystal â phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau arbennig fel y rheini mewn gofal.

Ein haddewid i chi

Mae ein Siarter Iechyd Plant a Phobl Ifanc yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd, sut y darparwn ein hamrywiaeth o wasanaethau, a sut y byddwn yn sicrhau y bydd y rheini sy'n defnyddio'r gofal a ddarparwn yn cael eu cynnwys yn weithgar. 

Mae'r Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yn darparu ystod eang o wasanaethau yn safleoedd y Bwrdd Iechyd ac ar draws y gymuned, gan gynnwys mewn ysgolion. I gael gwybod rhagor, cliciwch ar y gwasanaethau isod:

Cliciwch yma i weld ein
Gwasanaethau Atal ac Ymyrryd Cynnar

Cliciwch yma i weld ein Gwasanaethau Anabledd ac Anghenion Cymhleth

Cliciwch yma i weld ein
Gwasanaethau Lles ac Iechyd Meddwl


Sgwrs am iechyd

Gall pobl ifanc rhwng 11 ac 19 oed ddefnyddio'r gwasanaeth Nyrs Ysgol drwy anfon neges destun i gael cymorth a chyngor iechyd di-enw a chyfrinachol.

Neges destun: 07520 615718

Dydd Llun - Gwener 8:30 am - 4:30 pm (ac eithrio gwyliau banc)


Ymateb i COVID-19

Mae rhai o'n gwasanaethau yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb, er gallai hyn newid yn y dyfodol gan ddibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru. Cliciwch yma am arweiniad ar ddod i apwyntiad yn un o'n safleoedd.

Cliciwch yma i gael at yr holl wybodaeth am COVID-19 o BIP Caerdydd a'r Fro.

Mae Strategaeth Adfer Dinas Caerdydd ar gael bellach mewn fersiwn sy'n addas i blant ac mewn wyth o ieithoedd. Cliciwch yma i gael at yr adnoddau hyn.

Cliciwch yma i gael at yr Hwb Gwybodaeth Coronafeirws i blant, pobl ifanc a theuluoedd, a sefydlwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru. Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i wybodaeth ddibynadwy o dan CCUHP – yma fe gewch gyngor, gweithgareddau ac adnoddau i'ch helpu drwy'r amser heriol hwn.  

Mae nifer o wasanaethau o fewn y gyfarwyddiaeth wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu'r adnoddau canlynol: 

Cadw Fi’n Iach

Mae tîm penodedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro o arbenigwyr amlddisgyblaethol wedi datblygu adnodd digidol i gefnogi iechyd a lles plant sydd ag ystod eang o anghenion.

Gan ddarparu cyngor ar hunangymorth, a chynnig mynediad i wasanaethau arbenigol iawn i blant sydd ag anghenion cymhleth, mae tudalen we Gwasanaethau Cymorth Plant Cadw Fi’n Iach yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau ar y gwasanaethau gwahanol sydd ar gael ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. 

 


Cysylltwch â Ni

Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Woodland House
Maes y Coed Road
Caerdydd
CF14 2HH

Teleffon: 029 2183 6574

 

 

 

 

Dilynwch ni