Neidio i'r prif gynnwy

Llawr Gofod (Ail)

CHfW Space Mae Llawr y Gofod yn gartref i Ystafelloedd Theatr Plant a Chleifion Allanol Oncoleg Roced (nad yw'n hygyrch o'r Ystafell Theatr).

Ystafelloedd Theatr Plant

Mae Ystafelloedd Theatr Plant yn weithredol yn ystod oriau'r dydd yn unig.

Mae chwe theatr, ac mae pedair ohonynt eisoes yn weithredol:

Theatr 1 Trawma ac Orthopedig

Theatr 2 Achosion Deintyddol / Dydd / Endosgopi

Theatr 3  CEPOD (llawfeddygaeth frys an-ddewisol) i blant

Mae Theatr 5 yn darparu ar gyfer y gweithgaredd ychwanegol posibl a ddaw ar draws o ganolfannau pediatreg acíwt eraill.

Theatr 4 Llawfeddygaeth Gyffredinol Plant

Theatr 6 ENT, Offthalmoleg

Mae angen cyllid ychwanegol ar Theatr 5 i hwyluso'i chwblhau. Unwaith y bydd yn weithredol, bydd yn gallu darparu ar gyfer y gweithgaredd ychwanegol posibl a ddaw ar draws o ganolfannau pediatreg acíwt eraill.

Nodweddion Ychwanegol

Mae'r Ystafelloedd Theatr Plant hefyd yn darparu:

  • ardal adfer bwrpasol gydag 8 bae y mae plant yn ymweld â nhw ar ôl y llawdriniaeth
  • bae daliad addas i blant a fydd yn cynnwys man chwarae bach ychwanegol,
  • ardaloedd aros ac ystafelloedd trafod i rieni i alluogi llawfeddygon/ anesthetyddion i siarad â theuluoedd yn gyfrinachol pan fydd eu plant yn cael eu galw i'r theatrau,
  • ystafell archwilio i alluogi plant i gael eu gweld yn union cyn llawdriniaeth frys gan anesthetydd/llawfeddyg a fyddai fel arall yn methu â mynd i'r ward i weld plant cyn-lawdriniaethol.

Cyfleusterau Addysgu

Mae theatrau 3 a 4 yn theatrau integredig pwrpasol sy'n galluogi gwylio ac addysgu am driniaethau endosgopi cymhleth. Mae'r sgriniau gwylio yn bwydo yn ôl i'r ardal addysgu i alluogi staff i weld gweithdrefnau arbenigol heb fod yn y theatr ei hun. Mae hyn yn aml yn rhoi gwell golwg uwchben i'r myfyriwr ac yn lleihau risgiau rheoli heintiau.

Cleifion Allanol Roced

CHfW Rocket Mae cleifion allanol Oncoleg a Haematoleg yn gweld plant â chanser ac anhwylderau anfalaen a haemoglobinopathi. Fel adran, rydym yn trin oddeutu 75 o blant newydd â chanser, lewcemia a thiwmorau ar yr ymennydd o Gymru bob blwyddyn.

Clinigau

  • 2 glinig tiwmor solet (Dydd Mawrth AM a Dydd Gwener AM)
  • 1 clinig haematoleg anfalaen (dydd Llun AM)
  • 2 glinig haematoleg malaen (Dydd Mawrth PM a Dydd Mercher AM)
  • 1 clinig orthopedig sy'n cael ei redeg gan ymgynghorydd gwadd bob tri mis.
  • 1 clinig tiwmor ymennydd bob mis

Y ni yw'r pwynt canolog ar gyfer cyfathrebu ar gyfer cleifion, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill.

Rydym yn gweithio gyda llawer o dimau eraill o feddygon a nyrsys yn yr ysbyty. Mae ein tîm yn cynnwys nyrsys (yn yr uned ac yn y gymuned), meddygon, staff y Swyddfa Ddata, gweithwyr cymdeithasol LATCH, arbenigwyr chwarae, seicolegwyr, dietegydd, ffisiotherapydd a fferyllydd.

 

Dilynwch ni