Neidio i'r prif gynnwy

Llawr Cefnfor (Gwaelod)

Ward Morfarch (Seahorse) yw'r uned dderbyn meddygon teulu ac mae'n darparu mynediad agored i rai o'n plant sydd â chyflyrau tymor hir
Mae Cleifion Allanol Seren Fôr (Starfish) yn darparu ar gyfer 22 o arbenigeddau plant gan gynnwys Orthopedeg/Deintyddol Cymhleth/ Goddefgarwch Ymarfer. Mae gan yr ardal hon system gofrestru presenoldeb electronig. Datblygwyd hon yn fewnol fel y gall teuluoedd ddefnyddio eu llythyr apwyntiad i gofrestru eu presenoldeb trwy ddefnyddio un o'r ciosgau. Yna bydd y sgriniau teledu mawr yn hysbysu'r teulu pan fydd y meddyg yn barod i'w gweld yn un o ystafelloedd y clinig. Bydd gwirfoddolwyr yn eich helpu i ddefnyddio'r system hon ond gofynnwch i'r derbynwyr os ydych angen help. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gyfredol wrth ymweld â phob ardal cleifion allanol.
Mae'r parth Dolffin yn darparu therapi ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol, ac mae'n cynnwys y pwll hydrotherapi sydd ag offer synhwyraidd ychwanegol i wella'r modd y darperir y therapi hwn. Mae ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol yn darparu gofal o'r ardal hon.
Mae'r parth Pengwin yn gartref i Wasanaethau Awdioleg, ENT ac Offthalmoleg. Mae'r ardal hon yn cynnwys gwasanaethau i ofalu am blant sydd angen Gwasanaethau Arbenigol Mewnblaniad Cochlear, ac ystafelloedd arsylwi gwrthsain i alluogi darparu'r gwasanaeth hwn.
Y Parth Octopws yw'r Adran Radioleg Plant. Mae'r adran hon yn gartref i gyfleusterau MRI, Fflwrosgopeg, Uwchsain a Phelydr-X Cyffredinol sydd wedi'u hadeiladu'n bwrpasol ar gyfer plant.

Mae Elusen LATCH wedi cefnogi'r maes hwn yn hael ac wedi helpu i ddarparu goleuadau amgylchynol a chyfleusterau ychwanegol i wneud profiad y plentyn tra yn yr adran hon yn fwy rhyngweithiol a phleserus.

Dilynwch ni