Neidio i'r prif gynnwy

Agoriad Uned Ymchwil Plant ac Oedolion Ifanc

Yn cyntaf yng Nghymru - Mae cyfleuster ymchwil clinigol pediatreg yn agor yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Dydd Mercher, 11 Hydref 2017

Agorwyd cyfleuster ymchwil clinigol newydd ar gyfer plant ac oedolion ifanc yn swyddogol (11 Hydref 2017) yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething.

Bydd yr Uned Ymchwil Plant ac Oedolion Ifanc (CYARU), sef y gyntaf o'i bath yng Nghymru, yn lle pwysig i bobl sydd eisiau datblygu ac ymgymryd ag ymchwil iechyd plant o ansawdd uchel. 

CYARU group

Mae CYARU yn cynnig y man ymchwil gwarchodedig cyntaf ar gyfer plant dan 18 oed yng Nghymru ac mae'n cynnig potensial sylweddol i ehangu a gwella'r lefelau ymchwil a datblygu cyfredol o fewn gwasanaethau pediatreg ledled Cymru.

Bydd astudiaethau a gefnogir gan CYARU yn cynnig mynediad at therapïau o'r radd flaenaf nad ydynt ar gael fel arall i blant Cymru.

Daeth Uned CYARU yn weithredol ym mis Ebrill 2017 ac mae wedi cynnal ei threial cyntaf gydag astudiaeth RHINO. (http://rhino-health.org/)  

Ariannodd y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) astudiaeth RHINO, sef yr astudiaeth fwyaf o blant a anwyd cyn-amser yn y byd, dan arweiniad yr Athro Sailesh Kotecha o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Yn ei adroddiad Argymhellion Cyflwr Iechyd Plant 2017 ar gyfer Cymru (RCPCH), galwodd y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant am ddatblygu gallu ymchwil i yrru gwelliannau ym maes iechyd plant. Mae'r bwrdd iechyd yn ymgysylltu'n weithredol â'r RCPCH i helpu i gyflawni'r nod hwn.

CYARU Ribbon

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: “Rwy’n falch iawn o weld cyfleuster ar gyfer ymchwil pediatreg yn agor yma yng Nghymru. Bydd CYARU yn helpu i ddatblygu’r gofal a’r gefnogaeth ragorol a ddarperir eisoes ar gyfer plant a’u teuluoedd yma yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru.

“Mae gan y gymuned ymchwil iechyd yng Nghymru ran hanfodol i’w chwarae wrth ddatgloi cyfoeth o wybodaeth a datblygu triniaethau a fydd o fudd i iechyd ein plant yn y dyfodol. Rwy'n hyderus y bydd yr uned hon yn gwneud cyfraniad sylweddol at ymchwil iechyd yma yng Nghymru, ac ar draws y byd. ”

Dywedodd Dr Sharon Hopkins, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: “Mae gennym gynllun uchelgeisiol ar gyfer ymchwil iechyd plant yng Nghymru i ategu’r cynllun ymchwil sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cymru gyfan.

“Bydd ymchwil a wneir yn y cyfleuster hwn yn helpu Cymru i wneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang.

“Mae gan ymchwil pediatreg a gynhelir ac a ddatblygir yn CYARU y potensial i gael effaith fawr ar iechyd a llesiant nid yn unig i blant a phobl ifanc lleol, ond plant a phobl ifanc yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”

Dywedodd Dr Mair Parry, Coleg Brenhinol Pediatreg a Swyddog Iechyd Plant Cymru: “Mae ymchwil yn hanfodol i hyrwyddo gwyddoniaeth pediatreg a gwella iechyd a llesiant plant, ond dim ond 5% o’r holl wariant ymchwil meddygol sy’n mynd i raglenni penodol i blant yn y DU. Mae agor y cyfleuster newydd hwn yng Nghaerdydd yn gam cadarnhaol iawn tuag at wireddu'r cynnydd sylweddol sydd ei angen mewn ymchwil pediatreg.“

Mae agoriad yr Uned yn arwydd o ymrwymiad ehangach i ymchwil pediatreg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, a dylid ei ddathlu. Ond dim ond un rhan o'r llun yw'r cyfleusterau diweddaraf hyn; yr un mor bwysig yw bod clinigwyr ag amser gwarchodedig i gynnal ymchwil iechyd plant.

“Nod Cydweithrediad Ymchwil Iechyd Plant y DU yw mynd i’r afael â’r heriau hyn, ac mae Cronfa Cymrodoriaeth Ymchwil Plant RCPCH wedi’i sefydlu i gynyddu'r capasiti academaidd mewn ymchwil pediatreg. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yn yr uned ymchwil newydd i barhau i yrru arloesedd a gwelliannau ym maes iechyd plant.”

Dilynwch ni