Neidio i'r prif gynnwy

Llawr Awyr (Cyntaf)

CHfW Owl

Ward GwdihĊµ yw'r Ward Lawfeddygol sydd â 14 gwely ar gyfer achosion llawfeddygaeth ddydd, a 28 gwely ar gyfer gofal llawfeddygol cleifion mewnol acíwt. Mae agosrwydd theatrau plant yn gwneud llwybr llawfeddygol y plant yn fwy effeithlon ac yn fwy cyfeillgar i blant, gan fod y plant yn gallu aros yn yr ystafelloedd chwarae nes bod yr anesthetydd yn barod i ddechrau. Mae'r daith o adferiad yn cael ei byrhau'n sylweddol gan fod y wardiau wrth ymyl ei gilydd.

Mae ystafell ysgol ar gyfer plant tymor hwy ac ystafell therapi i blant sy'n gleifion mewnol ac yn rhy sâl i fynd i'r ystafell therapi ar y llawr gwaelod.

Mae gan y ward cleifion mewnol llawfeddygol ardaloedd mawr agored 4 gwely fel y gellir arsylwi ar y plant yn hawdd ar ôl y llawdriniaeth.

Mae nifer o giwbiclau ar gyfer y plant tymor hir sy'n “byw” ar y ward am beth amser ar gyfer eu hadsefydlu, pob un â chyfleusterau ystafell wlyb en-suite.

Fel ar y Llawr Tir, mae gwelyau tynnu i lawr i rieni, cyfleusterau cwnsela ac ystafelloedd rhieni ar y llawr hwn, ochr yn ochr â'r gwelyau cleifion mewnol.

Mae'r Uned Ymchwiliadau Plant bellach wedi'i lleoli yn Uned Dydd Gwenynen.

CHfW Rainbow

Mae Ward Oncoleg Enfys yn arbenigo mewn trin a gofalu am blant ag anhwylderau canser ac haematolegol. Y ni yw'r ganolfan arweiniol ar gyfer De Cymru ac rydym yn cynnwys yr ardal gyfan o Gymru sydd i'r de o Aberystwyth. Rydym yn ward 9 gwely ac yn darparu ymarfer gyfoes, wedi'i seilio ar dystiolaeth, i sicrhau'r gofal gorau posibl i blant a phobl ifanc mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Gwelyau Dydd Enfys

Mae gan Welyau Dydd Enfys eu hystafell driniaeth eu hunain ac ardal 6 gwely ynghlwm wrth y brif ward a ddefnyddir ar gyfer plant sydd angen triniaethau dyddiol fel cemotherapi, trallwysiadau gwaed ac ymchwiliadau. Mae yna hefyd Ystafell/Theatr Anesthetig a ddefnyddir un diwrnod yr wythnos ar gyfer triniaethau sydd angen anesthetig cyffredinol.

Mae gan y ddwy ardal eu hystafell chwarae a'u harbenigwr chwarae eu hunain.

 

Dilynwch ni