Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiadau diweddaraf

Cyfleuster Ymchwil Plant

Mae gennym nifer o brosiectau ymchwil mawr sy'n digwydd ar y safle hwn, ac rydym yn gweithio tuag at gyfuno'r rhain yn un adran, gydag ymchwil ym maes gofal plant yng nghanol ei gwaith o ddydd i ddydd. Y gwanwyn hwn, bydd astudiaeth o'r enw RHINO yn cychwyn yn yr Uned Dderbyn ar Seahorse, gyda chefnogaeth y staff ar y ward hon. Yn y dyfodol rydym yn gobeithio datblygu maes clinigol pwrpasol o fewn ôl troed Ysbyty Plant Cymru (CHfW).

Uned Newyddenedigol

Mae gan yr Uned Newyddenedigol gyfredol yn CHfW 18 cot ar gyfer babanod newydd-anedig ar draws canolbarth, de a gorllewin Cymru. Bydd ad-drefnu'r gwasanaethau hyn ledled Cymru trwy Gynllun De Cymru, ynghyd â gwasanaethau obstetreg a phediatreg, yn arwain at ganoli nifer cynyddol o enedigaethau mewn unedau mwy. Bydd canran o'r genedigaethau hyn yn arwain at rai cynamserol neu fabanod yn cael eu geni â chyflyrau cynhenid, a bydd rhai ohonynt angen llawdriniaeth. Ynghyd â chyfraddau goroesi uwch a datblygiadau mewn therapïau a thechnoleg, mae angen moderneiddio'r llety presennol er mwyn cwrdd â gofynion y gweithgaredd a ragwelir ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd Uned Newyddenedigol newydd yn cael ei dylunio a'i datblygu, ynghyd â'r neonatolegwyr a'r tîm nyrsio a therapïau arbenigol. Byddwn hefyd yn adeiladu Uned Babanod Gofal Arbennig newydd a fydd angen cyfleusterau teuluol i rieni ofalu am eu babanod gydag annibyniaeth gynyddol wrth i'r babi dyfu a symud ymlaen tuag at fynd adref. Bydd y nifer cynyddol o gotiau angen offer ychwanegol, a byddwn yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid elusennol Uned Newyddenedigol i sicrhau llwyddiant tymor hir y prosiect.

Llety Ronald Macdonald

Cwblhawyd y gwaith adeiladu ar y llety teuluol i gefnogi Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru yn 2017. Bydd hyn yn darparu llety dros nos i gefnogi rhieni a theuluoedd yn yr Unedau Gofal Critigol ac Newyddenedigol.

Ar hyn o bryd mae gennym welyau tynnu i lawr ym mhob lle gwely ar y wardiau llawfeddygol, meddygol ac oncoleg lle gall rhieni aros. Mae yna hefyd lety pwrpasol mewn rhan arall o'r ysbyty sy'n cefnogi ein gwasanaeth tra ein bod ni'n aros am gwblhau ein hadeilad.

Gallwch ddarllen am feysydd eraill o ddatblygu gwasanaeth yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru trwy'r dolenni isod: 

Dilynwch ni